SAL7613, Act: V°81.1-R°83.1 (34 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°81.1-R°83.1  
Act
Date: 1730-10-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers in absentie des/
heeren meijers en(de) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen guilliam/
van ranst off(iciae)[l] vande ierste schrijf-/
camer der stadt loven om de naer-/
volgende acte notariael alhier te/
vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende./
Op heden desen iersten julii 1730/
compareerde voor mij notaris bij sijne/
majestijts souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen naerge-/
noempt den eerw(eirdigen) heere petrus marrict/
priester ende president van het collegie/
van s(in)[te] michiels alhier denwelcken/
gebruijckende de maght e(nde) aucthoriteijt/
aen hem gegeven bij den hooghweirdighen/
heere rector magnificq opden xxiii[e]/
december 17[c] twintigh heeft v(er)claert/
te hebben verkoght gecedeert ende/
getransporteert soo e(nde) gelijck hij cedeert/
en(de) transporteert bij desen aen guilliam/
mattecros e(nde) jenno de groot/
gehuijsschen alhier present e(nde) acceptere(nde)/
/ seker huijs gestaen ende gelegen/
inde dorpstraete regenoten de straete/
van vooren ter eendere het stannen/
huijs ter tweedre ende d'heer/
rombauts met het ander huijs ter/
derdere sijden, aende acceptanten/
genoeghsaem bekent, om ende voor de/
somme van duijsent guldens wissel-/
gelt den pattacon tegens twee guldens/
en acht stuijvers den schellinck/
tegens ses stuijvers e(nde) d' andere specien/
naeradvenant gerekent warandere(nde)/
het selven huijs op die cheijnsen daerop/
uijtgae(nde) welcke sullen sijn tot laste/
vande acceptanten e(nde) alsoo de acceptanten/
tegenwoordigh geene penninghen en/
sijn ter handt hebbe(nde) soo hebben sij/
herkent e(nde) geloven daer voor aenden/
heere vercooper ofte sijne actie hebbe(nde)/
eene jaerelijcksche rente van viertigh/
guldens sjaers soo nochtans dat/
ingevalle van prompte betaelinghe/
ofte ten minsten binnen de ses weken/
naer iederen valdaeghe dat sij sullen/
gestaen met dertigh guldens in alsulc-/
ke munte als t' ideren valdaeghe/
sal cours hebben e(nde) waer van het/
eerste jaer vervallen sal s(in)[t] jan/
seventhien hondert eenendertigh ende/
/ soo voorts van jaere tot jaere tot/
de effective quijtinghe toe dewelcke/
sal mogen geschieden in twee reijsen/
met vijff hondert guldens t' seffens/
ende met volle rente vrij noghtans/
van alle lasten daer vooren verbinde(nde)/
hunnen persoon e(nde) goederen present/
e(nde) toekomende ende naementlijck/
het voors(chreven) huijs appendentien e(nde) dependen-/
tien van dien, constituerende tot/
meerder vastigheijt ieder thoonder/
deser ofte desselfs copije authenticq/
om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven ende alomme/
om dese aldaer te doen e(nde) laeten/
vernieuwen e(nde) aldaer te consenteren/
inde ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
mitsgaders inde realisatie der/
voors(chreven) rente t' sij bij opdraght ofte/
beleijde mitsgaders inde condemnatie/
volontair alles sonder voorgaende/
daeghement Aldus gedaen ten daeghe/
voors(chreven) ter presentie van d'heer/
joannes paulus cluijskens ende/
paulus staels getuijghen hier toe/
aensoght sijnde d'originele minute/
deser - becleedt met behoorelijcken segel -/
/ bij de comparanten e(nde) getuijghen respec-/
tive beneffens mij notario onderteec-/
kent Onderstont quod attestor/
signatum e(manuel) haelgoet not(ariu)s Aldus/
vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren luetenant/
meijers e(nde) wijsdomme der naebes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse het huijs/
inden voors(chreven) contracte breeder v(er)melt/
e(nde) in sijne regenoten gespecificeert e(nde)/
daer uijt bij ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo is int' selve behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft jenno de groot weduwe/
wijlen guilliam mattecroes present/
alhier den off(iciae)[l] essinck en(de) ten behoeve/
vande voors(chreven) jenno de groot acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio [e(nde) voorts opden last der rente van viertigh [guld(ens)] in contracte [insgelijcx bree der v(er)melt]] dat alles naer dien ons is/
gebleken die quitt(anti)[e] der pontpenn(ingen)/
de date 28[e] (septem)ber 1730 onderteeckent/
g.fs van molle 1730 Coram jon(ke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost/
e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
ha(n)c 4[a] (octo)bris 1730
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-01-09 by The Administrator