SAL7613, Act: V°271.2-V°274.1 (100 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°271.2-V°274.1  
Act
Date: 1731-02-28

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie
//
van den heere meijer e(nde) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffart om de naerbes(chreven)/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen e(nde) t'herkennen/
als thoonder van de selve geconstitu-/
eert sijnde volghens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght. Op heden xvii[e]/
october 1727 voor mij notaris bij den/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijghen naergenoempt/
compareerde h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] jo(ann)es bapt(is)ta josephus/
herthals licentiaet in beijde de rechten/
e(nde) jouff(rouw)[en] maria anna e(nde) catharina an-/
gelina herthals broeder e(nde) susters/
dewelcke verclaeren in erffuuijtge-/
vinghe te geven soo sij doen mits/
desen aen e(nde) ten behoeve van guilliam/
bosmans e(nde) catharina de muijser/
gehuijsschen beijde present ende accep-/
terende drij daghmaelen landts geleghen/
tot haesrode onder de parochie van/
bierbeeck, geheeten den drooghen hoff,/
te vorens boomgaert met een/
block landts daer een huijs placht/
op te staen, regenoten adriaen sours/
nu hendrick van obberghen ter eenre,/
s'heeren straete ter tweedere, hendrick/
e(nde) merten tilkin nu francis davits uijt
//
het wiltvijff tot loven ter derdere,/
d'erff(genaem)[e] peeter vanderbeken nu hendrick/
page ter iiii[re] e(nde) v[re] sijden in welcke/
voors(chreven) drij daghmaelen is een halff/
bunder belast met eenen obel ende/
twee capuijnen s'jaers aen leo/
van bierbeeck, ende het andern/
daghmael eertijdts geweest sijnde/
boomgaert met een block lants, is/
oock belast aen den voors(chreven) leo van/
bierbeeck ofte desselffs actie hebbende/
met eenen obel: ende de drij dagh-/
maelen landts t'saemen belast/
met seven molevaten roghs s'jaers/
aenden h(eiligen) geest van bierbeeck ende/
met een molevat coren s'jaers/
aen de capelle van haesrode. Item/
in de voors(chreven) drij daghm(aelen) landts gehee-/
ten den drooghen hoff is geweest/
een block ende een boomgaerdeken/
d'welck is belast met een molevat/
coren s'jaers aen de voors(chreven) capelle/
van haesrode./
Item in de selve drij daghmaelen is/
een halff bunder belast met een mole-/
vat roghs s'jaers aen het godtshuijs/
van auwerghem e(nde) met eenen schellinck/
lovens aen het selve godtshuijs. Ende/
finalijck in de voors(chreven) drij daghmaelen/
is een halff bunder belast met drij/
penninghen boon e(nde) met eenen cappuijn
//
s'jaers aen de pitantie van het/
godtshuijs van vlierbeeck oft aen den/
heere hertogh van aerschot daer/
men s'jaers voor betaelt vijffthien/
stuijvers en halven e(nde) neghen mijten,/
alle welcke voors(chreven) lasten e(nde) cheijnsen/
die acceptanten sullen moeten draegen,/
alwaer oock soo dat eenighe der/
selver op eenighe der selver op eenigh/
ander goedt naermaels bevonden/
wirde uijttegaen behoudelijck dat/
den achterstel bij die comparanten/
sal worden geeffent tot ende inclus/
den jaere xvii[c] sessentwintigh: e(nde)/
daer en boven omme ende voor eene/
jaerelijcksche rente van achthien/
guldens cours nemende date deser/
e(nde) jaerelijckx te verscheijnen op/
gelijcken dagh, binnen dese stadt/
te leveren los e(nde) liber van alle/
lasten e(nde) exactien t'sij x xx mindere/
ofte meerdere penninghen, contribu-/
tien, e(nde) alle andere impositien, soo/
reele, personele als mixten geene/
uijtgenomen ofte gerestitueert/
niettegenstaende eenighe placcaer-/
ten ter contrarien aen de welcke/
de aennemers e(nde) rentgelders sijn/
derogerende mits desen, e(nde) soo voorts/
t'elcken valdage op conditie dat sij
//
sullen gestaen met sesthien guldens/
s'jaers mits betaelende binnen/
sesse weken daer naer ende altoos/
in courant gelt, liber als voor,/
welcke voors(chreven) rente op het selve/
goedt sal blijven gereserveert, waer/
op die aennemers hun verbinden/
binnen s'jaers te timmeren een/
huijs groot ten minsten drij gebienten/
met schuere stallinghen e(tceter)[a] die van/
gelijcken sullen verbonden blijven/
voor de voors(chreven) rente, met den/
grondt als hijpotheque principael,/
consenterende daer over in de behoo-/
relijcke affectatie bij realisatie/
oft mainmise met conditie dat de/
rentgelders dese voors(chreven) rente/
sullen moghen quijten t'eender reijse/
ten penninck xxv, het capitael in/
wisselgelt met volle rente ende/
costen daer van dependerende, consti-/
tuerende alvolghens onwederroepe-/
lijck allen thoonder deser ofte dobbel/
authentique om te compareren voor/
heeren meijer e(nde) schepenen deser stadt,/
weth van bierbeeck oft elders des/
behoore(nde) om aldaer te consenteren/
in ontgoedenisse e(nde) goedenisse in/
forma bij affectatie der voors(chreven)/
rente als mede in condemnatie/
voluntair sonder voorgaende dage-/
ment. Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van machiel
//
cremers e(nde) van judocus eijckermans/
getuijghen hiertoe aensocht in/
welckers presentie is voorders condi-/
tie dat de aennemers jaerelijckx/
sullen moeten doen blijcken van de/
quitantien der voldoeninghe van/
de hier boven gemelde lasten/
sijnde die minute originele deser/
- becleedt met behoorelijcken segel -/
ondert(eecken)t j(oannes) b(aptista) j(osephus) herthals, m(aria) a(nna)/
herthals. C(atharina) herthals met het/
merck van guilliam bosmans/
in forme van een cruijs waer/
beneffens stondt dit is het merck/
van guilliam bosmans, met het/
merck van catharina de muijser/
insgelijckx in forme van een cruijs,/
waer beneffens stondt, dit is het/
mercq van catharina de muijser,/
michael cremers: j(udocus) eijckermans/
e(nde) van mij notaris onderstondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eecken)t/
j a durij not(ariu)s./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door/
den voornoemden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten, clausulen/
e(nde) articulen, den welcken dijenvolghens/
ter maenisse des voors(chreven) heere lieu-/
tenants meijers mits d'absentie als/
voor e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met
//
behoorelijcke vertheijdenisse de drije/
daghmaelen lants in de voors(chreven) acte/
notariael geinsereert e(nde) in sijne/
regenoten gespecificeert e(nde) daer uijt/
bij ordonnantie van rechte behoo-/
relijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daer inne gegoeijdt e(nde)/
geerfft guilliam bosmans ende/
catharina de muijser gehuijsschen/
op de conditien, rente e(nde) lasten/
inde voors(chreven) acte vermelt et per/
monitionem reddidit op [den last van] eene rente/
van achthien guldens s'jaers present/
alhier den procureur durij ten/
behoeve als voor accepterende et/
satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio, coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van/
bajenrieu, laijens e(tcetera) e(nde) s(eigneu)r cornelis/
de berges schepenen hac 28 feb(ruarii)/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator