SAL7643, Act: R°53.1-R°57.1 (17 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°53.1-R°57.1  
Act
Date: 1760-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-28 by Arthur Magister
Rente bij main mise/
eender capitaele rente/
van vijff duijsent guldens/
wisselgelt ten penninck/
xvi mits precise betaelinge/
te gestaen met 175 gul(den)s/
courant s'jaers tegens drij/
gul(den)s thien stuijvers par/
cent/
Ten laste van jacobus/
grauwen ende cath(arin)[a]/
angelina van billoen/
gehuijjschen ende innege-/
setene van haeght/
ten behoeve van t'clooster/
van leliendael binnen/
mechelen/
In de tegenwoordigheijt/
der heeren schepenen der/
hooftstadt loven hier naer te/
noemen gestaen jo(ann)es bapt(ist)[a]/
josephus moermans officiael/
der eerste schrijffcamere omden/
hier naer volgende acte nota-/
riael wettelijck te vernieuwen/
(ende) herkennen als thoonder van den
//
selven ingevolghe d'onwederrroepe-/
lijcke procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght (ende) luijdt aldus:/
Op heden den 22 meert/
1760 compareerden vor mij/
con(incklijcke)n notaris tot mechelen/
residerende, present die onder-/
genoemde getuijgen jacobus/
grauwen (ende) cath(arin)[a] angelina/
van billoen sijne huijsvrouwe/
die hij ten naervolgende is/
assisterende (ende) authoriserende,/
ingesetenen van den dorpe van/
haeght, presentelijck binnen dese/
stadt de welcke hebben bekent/
present mij not(ari)o naerbeschreve/
getuijghen, ontfangen te hebben/
den den eerw(eerdigen) heere gommarus/
van hove (ende) vr(ouw)e helena van/
den wil wiele proft ende/
priorinne van het clooster van/
leliendael alhier eenen somme/
van vijff duijsent guldens wisselgelt
//
den schellinck tot sesse stuijvers (ende) de/
meerdere specien naer advenant/
dienende dese daer over voor volle/
(ende) absolute quittantie sonder van/
andere te moeten doceren renun-/
tierende ten dien eijnde aen de/
exceptie voor welck capitael/
van vijff duijsent guldens wissel/
gelt de comparanten solidairelijck/
ten behoeve van het selve clooster/
ofte des selfs actie hebbende/
interest sijn belovende ten adve-/
nant den penninck xvi dan/
ingevalle van preciese betae-/
linghe te doen binnen het selve/
clooster uijtterlijck sesse wecken/
naer den valdagh sullen gestaen/
met den voorn(oemde) interest te/
betaelen ten advenant van drij/
gul(den)s thien stuijvers courant/
par cent gelt t'ideren valdagh/
cours hebbende vrij van alle/
lasten op renten alreede gestelt/
(ende) alnogh te stellen inne[te]gaen/
date deser, soo dat het eerste jaer
//
interest valle (ende) verscijne den 22/
meert 1761 (ende) soo voorts te continueren/
tot den aflegh toe die altijdt sal/
vermogen te gebeuren als het/
de comparanten gelieven sal/
mits in dien gevalle rembourse-/
rende het voornoempt capitael/
van vijff duijsent guldens wissel/
gelt met den interest van dien/
naer rate van tijde verschenen/
verbindende tot onderhoudt van alle/
het ghene voors(chreven) hunne solidaire/
persoonen (ende) goederen present (ende)/
toecomende (ende) voor speciale hypothe-/
que hebben daer vooren verbonden/
(ende) gestelt voor eerst, eenen bempt/
grondt (ende) toebehoorten gelegen/
onder den selven dorpe van/
haeght in het voorste schonbroeck/
groot ses dagwanden onbegrepen/
der juste maete wesende/
vrij (ende) eijgengoet, het clooster van/
vrouw perck ter i[re] het clooster/
van de halfstraete tot loven ter/
ii[re] den crancken op den grooten/
beggijnhove alhier ter iii[re] (ende) de
//
kercke ofte h(eijlige) geest van haeght/
ter iii(re) zijden/
Item eenen huijse brauwerije met/
allen de brouwers gereetschappen/
daer van dependerende schuere/
stallinge ap(pendentie) (ende) dependentie van/
dien groot een dagwant gestaen (ende)/
gelegen binnen het voor(schreven) haeght/
genoempt den gulden leeuw,/
de baene naer lier ter ii[re], joff(rouw)[e]/
bollens ter iii[re] (ende) de pastorije van/
haeght ter iiii[re] zijde alleenlijck/
belast met eenighe chijnsen/
Item dhelligt van drij daghwanden/
landts gelegen onder het selven/
haeght aende reviere regenoten/
van het geheel stuck den dijck van/
den haemer ter i[re] het straetjen/
loopende naerde walembemden/
ter ii[re] de fondatie ofte scole aldaer/
ter iii[re] (ende) het straetjen lopende/
naer cheijsbroeck ter iiii[re] zijden/
wesende oock vrij (ende) eijgengoedt/
Item alnogh de helligt van een halff/
bunder landts gelegen in het voors(chreven)
//
cheijsbroeck regenoten vant geheel/
stuck de kercke ofte h(eijlige) geest van/
haeght het voorn(oem)t'straetjen leijdende/
naer het selve broeck d'erfg(ena)men/
van charles (ende) guilliam wauters/
ende [vacat] wesende oock/
vreij (ende) eijgen goet behoudens eenige/
leijne chijnsen,/
Item alnogh een parceel broeck/
groodt drij daghwanden soo (ende) gelijck het/
selven in sijne grachten gelegen is/
onder het selven haeght regenotende/
guilliam van langendonck ter i[re],/
d'erfg(enae)men mijnheer charles ter ii[re]/
de kercke ofte h(eijlige) geest van haeght/
ter iii[re] (ende) het straetjen van het/
cheijsbroeck ter iiii[re] zijde wesende los/
(ende) vrij goet/
Item (ende) finalijck een parceel landts/
groodt ontrent de drij vijff daghwanden/
gelegen ontrent de dansbrugge de/
deijle ter ii[re] het walemstraetjen/
ter ii[re], het clooster van grimberghen/
ter iii[re] belast met eenighe chijnsen,/
(ende) verclaert den eersten comparant/
allen de selve goederen hem te/
competeren als eenigen erfgenaem
//
van sijne ouders (ende) waranderen/
de comparanten voorts voor vrij/
van renten op alles waerschap/
(ende) guarrand gelovende in forma/
alsoo de renten daer op uijtgaende/
uijt dese opgenomen penningen/
door de rentgelders gequeten sullen/
worden (ende) beloven altijdt des/
aensocht sijnde voor het selve capitael/
van vijff duijsent guldens wissel/
gelt (ende) te vervallen verloopen/
des aensocht sijnde te sullen stelle/
naerdere (ende) suffisantere hypoteque/
ten contentemente der rentheffers/
(ende) coste der comparanten de/
welcke tot het onderhout van allen/
het gene voors(chreven) onwederroepelijck/
sijn constituerende m(eeste)[rs vacat] t'saemen (ende) elcken van hun int'/
besunder omme te gaen (ende) te/
compareren voor de edele heeren/
van haere maj(esteij)[ts] souv(erijnen) raede van/
brabant, heeren schepenen deser/
stadt, meijer (ende) schepenen van/
haeght (ende) alomme elders daer het/
versocht sal worden (ende) aldaer herken-/
nende t'gene voors(chreven) de comparanten
//
in het onderhouden deser gewillighlijck/
(ende) solidairelijck te doen (ende) laeten/
condemneren met costen (ende) hebben/
ten effecte voors(chreven) oock gerenuntieert/
aende exceptie ord(inis) div(isionis) et excuss(ionis) (ende)/
de voornoemde vrouwe persoone noch/
aen het beneficie senat(us) cons(ulti) vell(eiani)/
aut(enticum) si qua mulier van de effecten/
dier door mij notario preallabelijck/
onderricht sijnde mede om te compareren/
voor de heeren meijer (ende) schepenen/
van loven meijer (ende) schepenen van/
haeght ofte voor heer, hoff (ende) weth/
competent (ende) aldaer naer herken-/
tenisse als voren de voornoemde/
panden voor het gemelt capitael/
van vijff duijsent guldens wisselgelt/
(ende) de te vervallen verloopen te doen/
(ende) laeten affecteren (ende) daer op te/
besetten (ende) hypotequeren met alle/
solemniteijten van rechte daertoe/
gerequireert alles ten coste vande/
rentgelders tot den goedenisse (ende)/
cassatiebrieff inclus (ende) voorts meer (etceter)[a]/
Aldus gedaen (ende) gepasseert binnen/
mechelen ter presentie van jan bap(tis)[t]/
schenus (ende) guilliam van den branden als/
getuijgen hier toe aensocht de minute
//
deser becleedt met segel volghens/
reglement is bij de comparanten/
beneffens mij notario onderteeckent/
Leeger staet quod attestor signatum/
pet(rus) broers not(ariu)s 1760/
Aldus vernieuwt (ende) herkent de/
voors(chreven) acte notariael door den/
voornoemden geconstitueerden/
in alle (ende) iegewelcke haere/
poincten clausulen (ende) ar(ticu)len/
consenterende in affectatie/
bij mainmise ingevolge de selve/
Coram jo(nke)[r] gerardus franciscus/
xaverius de herckenrode heere/
van raedtshoven melain (etceter)[a] (ende)/
s(ieu)[r] jo(ann)es der boven schepenen/
hac 18 augusti 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer