SAL7613, Act: V°357.2-R°361.1 (129 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°357.2-R°361.1  
Act
Date: 1731-04-16

Transcription

2019-10-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
lieutenant meijers in absentie des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven
//
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst [essinck]/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende Op heden xiii[e]/
april 1731 voor mij openbaer notaris/
bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijghen naergenoempt/
comparerende franciscus le page bejaer-/
dighen jonghman innegesetenen van/
opvelp denwelcken heeft v(er)claert v(er)cocht/
gecedeert ende getransporteert te hebben/
aen ende ten behoeve van s(eigneu)[r] joannes/
vander goes e(nde) joeff(rouw)[e] maria immens/
gehuijsschen e(nde) innegesetene borgers/
alhier present e(nde) accepterende seker/
huijs ende toebehoorten gestaen alhier/
binnen loven inde cortstraet gemeijne-/
lijck kieckestraete te voorens het leck-/
spitstraetken ter i[e] s(eigneu)[r] corthout/
ter ii[e] e(nde) het verregat van achter/
ter iii[e] seijden, belast eerst aen s(in)[te]/
laureijs gasthuijs met de hellicht van
//
eene rente van sesthien stuijvers/
sjaers. Item met de hellicht van/
gelijcke rente aende capelle van s(in)[te]/
barbara. Item met de hellicht/
van gelijcke rente aen s(in)[te] vijvers-/
capelle. Item met de hellicht van/
gelijcke rente aen s(in)[te] niclaes capelle/
Item met de hellicht van eene rente/
van twee guldens vijff stuijvers/
sjaers aende eerw(eerdigen) heeren cappellaenen/
alhier. Item aende abdije van perck/
met de hellicht van eenen chijns/
van vier guldens twee stuijvers een/
oort salvo iusto./
Item met een oort s'jaers aenden/
coninck ingevalle sonder meer/
gelovende daer voor guarrandt welcke/
lasten sullen staen tot laste der acceptanten/
behoudelijck de verloopen sal den voors(chreven)/
comparant moeten effenen e(nde) daerenboven/
om ende voor de somme van/
tweentwintigh hondert vijftigh guldens/
wisselgelt den schellinck teghens sesse/
stuijvers ende soo van alle andere/
specien naeradvenant, op welcke somme/
den voors(chreven) comparant bekent ontfanghen
//
te hebben de somme van duijsent/
guldens wisselgelt dienende dese/
desaengaende voor volle e(nde) absolute/
quittantie sonder van voordere te/
moeten doceren, soo dat noch resteert/
te betaelen de somme van twelff/
hondert e(nde) vijftigh gul(den)s wisselgelt/
ter saecke van welcke somme de/
voors(chreven) acceptanten geloven te gelden/
ende te betaelen aen ende ten behoeve/
vanden eersten comparant insgelijcx/
alhier present e(nde) acceptere(nde) eene rente/
van vijftigh guldens sjaers ende alsoo/
teghens den penn(inck) xxv cours te nemen/
bamis naestcomende ende alsoo te/
verscheijnen voor het eerste jaer van/
betaelinghe bamis 1732 los e(nde) vrije/
van alle lasten t'sij x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penninghen contributien/
ende alle andere dijer gelijcke exactien/
niettegenstaende placcaerten ter/
contrarie aende welcke de voors(chreven)/
gehuijsschen sijn derogere(nde) bij desen e(nde)/
soo voorts van jaere tot jaere tot/
die effective quijtinge toe die altoos/
sal mogen geschieden in twee reijsen/
in munte als voor met volle
//
rente ende costen daer van procedere(nde)/
soo nochtans dat de voors(chreven) rente/
niet en sal moghen gequeten worden/
voor acht jaeren datum deser ten/
sij met contentement vanden voors(chreven)/
comparant, acceptant in desen/
verobligerende de voors(chreven) gehuijsschen/
tot asseurantie soo vande voors(chreven) capitaele/
rente als interest dijer hunne persoonen/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present ende toecomende e(nde) naementlijck/
het huijs hier boven breeder vermelt/
consentere(nde) daer over in affectatie/
t'sij bij beleijde mainmise, opdracht de-/
creet ende herdecreet der heeren meijer/
e(nde) schepenen deser voors(chreven) stadt mits/
welck e(nde) mits effectuere(nde) t'ghene/
voors(chreven) is, den voors(chreven) eersten comparant/
verclaert sich tot het voors(chreven) huijs gheen/
recht noch actie meer te hebben nochte/
te reserveren, dan het selve geheelijck te/
hebben getransporteert ten behoeve vande/
voors(chreven) gehuijsschen surrogerende de selve in/
sijne plaetse ende stede eodem iure/
verclaerende den voors(chreven) comparant/
hem het selven huijs te competeren als/
mede erfgenaem van wijlen s(eigneu)[r] joannes/
le page volghens testament gepasseert
//
voor den notaris f(ranciscus) gilbert den/
negenthienden junii seventhien hondert/
twee, e(nde) de scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
daerop gevolght gepasseert voor den/
voors(chreven) notaris f(ranciscus) gilbert den eersten/
meij seventhien hondert vijfthien alhier/
gesien gelovende den voors(chreven) eersten/
comparant het voors(chreven) huijs ae(nde) voors(chreven)/
gehuijsschen te sullen doen volgen op de/
lasten hier boven vermelt onder obligatie/
van sijnen persoon ende goederen in forma/
constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel copije authenticque/
der selve om te compareren voor sijne/
maj(estij)[ts] souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
als alomme elders om den inhoudt/
deser aldaer te [laeten] vernieuwen ende te/
consenteren inde condemnatie volontair/
mitsgaders in affectatie als voor e(nde)/
in ontgoedenisse ende goedenisse sonder/
voorgaende dagement nijettegenstaende/
eenige suranneringhe Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van d'heer bartho/
lomeus corthoudt gewesenen schepenen
//
deser voors(chreven) stadt e(nde) van franciscus/
josephus gilbert gilbert als getuijghen in/
welckers presentie is geconditioneert/
dat den voors(chreven) eersten comparant de/
huere van het voorschreven huijs sal/
genieten tot bamis naestcomende als-/
wanneer hij comparant het selven/
huijs sal moeten leveren aende voors(chreven)/
gehuijsschen om daer in te woonen/
sijnde de minute originele deser becleedt/
met behoorelijcken segel onderteeckent/
met het marck van franciscus le/
page in forme van een cruijs, jo-/
annes vandergoes met het marck van/
maria immens insgelijckx in forme/
van een cruijs b(artholomeus) corthoudt f(ranciscus) j(osephus) gilbert/
test(es) e(nde) van mij notaris Onderstont quod/
attestor signatum j(an) c(arel) fizenne not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle ende igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven)/
heeren lieutenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijde-/
nisse het huijs et(ceter)[a] inden voors(chreven) contracte
//
breeder vermelt e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e]/
van rechten behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo worden daer inne/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)r/
joannes vandergoes e(nde) jo(ffrouw)[e] maria/
immens gehuijsschen present alhier/
den procureur fizenne e(nde) t'hunnen/
behoeve acceptere(nde) op de lasten e(nde)/
renten hier voren insgelijcx v(er)melt/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio naer dien was/
gebleken de quitt(anti)[e] der pontpenn(ingen)/
de date huius onderteeckent g f/
van mol coram jon(ke)[r] willelmo/
van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses/
schepenen ha(n)c 16 aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1734-03-15

Transcription

2019-10-24 by pieter-jan lahaye
Op heden desen 15[e] meert 1734 is gebleken bij contract/
gepasseert voor den not(ari)s ant(honius) fisco opden 14[e] meert/
1734 dat de rente van twelff hondert vijftigh guldens/
wisselgelt inde goedenisse v(er)melt is gequeten door s(eigneu)[r]/
joes vander goes cum sua aen guilliam e(nde) allma lepaige/
als erfgen(aemen) van francis lepaige quare vacat q(uo)d attestor/
g(uilliam) van ranst off(iciae)l/
1734
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator