SAL7613, Act: V°274.2-R°276.1 (101 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°274.2-R°276.1  
Act
Date: 1731-03-02

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt der heeren lutenants/
meijers e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght, op heden desen xxvii[e] februarii/
1731 comparere(nde) voor mij openbaer
//
notaris geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts]/
souverijnen raede van brabant tot loven/
residere(nde) e(nde) inde presentie vandie getuijghen/
naergenoempt jo(ffrouw)[e] francoise rogman/
geestelijcke dochter dewelcke heeft/
verclaert e(nde) bekent vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben soo e(nde) gelijck/
sij verclaert e(nde) bekent te vercoopen/
cederen e(nde) transporteren bij desen aen/
anthoen mommaerts e(nde) maria boogaerts/
gehuijsschen e(nde) ingesetenen van corbeecke/
over deijle alhier present e(nde) in coop/
acceptere(nde) te weten een stuck lants gelegen/
inde voors(chreven) parochie van corbeecke ge-/
meijnelijck geheeten de seven bunderen/
groot vijff bounderen twee daghmaelen/
e(nde) neghentigh roeden onbegrepe der maete/
v(er)creghen van jon(ke)[r] hironimus charlis/
audaert heere van dieghem regenoten/
de catuijsers ter eenere het weesenhuijs/
ter tweedre het hollandts collegie ter/
derdere aen d'acceptanten genoghsaem/
bekent e(nde) actuelijck bij hun in hueringhe/
beseten haer competere(nde) bij successie van/
haeren grootvader, om ende voor de/
somme van sekere penninghen die/
d'acceptante als nu bekent ontfanghen/
te hebben dienende dese voor absolute/
quittantie sonder andere te moeten
//
doceren verclaere(nde) het voors(chreven) goet te wesen/
voor vrije eijghen goet, onbelast e(nde)/
onveralieneert, e(nde) in gevalle hier naer-/
mals bevonden wierden eenighen laest/
op uijttegaen soo geloeft de voors(chreven)/
transportante garrandt naeradvenant/
die constitutie brieven daer van sijnde/
e(nde) die ontquijtbaere teghens den penninck/
sevenentwintigh verclaerende voorders/
tot het voors(chreven) goet geene actie ofte/
reght meer te hebben directelijck noghte/
indirectelijck consentere(nde) in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse voor alle heere hoven ende/
daer het die voors(chreven) acceptanten gehuijsschen/
gelieven sullen alles onder obligatie/
van hunne respective persoonen ende/
goederen meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecomende met submissie e(nde)/
renuntiatie als naer reghte constitu-/
erende voorts onwederoepelijck een/
ieder thoonder [vacat] ofte copije authen-/
tique der selver om te compareren soo/
voor den souverijnen raede van brabant/
heere meijer e(nde) schepenen van loven e(nde)/
alomme elders daer het van noode/
saude mogen wesen omden inhoudt/
deser te vernieuwen e(nde) te herkennen/
consenterende den gebreckelijcken inde/
condemnatie voluntair sonder voorgae(nde)/
daeghement promittentes ratum et/
gratum aldus gedaen ende gepasseert
//
binnen loven ten daeghe maende ende/
jaere voors(chreven) ter presentie van d'heer ende/
meester judocus roghman licentiaet in/
beijde de rechten e(nde) joannes baptista/
geerardus franssens getuijghen ten dese/
aensoght e(nde) gebeden d'originele minute/
deser geschreven sijnde op sijnen behoore-/
lijcken segel heeft die respective trans-/
portante e(nde) acceptanten beneffens mij/
notario onderteeckent onderstont mij/
present quod attestor e(nde) was onderteec-/
kent b(aptista) franssens not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken diensvolgens ter manisse/
des heeren lutenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
de plecke lants inden voors(chreven) contracte/
breeder v(er)melt e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechten behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo worden daer inne/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft anthoen mom-/
maerts e(nde) maria boogaerts gehuijsschen/
present alhier den procur(eur) franssens ende/
ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen accep-/
tere(nde) et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram jon(ke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen 2[a] martii/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuaele quitt(anti)[e]/
dat(um) 18 aug(us)ti 1740/
ondert(eeckent) francois/
roghman
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator