SAL7643, Act: R°95.2-V°98.1 (28 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°95.2-V°98.1  
Act
Date: 1760-09-09
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Arthur Magister
Goedenisse van een halff/
bunder landts gelegen/
onder wesenbeeck int'/
ophem veldt voor/
peeter de smedt ende/
anna de raeijmaecker/
innegesetenne tot vueren/
In de tegenwoordigheijdt des heere/
lieutenant meijer - in absentie/
van sijnen principaelen - ende/
schepenen van loven naer/
te noemen gestaen den/
notaris thibaut officiael/
der eerste secretarie camere/
van den stadhuijse der selve/
stadt loven om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende herkennen/
als thoonder van de selve ge-/
constitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert
//
heeft dat gedaen als volght waer/
van den teneur luijdt aldus:/
Op heden den tweeden augusti/
seventhien hondert sestigh/
compareerde voor mij onderges(chreven)/
als openbaer notaris bij haere/
majesteijts souverijnen raede/
van [geordonneert in] brabant geadmitteert/
binnen de vrijheijt van vueren/
residerende ende in de presentie/
van de getuijgen naergenoempt/
in properen persoone joannes/
baptista van ossel als in/
houwelijck gehadt hebbende/
catharina feijtens die te/
voorens wed(uw)[e] was van/
wijlen laureijs hoijens alsnu in tweeden houwelijck/
hebbende elisabeth limbosch/
innegesetenne der prochie/
van sinte stevens woluwe/
welcken comparant heeft/
verclaert gelijck hij is doende/
bij ende mits desen alsnu/
wel ende deughdelijck vercocht
//
gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen ende ten behoeve/
van den eersaemen peeter/
de smedt innegesetennen/
deser voormelde vrijheijt van/
vueren alhier present mede/
comparerende ende het selve/
soo voor hem als voor ende/
ten behoeve van joanna/
de raeijmaecker sijne huijsvr(ouw)e/
in coop accepterende, dats/
te weten seecker een stuck/
landts groot een halff bunder/
de juste maete onbegrepen/
soo ende gelijck het selve gestaen/
(ende) gelegen is onder de prochie/
ofte heerelijckheijt van/
wesenbeeck int ophems veldt/
regenoten ferdinandus maeson/
oost ten i[re], den heere borchgraeve/
van vueren zuijdt ter ii[re], de/
goederen door thomas goidtseels/
west ter iii[re], ende [vacat]/
noordt ter iii[re] zeijden voor vrije/
suijver ende onbelast goedt sonder/
ergens vooren verbonden te staen/
in der voegen den voors(chreven) transportant/
het selve stuck landts onder andere
//
heeft vercregen tegens wijlen/
sijne voorn(oemde) eerste huijsvr(ouw)e volgens/
transactie met de selve notaris/
meester c.j.louïs present getuijgen/
in date thien october 1737 alhier bij/
copije auth(entique) gesien (ende) gebleken/
Welcke cessie ende transport is/
geschiet om ende voor eene somme/
van vier hondert thien guldens/
courant geldt, welcke somme/
den comparant alsnu uijt handen/
van den acceptant bekent ontfangen/
te hebben, dese daer over dienende/
voor volle ende absolute quittantie/
van voldoeninge sonder van/
voordere te moeten doceren/
Verclaerende oversulcx e transpor-/
tant aen ofte tot het voors(chreven) gecedeert/
stuck landts geen voorder/
recht, actie, paert, deel ofte/
pretentie meer te hebben nochte/
te reserveren, dan eenighlijck/
dat de huere van dit loopende/
jaer te verschijnen te sinte/
andriesmisse eerstcomende alnogh/
sal wesen tsijnen behoeve sonder/
voorder ende sal den acceptant/
alsdan noch moeten laeten volgen/
de huere van het selve landt/
die carolus moons daer aen is/
hebbende volgens conditien onder/
hem berustende, niet precieselijck/
wetende ofte de selve noch soude
//
berijcken twee ofte drije jaeren/
naer ditto sinte andriesmisse/
voors(chreven), sullende den transportant/
die tusschen heden end acht daegen/
voor soo veel noodigh door sijne/
tegenwoordige huijsvr(ouw)e moeten/
doen lauderen aggreeren ende/
approberen in forma, hebbende beijde/
de comparanten alsnu in handen/
mijns notaris present de naerbes(chreven)/
getuijgen gepresteert den eedt/
geprescribeert bij den vijffden/
articule van het placcaert van/
van haere majesteijt nopende/
de acquisitie der immeubele/
goedren tot de doode handen/
vander date xv september 1753,/
gelovende den voors(chreven) comparant/
boven dien aen den acceptant/
over allen het gene voors(chreven) is/
behoorelijck waerschap ende/
naementlijck brussels waerschap/
met altoos genoegh te doen/
ofter naermaels iet aen gebraecke/
Constituerende ten effecte voors(chreven)/
onwederroepelijck soo d'een als/
d'ander mits desen [vacat]/
ende alle thoonders deser om in/
hunnen naem ende van hunnen/
twegen te gaen ende te compareren/
voor schepenen der prochie ofte/
heerelijckheijt van wesembeeck/
ende alomme elders voor hoff (ende)/
heer competent des behoorende/
ende aldaer allen het gene voors(chreven)
//
beneffens den voors(chreven) gepresteerden/
eede in hunne zielen vernieuwe(nde)/
ende herkennende den voorschreven/
acceptant ende sijne voornoemde/
huijsvrouwe in het voors(chreven) stuck/
landts wel ende wettelijck te/
doen ende laeten goeden, vestigen/
ende erffven met observantie/
van alle solemniteijten van rechten/
daer toe gerequireert als mede/
om in cas van eenige faute/
oft gebreck int achtervolgen/
ende volbrengen deser den/
gebreclelijcken comparant daer/
inne volcomentlijck te doen/
ende laeten condemneren sonder/
voorgaende daegement met/
costen t zij voor den souverijnen/
raede van brabant, als insgelijckx/
alomme elders daer het den/
acceptant goedt duncken ende/
gelieven sal, gelovende ver-/
bindende ende renontierende/
et(ce)t(er)[a] Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen vueren ten daeghe/
maende ende jaere voors(chreven) ter/
presentie van s(ieu)[r] petrus joannes/
de wever ende hendrick van/
den bergen als getuijghen/
hier toe aensocht ende gebeden,/
sijnde de minute deser becleedt/
met haeren behoorelijcken segel/
bij den voors(chreven) comparant trans-/
portant, acceptant (ende) getuijgen
//
beneffens mij notario ondertyeeckent/
Leeger staet quod attestor signatum/
p.van der elst not(ariu)s nog leeger/
staet/
Copije van de naervolgende/
acte staende op den voet/
van het origineel deser/
Op heden den xxxi augusti 1760/
compareerde alhier ten prothocolle/
mijns notaris elisabeth limbosch/
huijsvrouwe van den voors(chreven)/
joannes baptista van ossel/
de welcke naer voorgaende/
lecture van desen voorenstaenden/
contracte van transport den/
selven verclaert in alle sijne/
poincten ende artikelen te/
lauderen aggreeren (ende) approberen/
actum ut supra ende was/
onderteeckent elisabeth limbosch/
leeger staet quod attestor/
onderteeckent p.vander elst/
not(ariu)s:/
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael door den/
voornoemden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen uijt/
crachte der procuratie daer inne/
geinsereert, den welcken dien volgens/
ter maenisse des heere lieutenant/
meijer - in absentie van sijnen/
principaelen - ende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraegen het halff bunder/
landts in de voors(chreven) acte notariael/
breeder gespecificeert ende met die
//
regenoten gedesigneert, ende den/
voors(chreven) geconstitueerde, inden/
naeme sijnder constituanten/
uijt het voors(chreven) halff bunder/
landts behoorelijck ontgoeijdt/
ende onterft sijnde, soo wordt/
daer inne met alle solemnitijten/
van rechten hier toe noodigh ende/
gerequireert, behoorelijck gegoeijdt/
gevest ende geerft den officiael/
mertens alhier present ende/
accepterende in den naem ende/
behoeve van den voornoemden/
petrus de smedt ende joanna/
de raeijmaecker sijne huijsvr(ouw)e/
alles naer dien den voornoemden/
geconstitueerden hadde vernieuwt/
in handen des heere lieut(enant) meijers/
(ende) in de zielen der constituanten/
den eede, dit voorenstaende/
vercoop (ende) coop geensints te sijn/
gebeurt voor eenige doode/
handt achtervolgens t placcaert/
van haere majesteijt van den/
xv september 1753 hier/
vooren gemelt et satis et/
waras prout latius in dicto/
procuratorio. Coram d'heer/
bertholomeus curé et/
s(ieu)[r] joannes der boven/
schepenen hac nona (septem)bris/
1760.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer