SAL7613, Act: V°337.1-V°342.1 (121 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°337.1-V°342.1  
Act
Date: 1731-04-09

Transcription

2019-10-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
m(eeste)r franciscus ludovicus festraets/
notaris ende officiael der ierste/
schrijfcaemere, om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde conform die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght. Op heden xxxi[e]/
meert xvii[c] eenendertigh voor mij/
notaris bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijgen/
naergenompt compareerde joannes/
nest tegenwoordigh deken van het/
hoveniers e(nde) fruyteniers ambacht/
alhier verclaerende het gene naerbeschre(ven)
//
door elisabeth van kelecum sijne/
huijsvrouwe te sullen doen lauderen/
e(nde) approberen, welcken comparant/
verclaerde bij desen wel ende/
deughdelijck ontfangen te hebben/
uijt handen van jouff(rouw)[e] maria/
rezhaus wed(uw)[e] van s(eigneu)r franciscus/
durant in sijn leven m(eeste)[r] chi-/
rurgijn binnen dese stadt loven/
eene somme van hondert guldens/
courant gelt den schellinck tot/
seven stuijvers, ende soo voorts/
van alle andere mindere ende/
meedere munte naeradvenant,/
e(nde) voor desen alnogh ontfangen/
uijt handen als voor volgens/
acte voor den ondergeschreven/
notaris gepasseert ende getuijgen/
in date xxiii[e] februarii seventhien/
hondert dertigh, welcke acte alvolgens
//
wort gehouden voor gecasseert,/
de somme van drij hondert guldens/
courant gelt voor welcke twee/
sommen den comparant ten/
behouve vande voors(chreven) jouff maria/
rezhaus geloeft te gelden ende/
te betaelen eene rente van/
twintigh guldens t'jaers ten/
penninck twintigh, ende mits/
betaelende op elcken precisen val-/
dagh oft uijtterlijck sesse weken/
daer sal gestaen ten penninck/
xxv ende alsoo maer betaelen/
sesthien guldens, de voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
maria rezhaus hier present ende/
de voors(chreven) rente alsoo accepterende/
cours nemende date deser ende/
voor den iersten jaere te verscheijnen/
op gelijcken xxxi[e] meert, e(nde) soo/
voorts van jaere te jaere tot/
d'effective quitinghe toe die sal
//
mogen geschieden t'eender reijse/
in munte als voor als het den/
rentgelder oft sijns actie hebbende/
geliven sal, gelovende de selve/
rente opden voet als voor/
alle jaeren wel e(nde) loffelijck te/
sullen betaelen oock los vrije/
ende exempt van alle lasten/
tsij x xx mindere oft meedere pen-/
ningen beden, subsiden, contributien/
ingevalle ende voorts generalijck/
van alle andere lasten hoedanigh/
die sauden connen oft moghen/
wesen innegestelt oft inne te/
stellen niettegenstaende sijne maj(estij)ts/
placcaerten edicten oft ordonnantien/
ter contrarie aen alle welcke hij/
comparant is derogerende bij desen/
onder obligatie van sijnen persoon/
ende goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende
//
ende naementlijck daervoor/
tot naedere asseurantie verobligere(nde)/
eerst huijs ende hoff appendentie/
ende dependentie van dijen gestaen/
ende gelegen binnen dese stadt/
loven inde h(eilige) geeststraete sijnde/
alsnu twee wooningen regenoten/
elisabeth nest ter i[re] carel wolffs/
nu sijne erffgenaemen ter ii[re]/
sijmon nest nu theodorus de pauw/
ter iii[re], mijnheer daman ter/
iiii[re] ende de voors(chreven) elisabeth/
nest ter vijffdere sijden alleene-/
lijck belast met twintigh stuijvers/
sjaers./
Item een vierendeel lants alhier/
gelegen tusschen de wijngaert e(nde)/
brusselsche poorte op moervelt/
regenoten de stadts vesten ter i[re]/
het collegie baij ter ii[re], e(nde) jan van/
heusendonck ter iii[re] seijden vrij goet
//
hem iersten comparant com-/
petere(nde) uijt den hooffde van/
sijne auders ende voorts bij scheij-/
dinghe e(nde) deijlinghe met sijne/
consoerten aengegaen voor den/
notaris franssens ende getuijgen/
in date 17 novembris seventhien/
hondert vijffentwintigh hier/
onder begrepen de voorschreve/
huijsinghe e(nde) hoff/
Item ende finalijck een daghm(ael)/
lants gelegen alhier opden/
predick heeren bergh buijten/
deser stadts onder brusselsche/
poorte, regenoten jan culens/
ter i[re], francis ende peeter van(de)/
put ter ii[re], ende iii[re] seijden/
mijnheer baelmans ter iiii[re] hem/
comparant competerende volgens/
acte voor den voorschreven no-/
taris franssens opden eenendertighsten
//
julii seventhien hondert sesentwin-/
tigh gepasseert alleenelijck belast/
met twee halsteren terwe s'jaers/
aenden h(eilige) geest van het groot/
beggijnhoff alhier, waranderende/
de voors(chreven) panden niet voorders/
te wesen belast als hier vooren/
aen ieder parceel staet gespeci-/
ficeert, hier voor waerschap/
ende guarrandt gelovende mits desen/
consenterende over alle de selve/
int slaen van beleijde, decreet/
ende herdecreet van dijen, hier/
toe constituerende onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ten/
eijnde van vernieuwinghe soo inden/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven ende alomme elders ende/
aldaer tot volbrengen van het
//
gene voors(chreven) is te consenteren in/
condemnatie volontair mitsgaeders/
in affectatie als voor sonder da-/
gement de suranneringhe niettegenstaend(e)/
onder submissie ende renuntiatie/
in forma actum binnen loven ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van/
franciscus guillielmus thibaut e(nde)/
van geeraet smeesters getuijgen/
hiertoe aensocht, sijnde d'originele/
minute deser becleet met den/
behoorelijcken zegel onderteeckent/
jan nest, la veuve durant f(ranciscus) g(uillielmus)/
thibaut testis 1731 geerardis smees-/
ters leegerstondt mij present/
als not(ari)s ende was onderteeckent/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1731/
Depost compareerde elisabeth/
van kelecum de welcke lecture/
gehadt hebbende vande voorenstaende/
acte notariael wegens haeren man
//
jan nest aengegaen den lesten meert/
1731 heeft verclaert de selve in alle/
haere poincten te lauderen e(nde) approberen/
onder obligatie van haeren persoon/
e(nde) goederen consenterende ende/
constituerende als bij de selve ende/
voorts verbindende haer paert/
e(nde) deel van sekere twee huijskens/
neffens malcanderen gelegen alhier/
binnen loven op de groeffstraete/
regenoten de straete van voor/
mijnheer daman, den overdeken/
van wijngaerde et(ceter)[a] met haer paert/
e(nde) deel inde hoffkens aende selve/
twee huijskens annex onderteeckent/
libert kelecum leeger staet mij/
present als not(ari)s signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1731 Onderstondt concordantiam/
attestor onderteeckent f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1731 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voors(chreven) geconstitu-/
eerden in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen consenterende als inde/
selve coram jo(nke)[r] wilhelmo van/
bemmel et s(eigneu)r cornelis de berses/
hac 1[e] aprilis 1731/
Welcken volgens heeft den here lieu-/
tenant meijer nomine officii naer/
voorgaende maenisse ende wijsdomme/
der voors(chreven) heeren schepenen behoore-/
lijck geleijt den officiael van/
ranst in den naeme ende ten behouve/
van jouff(rouw)[e] maria rezhaus wed(uw)[e]/
van s(eigneu)r franciscus durant, tot den/
huijse hoff een vierendeel, ende dagh-/
mael lants, beneffens alnogh tot sekere/
paert e(nde) deel van twee huijskens ende/
hoffkens, competerende elisabeth van kelecum
//
alles inde voors(chreven) acte notariael bree-/
der geinsereert ende regenoten/
gespecificeert similiter ad mobilia/
et immobilia dictorum constitu-/
entium ende dat om te comen tot/
vastighijt ende jaerelijckxsche/
betaelinghe eender rente van/
vijfthien guldens t'sjaers coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1734-06-22

Transcription

2019-10-16 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij notariaele/
quittantie de/
date xix junii/
1734 gepasseert/
voor den not(ari)s/
f. gilbert ende/
sekere getuijgen/
dat de cap(itae)le/
so(mm)e van vier/
hondert gul(den)s/
in het witte deser/
v(er)melt is gequeten/
door jo(frouw)[e] mar-/
gareta vander/
linden als/
coopersse van(de)/
panden in/
desen v(er)melt/
quare et sic/
vacat hac xxii/
junii 1734/
quod attestor/
f(ranciscus) g(uillielmus) thibaut off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator