SAL7643, Act: R°87.2-R°91.1 (26 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°87.2-R°91.1  
Act
Date: 1760-09-09
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Arthur Magister
Goedenisse van een/
halff bunder landts/
onder everbergh ten/
behoeve dan jan peeters/
ende jan creijtsaerts/
aldaer ieder voor de juste/
hellicht/
In de tegenwoordigheijt/
des heeren meijer (ende) schepenen/
deser hooftstadt loven naer te/
noemen gestaen joannes/
bapt(ist)[a] josephus moermans/
officiael der eerste schrijfcamere/
om den naervolgende acte nota-/
riael alhier wettelijck te/
vernieuwen (ende) herkennen als/
thoonder van den selven gecon-/
stitueert sijnde ingevolghe de
//
onwederroepelijcke procuratie/
daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght:/
Op heden den 3[en] julii 1760/
compareerde voor mij als openbaer/
notaris bij haere maj(estij)ts souv(erijnen) raede/
van brabant geadmitteert tot/
loven residerende ter presentie/
van de getuijgen naergenoempt/
den ersaemen peeter ackermans/
innegesetenen pachter van vaelbeeck/
alias t'sandeken bij loven den/
welcken publiequelijck aen de/
meestbiedende voor mij notaris (ende)/
getuijgen heeft laeten vercoopen/
binnen dese stadt loven in de/
herberghe den vogelensanck/
onder andere een stuck landts groodt/
een halff bunder onbegrepen der/
maete gelegen onder den prins-/
dom van everbergh inde pristen-/
delle, regenoten jan de casteraste/
des selfs representanten oostter i[re]/
het clooster van auwergem zuijdt
//
ter ii[re] het gasthuijs van loven/
west ter iii[re], (ende) het selven gast-/
huijs noordt ter iiii[re] zijden vrij suijver/
(ende) onbelast aen die voors(chreven) comparant/
comparerende uijtten hoofde van/
wijlen sijnen vaeder joannes/
ackermans, (ende) aen hem onder andere/
ten deele gevallen bij scheijdinghe/
(ende) deijlinghe tusschen hem (ende) sijne/
suster cath(erin)[a] ackermans in/
houwelijck met petrus naveau/
aengegaen (ende) gepasseert voor den/
notaris fisco (ende) sekere getuijghen/
den 28 (novem)bris 1746 alhier bij copije/
auth(entiqu)[e] gesien (ende) gebleken van/
welck voors(chreven) parceel landts/
met den vierden (ende) lesten sitdagh/
op den 23 junii 1760 bij uijtganck der/
brandende keirse als hooghsten (ende)/
lesten verdierder cooper is geleven/
jan peeters innegesetenen vant'/
voors(chreven) everbergh voor de somme van vier/
hondert achtentachentigh guldens vijff/
stuijvers wisselgelt den schellinck tot/
sesse stuijvers gerekent (ende) alle andere
//
specien waer onder begrepen sijn/
die stomme hoogen, stuijver gelt (ende)/
andere gestelde hoogen aenden/
voors(chreven) vercooper competerende alles/
ingevolghe de conditien van/
vercoopinghe waer naer om/
cortstijdts wille wordt gerefereert/
welcke voors(chreven) somme van vier/
hondert achtentachentigh guldens vijff/
stuijvers wisselgelt den voors(chreven)/
comparant (ende) v(er)coooper bekent van/
den voors(chreven) cooper alsnu op hodie/
-in clinckende (ende) blinckende in/
onse presentie getelt - dienaen-/
gaende voor volle (ende) absolute quitt(anti)[e]/
sonder gehouden te wesen van andere/
te moeten doceren, mits welcke/
verclaert den voors(chreven) comparant/
(ende) vercooper aen het voors(chreven) halff/
bunder landts geen recht, actie/
paert ofte deel meer te hebben/
noch te behouden directelijck nochte/
indirectelijck, dan verclaert den/
voors(chreven) cooper bij desen te surrogeren/
in sijne plaetse stede (ende) gerechtigheijdt
//
eodem iure over alles waerschap (ende)/
guarrand gelovende ofter hier/
naermaels iet aen gebraecke/
houdende alvolghens den geheelen/
inhoude der voorberoepene conditien/
alhier voor geinsereert (ende) gerepeteert/
Constituerende ten effecte van/
dien onwederroepelijck een ieder/
thoonder deser ofte copije auth(entiqu)[e] der/
selve ten eijnde van vernieuwinghe/
(ende) sententieringhe te geschieden/
soo voor den souv(erijnen) raede van/
brabant, heeren meijer (ende) schepenen/
van loven wethouderen van/
everbergh als alomme elders con-/
senterende aldaer in de gewil-/
lighe condemnatie, paraete (ende)/
rëele executie, mede inde/
ontgoedenisse (ende) goedenisse met/
alle solempniteijten van rechts-/
weghen daer toe gerequireert/
alles sonder voorgaende dagement/
met costen (ende) alvolgens heeft/
den voors(chreven) cooper (ende) vercooper ge-/
presteert den solemnelen eede
//
de selve fondatie de somme van/
twee hondert vijftigh gul(den)s courant/
den schellinck a seven stuijvers/
gerekent (ende) alle andere specien/
naeradvenant de selve somme onder/
andere provenierende van eene/
afgeleghde rente van twee hondert/
guldens wisselgelt aen hun afgelegt/
den 18 maii 1760 Ter saecke van/
welcke somme geloven de voors(chreven)/
comp(aran)ten ten behoeve der selve/
fondatie te gelden (ende) te betaelen/
eene erffelijcke rente van thien/
gul(den)s s'jaers (ende) alsoo tegens den/
penninck xxv precies (ende) exactelijck/
te betaelen alle jaeren op den/
valdagh binnen loven in handen/
van de gemelde rentm(eeste)[rs] oft hun/
representere(nde) present den voors(chreven)/
s(ieu)[r] jo(ann)es gaspar mertens (ende) acceptere(nde)/
los (ende) vrije van alle lasten/
soo x xx xxx meerdere oft mindere/
penninghen vijantlijcke contributien/
beden subsidien mixte als generalijck/
alle andere hoedanigh (ende) van/
wat natuere de selve souden/
mogen wesen bedacht (ende) onbedacht/
alwaert soo dat haere ma(jestij)[ts] placcaerten/
daer aen waeren contrarierende
//
is ten mijnder notaris comptoire/
gecompareert jan peeters den/
welcken heeft verclaert den coop/
van een halff bunder landts in/
den voorenstaenden act geroert/
gedaen te hebben soo voor hem als/
voor jan creijtsaerts ieder voor/
de juste hellicht den selven/
creijtsaerts hier present ende/
accepterende waeren ondert(eecken)[t]/
jan peeters, jan creijtears/
leeger staet concordantiam/
attestor signatum j.j.gautier/
not(ariu)s 1760/
Aldus vernieuwt (ende) herkent den/
voorenstaende acte notariael/
door den voors(chreven) geconstitueerden/
in alle (ende) iegewelcke sijne/
pointen clausulen (ende) articulen/
den welcken ingevolghe van/
dien heeft opgedraegen ter/
manisse des heeren meijers ende/
wijsdomme der heeren schepenen/
naerbeschreven met alle behoore-/
lijcke verteijdenisse seker halff
//
bunder landts geleghen onder/
den prinsdomme van everbergh/
in den voorenstaenden acte/
notariael breeder in sijne/
regenoten gespecificeert (ende)/
uijtgedruckt (ende) uijt het voors(chreven)/
landt behoorelijck ontgoijt (ende) ont-/
erft sijnde soo sijn daer inne/
met alle solemniteijten/
van rechtswegen daer toe/
gerequireert behoorelijck gegoijt,/
gevest (ende) geerft jan peeters/
ende anna de beuffer ge-/
huijsschen (ende) innegesetenen/
van everbergh voors(chreven) voor de/
juste hellicht (ende) jan de haes/
insgelijckx gehuisschen ende/
innegesetenen vant'selven/
everbergh voor de juste weder-/
hellicht den officiael mertens/
alhier present (ende) het selven/
alsoo voor d'een ende d'ander/
respective accepterende/
alles naer dien den voors(chreven)/
geconstitueerden hadde ver-
//
nieuwt in de zielen zijnder/
respective constituanten den ëede/
dat desen transporte ende coope/
niet en is gebeurt ten behoeve/
van eenighe doode handt sive tegens/
den sin van haere maj(estij)ts/
placcaert van den 15 (septem)ber 1753/
et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio/
coram sieurs petrus wirix/
(ende) jo(ann)es der boven schepenen/
hac 9 (septem)ber 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer