SAL7613, Act: V°404.1-V°406.1 (146 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°404.1-V°406.1  
Act
Date: 1731-05-16

Transcription

2019-11-23 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] goffart om de naerbes(chreven)/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende t'herkennen als/
thoonder der selve geconstitueert sijnde/
volghens d'onwederroepelijcke procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght. Op heden 30 april 1731 voor/
mij notaris bij den souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijghen naerge-/
noempt compareerde den eerw(eerdigen) heere/
jo(ann)es jamin scholaster der collegiale/
kercke van s(in)[t] jacobs alhier als/
momboir der minderjaerighe kinderen/
van wijlen s(eigneu)[r] petrus lambrechts/
e(nde) jouff(rouw)[e] elisabeth de roriss den/
welcken uijt crachte van de permis-/
sie ende authorisatie der heeren/
oppermomboirs deser stadt e(nde) ressort/
van loven de date 28 deser tot het/
naerbeschreven aen hem verleent/
kent ontfanghen te hebben van de/
eerw(eerdige) moeder van het convent der/
annuntiaten alhier de somme van/
vijff hondert guldens wisselgelt den/
schellinck tot sesse stuijvers ende/
soo naer advenant van alle hooge-/
re specien, diende desen voor/
quitantie e(nde) obligatie, ter oorsaecke
//
van welcke somme den comparant/
in sijne voors(chreven) qualiteijt van mom-/
boir over de voornoemde weesen/
e(nde) uijt crachte der gemelde authorisa-/
tie geloeft te gelden e(nde) te betaelen/
ten behoeve van het voors(chreven) godts-/
huijs, de voors(chreven) moeder present e(nde)/
accepterende eene erffelijcke rente/
van twintigh gul(den)s s'jaers in courant/
gelt cours nemende date deser e(nde)/
waer van het eerste jaer van/
betaelinghe vallen e(nde) verscheijnen/
sal op gelijcken dagh des jaers/
1732 los e(nde) liber van alle lasten/
ende exactien, t'sij x xx[e] mindere/
oft meerdere penninghen, beden/
subsidien, contributien ingevalle/
als van alle andere impositien/
hoedaenigh e(nde) van wat nature/
die selve souden moghen wesen,/
niettegenstaende eenighe placcaerten/
ofte uuijtsendinghen ter contrarie/
aen de welcke den rentgelder in/
sijne voormelde qualiteijt wel/
expresselijck is derogerende mits/
desen, e(nde) soo voorts van jaere te/
jaere tot die effective quijtinghe/
toe die altoos sal moghen geschieden/
t'eender reijse met gelijcke/
capitaele somme in wisselgelt/
als voor e(nde) met volle rente obli-/
gere(nde) tot asseurantie van dien
//
der voors(chreven) weesen persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen, present/
e(nde) toecomende e(nde) naementlijck seker/
schoon e(nde) wel geleghen brauwerije/
haut logie, stallen, appendentien/
e(nde) dependentien van dien alhier/
gestaen aen sijne maj(estij)[ts] mautmolens/
genoempt den cleijnen keijser/
soo e(nde) gelijck de selve tegenwoordigh/
wordt bewoont door s(eigneu)[r] francis del-/
port regenoten de straete van/
voren ter i[re] het huijs toebehoorende/
d'erff(genaemen) sijlvius e(nde) d'erff(genaem)[en] van den/
heere doctor brenart ter tweedere/
de straete van achter aent' drinck-/
water ter iii[re], s(eigneu)[r] ingelbeen met/
jouff(rouw)[e] van opstal e(nde) s(eigneu)[r] carel henskens/
ter andere seijden niet belast als/
met eene anterieure capitaele/
somme van vijff hondert guldens/
wisselgelt aen het voors(chreven) clooster/
der annuntiaten sonder meer, consen-/
terende daer over in de behoore-/
lijcke affectatie bij beleijde, decreet/
e(nde) anderwerf decreet der heeren schepe-/
nen deser stadt, met consent in/
cas van gebreck van betaelinghe/
door andere momboirs ofte weesen/
dat het voors(chreven) godtshuijs de jaere-/
lijcksche croisen sal moghen lichten/
van de huerlinghe uijt hunne/
huere, d'welck den comparant in/
qualiteijt als voor mits desen is/
assignerende sonder andere solemni-
//
teijten te moeten gebruijcken,/
e(nde) voorders tot meerdere vastigheijt/
onwederroepelijck is constituerende/
allen thoonder deser ofte dobbel dijer/
om te compareren soo in den souv(erijnen)/
raede van brab(ant), voor heeren/
wethouderen deser stadt als elders/
des behoore(nde) e(nde) aldaer te consenteren/
in condemnatie voluntair mitsgae-/
ders in de voors(chreven) affectatie sonder/
voorgaende dagement. Aldus gedaen/
ten teijde voors(chreven) ter presentie van/
henricus franciscus janssens e(nde) van/
guilliam nijs getuijghen hier toe/
aensocht. Sijnde die minute originele/
deser - becleedt met behoorelijcken/
segel - onderteeckent j(oannes) jamin/
s(eigneu)[r] joanna m. de racourt moe-/
der ancilla onw(...)? et a me notario/
Onderstondt quod attestor e(nde) was/
onderteeckent j(acobus) a(ntonius) durij not(ari)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael bij den voornoemden/
geconstitueerden in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten, clausulen e(nde) art(icul)en con-/
senterende als in de selve, coram/
jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cor-/
nelis berses schepenen hac 16 maii/
1731./
Welcken volghens heeft den heere meijer/
naer voorgaende maenisse ende/
weijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen
//
behoorelijck geleijdt den off(iciae)[l] van/
ranst in den naem e(nde) ten behoeve/
van de eerw(eerdige) moeder e(nde) religieusen/
van het clooster der annuntiaten/
tot alle e(nde) igewelcke goederen/
des voors(chreven) verobligeerde, bijde hae-/
ve e(nde) erve e(nde) signantelijck [tot] oock den/
cleijnen keijser
e(nde) brauwerije in de/
selve beleijde naerder gedesig-/
neert, similiter ad mobilia dic-/
torum constituentium om te comen/
tot vastigheijt e(nde) jaerelijcksche/
betaelinghe der voors(chreven) rente van/
twintigh gul(den)s s'jaers e(nde) verloopen/
dijer te verscheijnen coram iisdem/
eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator