SAL7613, Act: V°383.2-R°387.1 (138 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°383.2-R°387.1  
Act
Date: 1731-04-30

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen m(eeste)[r] franciscus ludovicus fes-/
traets notaris ende officiael van/
d'ierste schrijfcaemere om de naervol-/
gende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende herkennen/
als thoonder vande selve geconsti-/
tueert sijnde volgens die procuratie
//
daerinne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght. Op heden xvi aprilis/
xvii[c] eenendertigh voor mij notaris/
bijden souvereijnen raede van bra-/
bant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijgen/
naergenompt compareerde jo(nke)[r]/
henricus joannes van loen heere/
van wommersom ende walsberghe/
bejaerden jonckman, welcken compa-/
rant heeft t'sijnen contentemente/
verclaert ontfangen te hebben/
soo hij verclaert bij desen uijt handen/
vanden eerw(eerdigen) heere gaspar de laure,/
jouffvrouwen anna maria salomons/
dorothea anthonia peeters joanna/
maria van limborgh, maria henri-/
ca van cruijningen, respective/
pastoir ende hoffmeesterssen vanden/
grooten beggijnhove binnen loven/
beneffens jouff(rouw)[e] anna catharina
//
tutelaier infirmerije meestersse van(den)/
selven hove de somme van vijffhondert/
guldens wisselgelt, den pattacon/
a twee guldens acht stuijvers/
ende soo voorts van alle andere/
mindere ende meedere munte/
naeradvenant gerekent dienende/
dese voor quittantie, ter saecke/
van welcke somme geloeft den/
h(e)[re] comparant ten behouve vande/
infirmerije voors(chreven) mits desen te/
gelden ende te betaelen eene erffe-/
lijcke rente van vijffentwintigh/
guldens courant gelt, dan in cas/
van prompte betaelinghe oft uijtter-/
lijck binnen sesse weken naer den/
valdagh sal gestaen met twintigh/
guldens courant s'jaers den voors(chreven)/
heere pastoir hoffmeesterssen, ende/
de voors(chreven) jouff(rouw)[e] anna catharina
//
tutelair als infirmerije meestersse/
beneffens jouff(rouw)[e] anna verhaeren/
oock infirmerije meestersse hier alle/
present ende de voors(chreven) rente/
ten behouve als voor alsoo accep-/
tere(nde) cours nemende date deser/
ende voor den iersten jaere/
te verscheijnen opden xvi aprilis/
vanden jaere 1732, e(nde) soo voorts/
van jaere te jaere tot de/
quijtinghe toe die altoos sal mogen/
geschieden met gelijcke vijff/
hondert guldens in munte als voor/
ende met volle rente gelovende/
de selve rente alle jaeren in/
handen vande jouff(rouw)[en] infirmerije/
meestersseb bij tijde sijnde binnen/
den voors(chreven) beggijnhove wel ende/
loffelijck te sullen betaelen alles/
los ende vrije van alle lasten t'sij
//
van thien, xx[e] mindere ofte meerdere/
penningen, beden, subsidien contributien/
in gevalle ende generaelijck van/
alle andere lasten hoedaenigh die/
oock souden connen oft mogen/
wesen niettegenstaende sijne ma(jestij)ts/
placcaerten edicten oft ordonnantien/
ter contrarie waer aen van alsnu/
voor alsdan bijden h(e)re comparant/
wort gederogeert mits desen/
onder obligatie van sijnen persoon/
ende goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende/
ende naementlijck daervoor/
specialijck verobligerende sekeren/
bosch genompt potkeuten bosch groot/
de drij bunderen onbegrepen der/
maete gelegen onder walsberghen/
voorschreven regenoten chaintraine/
in twee seijden, de wittevrauwen
//
van thienen ter iii[re], ende sijns/
selff goet ter vierdere seijden vrij/
goet/
Item twee bunderen lants gelegen/
opden negen bunders onder wommer-/
som, regenoten chantraine in/
twee seijden, die van bens ter iii[re]/
toebehoorende het clooster van/
vrouw perck insgelijckx vrije goet/
Item een bunder lants vercregen/
tegens s(eigneu)[r] goossens tot osmael gelegen/
onder walsbergen voors(chreven) regenoten/
chantraine ter eendere ende den/
heere comparant in drij andere seijden/
vrije goet behoudelijck s'heeren/
cheijns ingevalle sonder meer/
waranderende de selve panden voor/
vrij ende onbelast als voor, ende/
hem te competeren te weten/
de ierste vijff bunderen uijt den
//
hooffde ende bij van wijlen sijnen/
heere vaeder, ende het leste uijt/
den hooffde ende bij coop als voor/
hier voor waerschap ende guarrandt/
gelovende bij desen, consenterende/
over alle de selve in het slaen van/
mainmise decreet ende anderwerff/
decreet van dijen, hiertoe onwe-/
deroepelijck constituerende allen/
thoonder deser ofte dobbel dijer/
ten eijnde van vernieuwinghe/
soo voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer ende/
schepenen van loven als alomme/
elders consenterende in cas van/
eenigh gebreck in gewillighe condem-/
natie sonder dagement niettegenstaende/
de suranneringhe onder submissie e(nde)/
renuntiatie in forma. Aldus gedaen/
binnen loven ten tijde voorschreven
//
ter presentie van franciscus guili-/
elmus thibaut ende peeter ver-/
haegen getuijgen hiertoe aensocht/
sijnde d'originele minute deser/
becleet met den behoorelijcken/
zegel onderteeckent h(enricus) j(oannes) de loen/
s(ei)g(neu)[r] de walsbergh et wommersom-/
me, g(aspar) de laure, a(nna) m(aria) salomon,/
d(orothea) a(nthonia) peeters, j(oanna) m(aria) van limborgh,/
m(aria) h(enrica) van cruijningen, catharina/
tutelaier et a me notario Onder-/
stondt quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1731. Aldus/
vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten, clausulen, ende arti-/
culen bijden voornompden gecon-/
stitueerden coram jo(nke)[r] wilhelmo/
van bemmel et s(eigneu)[r] joannes van/
arenbergh hac 30[e] aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator