SAL7613, Act: V°276.1-V°277.1 (102 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°276.1-V°277.1  
Act
Date: 1731-03-02

Transcription

2019-07-10 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt der heere lutenants/
meijers e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen 27[e] februarii/
1731 compareere(nde) voor mij openbaer not(ari)s/
geadmitteert bij sijne souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
inde presentie van die getuijghen naerge-/
noempt anthoen mommaerts ende maria/
boogaerts gehuijsschen e(nde) ingesetenen van/
corbeecke over deijle dewelcke hebben/
bekent v(er)cocht gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben soo en(de) gelijck sij vercoopen/
cederen e(nde) transporteren bij desen eene/
capitaele rente van duijsent guldens/
wisselgelt den schellinck tot seve st(uijver)s/
e(nde) den ducaton tot dreij guldens met/
het loope(nde) jaere ten penninck xxv[e] e(nde)/
dat aen jo(uffrouw)[e] franchoise rogman/
geestelijcke dochter alhier present e(nde) in/
coop acceptere(nde) om e(nde) voor gelijcke/
somme van duijsent gul(den)s insgelijcx/
wisselgelt, den ducaton tot drije/
guldens e(nde) alle andere specien naerad-/
venant dienende dese voor volle/
quittantie sonder andere te moeten
//
doceren e(nde) dat tot laste van jouff(rouw)[e]/
catharina van geijsel weduwe wijlen/
s(eigneu)[r] guilliam boogaerts in sijn leven/
meijer van nerijssche volgens constitutie/
daer over gepasseert voor den notaris/
durij ende sekere getuijghen de dato/
vijffentwintighsten augusti 17[c] xxvii[e]/
e(nde) die goedenisse daerop gevolght den/
achthienden augusti 1728 in tertia/
e(nde) geannoteert ter wijckboecke deser/
stadt den achthienden augusti 1728/
onderteeckent j. b. sneijers welcke/
constitutie brieven bij desen worden/
overgelevert met sijne panden aldaer/
gedesigneert aende welcke wort/
geresereert verclaere(nde) totte voors(chreven)/
rente geene actie ofte reght meer/
te hebben directelijck ofte indirectelijck/
dan te vollen te sijn vernoeght/
consentere(nde) inde ontgoedenisse ende/
goedenisse daer het d'acceptante gelieven/
sal warranderende de voors(chreven) rente/
te wesen voor vrije e(nde) onbelast altijdts/
garrandt e(nde) genoghdoeninghe gelovende/
onder obligatie van hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen ende/
immeubelen present ende toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer/
reghte constituere(nde) voorts onwederoepe-/
lijck een ieder thoonder deser [vacat]
//
ofte copije autentique der selver om te com-/
pareeren soo voor den souverijnen raede/
van brabant heere meijer e(nde) schepenen van/
loven e(nde) alomme elders daer het van noode/
saude moghen wesen om den inhoudt deser te/
vernieuwen e(nde) te herkennen consentere(nde) den/
gebreckelijcken inde condemnatie voluntair/
sonder voorgae(nde) daeghement promittentes ratum/
et gratum Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ten daeghe maende e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van d'heer e(nde) m(eeste)[r] judocus rogman/
licentiaet in beijde de rechten e(nde) joannes/
baptista geerardus franssens getuijghen ten dese/
geroepen e(nde) aensocht, d'originele minute/
deser geschreven sijnde op sijnen behoorelijcken/
segel hebben die respective transportanten ende/
acceptante beneffens mij notario onderteeckent/
Onderstont mij present quod attestor e(nde) was/
onderteeckent b(aptista) franssens not(ari)s. Aldus/
v(er)nieuwt e(nde) herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen denw(elcken) dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreven) meijers e(nde) wijsdomme der naerbe-/
s(chreven) heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse de rente/
van duijsent gul(den)s capitaels inden voors(chreven)/
contracte breeder v(er)melt e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo wort daer inne gegoijt/
e(nde) geerft jouff(rouw)[e] francoise roghman present/
den procur(eur) franssens e(nde) t'haeren behoeve/
acceptere(nde) et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-07-10 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuaele quitt(anti)[e]/
de dathe 18 aug(us)ti/
1740 ondert(eeckent) francois/
roghman waarbij/
de selve heeft/
bekent de cappitaele/
penninghen der/
rente in dese vermelt/
ontfanghen te/
hebben van j(onke)[r]/
gerardus arts/
cum sua met de/
verloopen croijsen/
dijer e(nde) consente/
in de cassatie/
quare vacat/
hac 26 junii 1747/
quod attestor/
j g mertens/
1747
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator