SAL7613, Act: V°285.2-R°290.1 (106 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°285.2-R°290.1  
Act
Date: 1731-03-05

Transcription

2019-08-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren schepe-/
nen van loven naer te noemen/
gestaen den officiael van ranst omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende her-/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens die
//
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght./
Op heden den xxv januarii xvii[c]/
eenendertigh voor mij notaris bijden/
souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergenompt/
compareerde geeraet pulincx ende/
maria vander loock gehuijsschen/
innegesetenen vanden dorpe van/
hauwaert dewelcke mits desen/
verclaeren ontfangen te hebben/
uijt handen vanden eerw(eerdigen) heere/
christianus bombaije licentiaet/
inde h(eilighe) godtheijt ende in bijde/
de rechten als president vant colle-/
gie van luijck binnen dese stadt/
ende universitijt loven de somme/
van hondert guldens wisselgelt/
den pattacon a twee guldens acht/
stuijvers ende soo voorts van alle
//
andere munte naeradvenant dienende/
dese voor quittantie ter saecke van/
welcke somme geloven de compa-/
ranten ten behouve vande fondatie/
wijlen d(omi)ni schandelii int voors(chreven)/
luijckx collegie geincorporeert/
te gelden ende te betaelen eene/
rente van vijff guldens courant/
gelt sjaers den voorschreven heere/
president hier present ende dese/
rente ten behouve als voor accep-/
terende, dus is te weten dat dese/
penningen sijn dienende tot reap-/
plicaet eender rente van ses gul-/
dens gequeten ende afgedaen/
door sebastiaen crabbe ende trudo/
fusco tot bierbeeck mits de somme/
van sesennegentigh guldens wissel-/
gelt waer bij wegens het voors(chreven)/
collegie vier guldens wisselgelt sijn
//
gesuppleert, gelovende de compa-/
ranten dese rente alle jaeren/
wel ende loffelijck te sullen/
betaelen in het voorschreven/
luijckx collegie onder obligatie/
van hunne respective solidaire/
persoonen ende goederen meu-/
belen ende immeubelen present/
ende toecomende ende naementlijck/
ierst vijff vierendeelen lants/
onder hauwaert inden wolffs/
hoeck, regenoten den heere prince/
van rubempre ter i[re], jan/
francois van kerckhoven ter/
ii[re], peeter pettens met staes/
van cantelbeeck ter iii[re], ende/
den h(eilighen) geest van hauwaert/
ter iiii[e] seijde/
Item drij daghmaelen lants/
eertijts bempts genompt het/
bremblock regenoten niclaes vits
//
ofte desselffs erffgenaemen ter i[re]/
adriaen pols ter ii[re], het clooster/
van gemp ter iii[re] de baene/
naer thienen ter iiii[re], seijde/
Item huijs ende hoff gelegen/
onder hauwaert voors(chreven) regenoten/
van het voors(chreven) huijs de her-/
baene van aerschot naer thienen/
oost, de vinnestraet zuijt de/
gemeijnte west ende noordt hem/
competerende oft voor het/
meesten deel uijt den hooffde van/
catharina wils ende andries/
doms volgens goedenisse gepasseert/
voor de weth van hauwaert in/
date 27 april 1709 als oock volgens/
de voors(chreven) goedenisse in date 20[e] jan(ua)rii/
1727 voor schepenen van loven/
in prima/
Item een daghmael lants insgelijckx
//
onder hauwaert gelegen/
regenoten peeternel van boeckel/
de pastorije ter ii[re], michiel/
swinnen ter iii[re], ende den/
heere baron spangh ter iiii[re],/
waranderende sij rentgelderen/
alle de voors(chreven) panden voor/
vrije eijgen ende onbelast/
behoudelijck op den cheijns daer-/
op uijtgaende/
Item drij vierendeelen lants/
gelegen onder hauwaert in/
d'andervelt, regenoten hendrick/
bastijns, den heere prince van/
rubempre, michiel van doren/
suijt den h(eilige) geest noordt/
Item ende finalijck sese vieren-/
deelen bempts gelegen onder/
hauwaert gecomen van guilliam/
wuijts regenoten de gemeijne
//
vrunte ter i[re], bertel van winckel/
ter ii[re], d'erffgenaemen niclaes/
vits ter iii[re] de herbaene noordt/
vrij goet den iersten comparant/
competerende volgens goedenisse/
van evictie daervan sijnde in/
date 18 (decem)bris lestleden voor heeren/
meijer ende schepenen van loven/
in prima consenterende over/
alle de voors(chreven) panden in het slaen/
van mainmise decreet e(nde) herdecreet/
van dijen, ende sal dese rente/
voor het ierste jaer comen te/
verscheijnen 25 janu(a)rii 1732, ende/
soo voorts van jaere tot die quij-/
tinghe toe die altoos sal moghen/
geschieden als het die rentgelders/
gelieven sal in munte van wissel-/
gelt als voor, ende met volle/
rente, oock bij de rentgelderen
//
te betaelen los vrije ende/
exempt van alle lasten/
soo reele personele als mixte/
niettegenstaende sijne ma(jestij)t[s] plac-/
caerten edicten oft ordonnatien/
ter contrarie aen de welcke/
sij sijn derogerende mits desen/
alvolgens constituerende/
rentgelderen simul et in/
solidum onwederoepelijck een/
ieder thoonder deser ofte dobbel/
auth(en)ticq ten eijnde van ver-/
nieuwinghe soo inden souverijnen/
raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van/
loven ende alomme elders,/
ende aldaer tot volbrengen/
van hetgene voors(chreven) te consen-/
teren van alsnu voor alsdan/
in gewillighe condemnatie
//
mitsgaeders int slaen van mainmise/
sonder dagement onder submissie/
ende renuntiatie in forma Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreven) binnen/
loven ter presentie van d'heer/
romanus benedictus vanden hende/
diaken ende van d'her theodorus/
lambertus franciscus de reul/
getuijgen hiertoe aensocht, sijnde/
d'originele minute deser becleet/
met den behoorelijcken zegel/
bij de comparanten, ende heere/
acceptant ende getuijgen be-/
neffens mij notaris onderteeckent/
Onderstondt quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1731 Aldus/
vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende
//
iegewelcke poincten clausulen/
ende articulen consenterende/
als inde selve coram jo(nke)[r] gil-/
bert joseph van grave heere/
van baienrieu laijens et(ceter)a et/
heer ende m(eeste)r hiachintus jacobus/
schouten hac ... [quinta] martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator