SAL7613, Act: V°54.1-R°55.1 (22 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°54.1-R°55.1  
Act
Date: 1730-09-13

Transcription

2019-02-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heer(en) luete/
nants meijers in d absentie des heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst denwelcken uijt crachte ende/
naer vermogen van sekere publicque con/
ditien gehouden door den notaris/
b(aptista) franssens opden 30[e] (septem)bris 1728/
binnen bautersem wegens de/
erfgenaemen van wijlen s(eigneu)[r] librecht/
laurens controlleur van sijne maj(estij)[ts]/
fortificatie ende uijt crachte vande/
onwederoepelijcke procuratie bijde/
voornoempde erfgenaemen gegeven/
ende alhier bij copije authentiecq gesien/
ende geblecken heeft den voors(chreven)/
geconstitueerden mits d ordonnantie van/
rechten opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse in handen des voors(chreven) heeren/
luetenant meijers sesse vierendeelen lants/
gelegen op het willebringhenveldt/
regenoten de halfstraete ter eenre/
d erfgenaemen vlemincx in dreij/
andere sijden soo ende gelijck de/
selve gebleven sijn aen jan bosmans/
opden 30[e] (septem)bris 1728 bij uitganck/
der brandende keirse voor de somme/
van hondert negen guldens boven/
dreij gestelde hooghen twee stomme
//
hooghen stuijver gelt notaris loon/
et(ceter)[a] e(nde) dusvolgens ter manisse des/
voors(chreven) heere luetenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen de voors(chreven)/
transportanten uijt de voors(chreven) sesse/
vierendeelen lants behoorelijck ont/
goijt e(nde) onterft sijnde soo sijn inde/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
elisabeth stevens wed(uw)[e] des voors(chreven) jan/
bosmans voor de tochte haer leven/
geduerende ende gertrudis bartholo/
meus ende anna bosmans voor de/
proprieteijt present alhier den off(iciae)[l]/
essinck e(nde) ten behoeve als voors(chreven)/
acceptere(nde) et satis et waras prout/
latius in dict de voors(chreven) conditien die/
alhier worden gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert coram jon(ke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen ha(n)c 13[a] (septem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator