SAL7613, Act: V°39.2-V°41.1 (16 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°39.2-V°41.1  
Act
Date: 1730-07-28

Transcription

2019-02-20 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst om de/
naervolgende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden den 28[e] junii duijsent seven/
hondert achthien compareerde voor mij/
peeter ockers janss(one) koninghlijcken notaris/
bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van/
brabant geadmitteert wesende vanden/
getalle der stadt antwerpen e(nde) secretarije/
der selver ten bij wesen vande getuijghen/
naergenoempt cornelis vandervecken/
woonende tot cruijs onder werchter/
e(nde) nu present binnen dese stadt denw(elken)/
bekende deughdelijck schuldigh te sijn aen/
peeter van linthout inwoonder deser/
stadt de somme van vier hondert/
guldens eens in wisselgelt den pattacon
//
gerekent tot achtenviertigh stuijvers/
e(nde) d andere specien naeradvenant spruij/
tende over e(nde) in extinctie eender/
obligatie van dreij hondert guldens/
gelijck wisselgelt bij hem comparant/
op prima octob(ris) xvii[c] acht voor den not(ari)s/
j vekemans binnen mechelen verleden/
ten behoeve van ignatius gruls die de/
selve bij acte op neghenthien maii xvii[c]/
twelff voor mij notario gepasseert heeft/
getransporteert aenden voors(chreven) peeter van/
linthout ende welcke obligatie met/
dese tegenwoordighe wort geannulleert/
e(nde) gecasseert mitsgaders aen(den) comparant/
beneffens den transporte is gerestitueert/
sijnde de resterende een hondert gul(den)s wissel/
gelt aen hem comparant door den voorn(oempden)/
van linthout op heden in comptant/
den iersten penningh met den lesten/
voldaen e(nde) betaelt in presentie mijns/
notaris e(nde) naergenoempde getuijghen soo/
dat dese daer van altijdt sal dienen/
voor quittantie sonder oijt van eenige/
andere te moeten doceren met renuntiatie/
van gheenen getelden gelde gelovende/
hij comparant de voors(chreven) vier hondert/
guldens wisselgelt in gelijcke specie/
te sullen restitueren aen(den) voorn(oempden) van/
linthout ofte actie hebbe(nde) tusschen
//
e(nde) dreij eerstkomende jaeren naer date/
deser e(nde) oft hem comparant als/
dan ofte daer naer des aensocht sijnde/
niet geleghen en quaeme de restitutie/
te doen soo geloeft hij de voors(chreven) penningen/
rentgewijse in eerste rente ten penn(ingh)/
sesthien suffisant te sullen besetten op/
goede vaste panden ten minsten van/
dobbele weirde e(nde) geloeft hij comparant/
van dese penninghen altijdt soo langhe/
hij die ter onderen hebben sal inte/
rest te sullen betaelen teghens den/
penningh sesthien ingegaen sijnde/
s(in)[t] jansmisse van desen [tegenwoordigen] jaere soo dat/
het ierste jaer interest vallen sal/
s(in)[t] jansmisse van(de) jaere xvii[c] negenthien/
als wanneer hij comparant daer en/
boven geloefde nochte betaelen de/
somme van vijfthien guldens courant/
die hij aende voors(chreven) van linthout/
bij onderl(inghe) liquidatie over achterstel/
van interest der voors(chreven) eerste obligatie/
van dreij hondert gul(den)s noch bekende/
ten achteren gebleven te sijn dan/
in cas van preciese betaelinghe/
t elcken vervaldaghe uijtterlijck
//
twee maenden daer naer soo sal den/
comparant gestaen voor de voors(chreven)/
dreij eerst comende jaeren mits/
betaelende den interest van(den) voors(chreven)/
vier hondert gul(den)s ten advenante vanden/
penningh twintigh opt jaer naer/
proportie van tijde welcke betaelinghe/
van(den) interest als oock restitutie van/
capitael in cas van afquijtinghe altijdt/
sal moeten geschieden binnen dese stadt/
ten koste ende risico van(den) comparant/
waer voore hij heeft v(er)bonden sijnen/
persoon ende goederen roerende ende/
onroerende e(nde) specialijck sijn huijs hoff/
schuere ende toebehoorten met de landen/
saemen groot ontrent twee bunderen/
gestaen ende gelegen tot cruijs vrij e(nde)/
onbelast gelovende daerop waerschap/
in forma e(nde) daer van tusschen heden/
e(nde) vierthien daeghen te sullen leveren/
behoorelijcke certificatie constituerende/
den comparant mits desen onwederroepel(ijck)/
[vacat] alle thoonders desers omme/
tghene voors(chreven) staet voor den raede/
van brabant e(nde) alle andere heeren hoven/
e(nde) wetten daert den geldtschieter sal
//
gelieven andermael ten laste vanden/
comparant te passeren vernieuwen/
e(nde) realiseren in forma ende hem/
comparant int onderhout van allent/
ghene voors(chreven) staet op heerel(ijcke) reele e(nde)/
parate executie te doen ende laeten/
condemneren gelovende e(nde) renuntierende/
als naer rechte sonder argelist Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert t antwerpen ter/
presentie van antonius vande ven e(nde)/
jacobus tatinclau als getuijghen die/
de minute deser benevens den voorn(oempden)/
comparant me que notario stipulanti/
hebben onderteeckent Onderstont quod/
attestor signatum p(eeter) ockers janss(one) not(ari)s r.?/
1718 Aldus v(er)nieuwt ende herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(ke)[r] albert francois van winghe/
e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
ha(n)c 28[a] julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator