SAL7643, Act: R°80.2-R°83.1 (24 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°80.2-R°83.1  
Act
Date: 1760-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-14 by Arthur Magister
Goedenisse van een/
daghmael lants onder/
bierbeeck ten behoeve van/
peeter collins/
In de teghenwoordigheijt der heeren/
meijers (ende) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen joes gaspar/
mertens off(iciae)l der eerste schrijff-/
camere alhier om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen (ende) t'herkennen/
als thoonder van de selve gecon-/
stitueert sijnde volgens d'onweder-/
roepelijcke procuratie daer inne/
gereserveert heeft dat gedaen als/
volght Op heden den 29 (novem)ber/
1759 compareerde voor mij als/
openbaer not(ari)s bij haere maj(estij)ts/
souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende
//
ter presentie van de getuijghen /
naergenoempt den eerw(eerdighe) pater bruno/
le comte, procurator van het clooster/
der eerw(eerde) paters cathuysers binnen/
dese stadt loven ten eijnde naerbes(chreven)/
volcomentlijck gemachtight (ende) geau-/
thoriseert bij m(ijn)her ignatius josephus/
wirix, ridder heere van kessel, meester/
van de requesten vanden hove/
van haere keijserlijcke (ende) conincklijcke/
apostolische majestijdt (ende) raedtsheer/
in desselfs grooten raede tot/
mechelen (etceter)[a] volghens desselfs/
onwederroepelijcke procuratie gepas-/
seert voor den not(ari)s a.f.vermarien/
(ende) sekere getuijghen binnen de/
stadt mechelen residerende in date/
12 (novem)bris 1759 alhier gesien (ende) aende/
originele conditien gevoeght welckx/
voors(chreven) eerw(eerdige) pater comp(aran)t op macht/
(ende) qualiteijt als voor publiecquelijck/
aen de meestbiedende voor mij not(ari)s/
(ende) getuijghen, heeft onder andere/
laeten vercoopen binnen dese stadt/
loven in de herberghe de drije/
engelen seker stuck lants groot/
een daghwant onbegrepen der/
maete geleghen onder de/
baronie van bierbeeck op het/
wetterbeeck velt reg(eno)ten de representanten
//
jooris wantelaers ter i[e] erffgen(aemen)/
jan vranckx ter ii[e] de wed(uw)[e] carel/
overstijns (ende) peeter pettens ter iii[e]/
(ende) den voetwegh aldaer ter iii[e] zeijden/
op den last van een halff molevat/
koren (ende) voorders op den last van/
s'heeren chijns van den gronde/
(ende) andere lasten ingevalle bevonden/
worden daer op uijttegaen die den/
cooper sonder diminutie sal/
moeten draegen, aen den voors(chreven)/
heere raedt wirix competerende/
bij successie is uijt den hoofde/
van wijlen sijne ouders (ende) aen hem/
onder andere ten deele gevallen/
bij minnelijcke scheijdinghe (ende) deijlinghe/
tusschen sijne medecondividenten/
aengegeven (ende) gepasseert onder hunne/
respectieve signaturen den 23 aug(us)ti/
1753 als blijckt bij het extract auth(entiqu)[e]/
van de selve deijlinghe alhier gesien/
(ende) eerstgelijckx aen d'originele/
conditien gevoeght van welck/
voors(chreven) parceel lants met den vierden/
(ende) lesten sitdagh op den 16 (novem)ber 1759/
bij uijtganck der brandende keirsse/
alst hooghsten(ende) lesten verdierder/
cooper is gebleven peeter collins/
innegesetenen van bierbeeck (ende) dat/
voor (ende) mits eene somme van/
hondert sevenenseventigh gul(den)s/
negen stuijvers wisselgelt den/
schellinck a ses stuijvers gerekent
//
(ende) alle andere specien naeradvenant/
waer onder begrepen sijn die stomme/
hooghen stuijvergelt (ende) andere gestelde/
hooghen aen den voors(chreven) heere/
vercooper competere(nde) alles ingevolghe/
de conditien van vercoopinghe/
waer naer om cortijts wille wort/
gerefereert welcke voors(chreven) somme/
van hondert sevenenseventigh/
gul(den)s negen stuijvers wisselgeldt/
op macht (ende) in qualiteijt als voor/
bekent van den voors(chreven) cooper ont-/
fanghen te hebben dienende dese/
dijenaengaende voor volle (ende)/
absoluete quitt(anti)[e] sonder gehauden/
te wesen van andere te moeten/
doceren mits welcke verclaert/
den voors(chreven) comp(aran)t in sijne gemelde/
qualiteijt (ende) op macht als voren/
aen het gemelt daghwant lants/
onbegrepen der maete geen recht/
actie paert ofte deel meer te hebben/
nochte te behauden directelijck/
nochte indirectelijck dan verclaert/
den voors(chreven) cooper te surrogeren/
in de plaetse stede (ende) gerechtigheijt/
van den voors(chreven) heere constituant/
(ende) vercooper over alles waerschap (ende)/
guarrand gelovende ofter hienaermaels/
iet aengebraecke, houdende
//
dijensvolgens den geheelen/
inhaude der voorberoepene conditien/
alhier voor geinsereert (ende) gerepeteert/
ten welcken effecte constituerende/
onwederroepelijck aen ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer ten eijnde/
van vernieuwinghe te geschieden/
soo voor den souv(erijen) raede van/
brabant heeren meijer (ende) schepenen/
van loven wethauderen van/
bierbeeck voors(chreven) als alomme elders/
consentere(nde) aldaer in de gewillighe/
condemnatie parate (ende) reele/
ex(ecuti)[e] mede in de ontgoed(eniss)[e] (ende) goed(eniss)[e]/
met alle solemniteijten van/
rechtsweghen daer toe gerequireert/
alles sonder voorgaende dagement/
ende alvolghens heeft den voors(chreven)/
cooper gepresteert den solemnelen/
eede in handen mijns not(ari)s dat/
dese coopinghe niet en is geschiet/
ten behoeve van eenighe doode/
handt(en) ofte tegens den sin/
van het placcaert van den 15/
(septem)ber 1753 constituere(nde) voorts alle/
thoonders deser om den voornoemden/
eede in sijne ziele te vernieuwen/
(ende) reitereren daer (ende) alsoo des/
behoorende/
Aldus gedaen (ende) gepasseert desen
//
ut supra ter presentie van s(ieu)r/
livinus lints (ende) s(ieu)[r] thomas van der/
veken als getuijghen hier toe aensocht/
zijnde d'originele minute deser/
becleedt met zegel van twelff/
stuijvers onderteeckent f bruno/
le comte q(ualitate) q(ua) l.lints, t van der veken/
(ende) van mij not(ari)s leeger stont quod/
attestor signatum j.j.gautier not(ariu)s/
1759/
Aldus vernieuwt (ende) herkent de/
voor(schreven) acte notariael door den/
voornoempden geconstitueerden/
in alle (ende) iegewelcke haere poincten/
clausulen (ende) ar(ticu)[len] den welcken dijens/
volghens ter maenisse des heere/
meijers (ende) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verteijdenisse/
het stuck lants groot een/
daghwant onbegrepen der maete/
geleghen onder de baronie van/
bierbeeck op het wetterbeeck velt/
alles breeder in de voors(chreven) acte/
notariael gementioneert (ende) tusschen/
reg(eno)ten gespecificeert (ende) uijt/
het selve ontgoeijt (ende) onterft/
sijnde soo is in het selve daghwant
//
lants met alle solemniteijten/
van rechtswegen daer toe gere-/
quireert behoorelijck gegoeijt gevest/
(ende) geerft den off(iciae)l everaerts/
hier present (ende) acceptere(nde) in den/
naem (ende) ten behoeve van peeter/
collins innegesetenen van/
bierbeeck et satis oblig(ando) submitt(endo)/
ac renunt(iando) in forma et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
alles naer dijen en voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte/
van sijne bovenstae(nde) procuratie/
gedaen hadde den eede in/
handen des heere meijer dat den/
voors(chreven) collins het voors(chreven) goedt/
niet en hadde gecocht ten/
behoeve van eenighe doode/
handt nochte teghens den sin/
van het placcaert daer over/
geemaneert vanwegens sijne/
maj(estij)[t] in date 15 (septem)ber 1753 maer/
t'sijnen eijgen behoeve Coram/
s(ieu)[r] petrus wirix (ende) s(ieu)[r] jo(ann)es/
der boven schepenen hac/
26 aug(us)ti 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer