SAL7643, Act: R°91.2-R°95.1 (27 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°91.2-R°95.1  
Act
Date: 1760-09-09
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van een halff/
boinder lants genoempt/
den crappenbergh geleghen/
onder duijsborgh ten/
behoeve van de repre-/
sentanten peeter taijmans/
In de teghenwoordigheijt der heeren/
meijers (ende) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen jo(ann)es/
gaspar mertens off(iciae)l der eerste/
schrijff camere alhier om de/
naervolgende acte notariael
//
alhier wettelijck te vernieuwen/
(ende) t'herkennen als thoonder van/
de selve geconstitueert sijnde/
volgens d'onwederroepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden den 16 meert 1743/
comparere(nde) voor mij onderges(chreven) not(ari)s/
bij haere ma(jestij)ts souv(erijnen) raede van/
brabant geadmitteert binnen de/
vrijheijt (ende) prinsdomme van over-/
ijssche residere(nde) (ende) in de presentie/
van de getuijghen ondergenoemt/
gillis van hamme ter i[e] (ende) peeter/
taijmans ter ii[e] zeijden respective/
innegesetenen der vrijheijt van/
duijsborgh welcken voors(chreven) eersten/
comp(aran)t bij (ende) mits desen verclaert/
vercocht gecedeert (ende) vrijwilligh/
getransporteert te hebben op/
aen (ende) ten behoeve van den/
voors(chreven) tweeden comp(aran)t die t'/
gene naerbes(chreven) in coop is/
acceptere(nde) dats te wetene/
seker een halff boinder lants
//
onbegrepen der maeten geleghen/
onder duijsborgh genoempt den/
crappenbergh reg(eno)ten de vloetgracht/
ter i[e] hendrick van der moeren/
ofte desselfs erffgen(aemen) ter ii[e] (ende) de/
abdije van affligem ter iii[e] zeijden/
wese(nde) vrij suijver (ende) onbelast/
aen den voors(chreven) transportant/
aengecomen uijtten hoofde van/
wijlen sijnen vaeder guilliam/
van hamme (ende) petronella van/
den vorst naer uijtwijsens de/
wettelijcke partagie daer over/
met sijne andere medecondi-/
videnten aengegaen voor/
schepenen van leefdael/
in date 29 maii 1737 onder(teecken)[t]/
g.gansemans greffier waer/
toe wort gerefereert mits/
welcke geschiedende desen coop/
(ende) transporte om (ende) voor sekere/
somme van penninghen die/
hij transportant uijt handen/
van den acceptant verclaert/
ontfanghen te hebben dienende
//
dese daer vorens voor volle/
(ende) absolute quitt(anti)[e] sonder van/
voordere ofte andere te moeten/
doceren mits welcke verclaert/
den transportant aen het voors(chreven)/
halff boinder lants geen recht/
actie paert ofte deel meer/
aen te hebben nochte te behauden/
dan stellende den acceptant/
daer van in sijne stede (ende) plaetse/
met vollen rechte van institutie/
onder gelofte van guarrand/
(ende) waerschap (ende) altoos genoegh/
te doene ofte hier naermaels/
iet aengebraecke daer toe/
verbindende sijnen persoon/
(ende) goederen present (ende) toecome(nde)/
met renuntiatie aen alle bene-/
ficien (ende) remedien van rechten/
desen eenighsints contrariere(nde)/
constituere(nde) ten fine voors(chreven)/
bij desen onwederroepel(ijck)/
[vacat] (ende) alle thoonders deser/
ofte van het dobbel auth(entiqu)[e]/
om te gaen (ende) compareren
//
voor den souv(erijnen) raede van/
brabant (ende) alomme elders voor/
alle andere haeren hoven wetthen/
(ende) gerichten daer het d'een/
oft d'ander goetduncken (ende) gelieven/
sal om aldaer de voors(chreven) gelofte/
noottelijck te vernieuwen/
(ende) herkennen (ende) den gebreckelijken/
comp(aran)t daer inne voluntairelijck/
te doen (ende) laeten condemneren/
met costen sonder dagement/
mitsgaeders aen den acceptant/
in het hier voren gecedeert/
halff boinder lants voor hoff/
(ende) heer competent wel (ende) behoo-/
relijck te doen (ende) laeten goeden/
vestighen (ende) erven met alle/
solemniteijten van rechten daer/
toe gerequireert Aldus gedaen/
(ende) gepasseert binnen duijsborgh/
dato et anno ut supra ter/
presentie van jo(ann)es philippus/
sauvage (ende) geeraert stuckens/
testibus requisitis sijnde de/
minute deser becleet met/
segel in forma bij den transpor-/
tant acceptant (ende) getuijghen
//
beneffens mij notario onderteeckent/
Leeger stont quod attestor signatum/
jj van(den) velde not(ariu)s leeger stont/
Opden 7 (septem)bris 1760 hebben/
francis taijmans, jan taijmans/
hendrick van der moeren, gilis/
van der elst als in hauwelijck/
hebbe(nde) elisabeth taijmans, (ende) peeter/
van der elst getrauwt met/
anna taijmans alle representanten/
van peeter taijmans in den/
bovenstaenden acte gementioneert/
verclaert dit bovenstae(nde) goet/
hun in eijgendom te competeren/
weert wesende vier hondert/
gul(den)s wisselgelt (ende) verclaeren/
het selven geensints te wesen/
ter behoeve van eenighe/
doode handt alles ingevolghe/
d'intentien van den 15 ar(ticu)l[e]/
van haere ma(jesteij)ts placcaert van/
den 15 (septem)bris 1753 pver allen/
het welcke sij in handen van/
den not(ari)s staes hebben geeffec-/
tueert den behoorelijcken eede
//
met onwederroepelijcke con-/
stitutie op allen thoonder deser/
om den voors(chreven) eede in de/
ziele den voors(chreven) comp(aran)ten te/
vernieuwen daer (ende) alsoo alles/
sonder voorgaende daegement/
Actum eodem ut supra ende/
waeren onderteeckent francis/
tuijmas, jan taijmans, hendrick/
van der moeren, gillis van der/
elst, peeter van der elst/
Aldus vernieuwt (ende) herkent de/
bovenstaende acte notariael/
door den voornoemden gecon-/
stitueerden in alle (ende) iegewelcke/
haere poincten clausulen (ende)/
ar(ticu)l[en] den welcken dijensvolghens/
ter maenisse des heere meijers/
(ende) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verteijdenisse/
seker halff boinder lants geleghen/
onder duijsborgh genoempt den/
crappenbergh in den vorenstae(nde)/
acte notariael breeder in sijne
//
reg(eno)ten gespecificeert (ende) uijtge-/
druckt (ende) uijt het voors(chreven) landt/
behoorelijck ontgoeijt (ende) onterft/
sijnde soo sijn daer inne met alle/
solemniteijten van rechtsweghen/
daer toe gerequireert behoorelijck/
gegoeijt gevest (ende) geerft francis/
taijmans, jan taymans, hendrick/
van der moeren, gilis van der/
elst, (ende) peeter van der elst/
alle als representanten van/
wijlen peeter taijmans in den/
bovenstaenden acte notariael/
beroepen den off(iciae)l everaerts/
alhier present (ende) t'selve alsoo/
voor de voors(chreven) representanten/
acceptere(nde) alles naer dijen den/
voors(chreven) geconstitueerden hadde/
venieuwt in de zielen zijnder/
respectieve constituanten [in handen des heere meijers] den eede/
dat desen transporte (ende) coope/
niet en is gebeurt ten behoeve/
van eenighe doode handt oft teghens/
den sin van haere ma(jestij)[ts] placcaert/
van den 15 (septem)ber 1753 et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio
//
Coram jo(nke)[r] andreas emanuel/
josephus van spoelbergh (ende) s(ieu)[r]/
jo(ann)es der boven schepenen/
hac 9 (septem)bris 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer