SAL7643, Act: V°77.1-R°80.1 (23 of 258)
Search Act
previous | next
Act V°77.1-R°80.1  
Act
Date: 1760-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Arthur Magister
Vernieuwinghe ende/
sententieringhe van/
verhueringe van landt/
ter instantie van den/
eerw(eerdige) heere guillielmus/
leunckens ten laste/
van clara everaerts/
wed(uw)[e] wijlen francis/
pellegrims innegesetenne/
deser stadt./
In de tegenwoordigheijdt der heeren/
meijer ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen/
den off(iciae)[l] joannes moeremans om de/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen herkennen/
(ende) sententieren als thoonder van den/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght, waer/
van den teneur luijdt aldus:/
Op heden tweeden julii xvii[c] ses en/
vijfftigh voor mij notaris bij den/
souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naer te/
noemen compareerde s(ieu)[r] antonius/
van der buecken m(eeste)r bruwer/
leveraer van sijnen stiele/
binnen dese stadt loven, den/
welcken verclaert in den/
naeme van sijnen principaelen/
- te denomineren onder dacte/
van vercoopinge van het landt
//
hier onder gespecificeert - ver-/
huert te hebben aen clara everaerts/
wed(uw)[e] wijlen francis pellegrims/
innegesetenne deser stadt loven,/
hier present ende in huere aen-/
veerdende vijff daghmaelen/
landts onbegrepen der maete/
gelegen buijten deser stadts/
mechelsche poorte in het breedtvelt,/
regenoten het cloooster van beth-/
leem in twee zeijden, de kercke/
goederen van s(in)[t] jacobs alhier/
ter iii[re] ende de wed(uw)[e] lucij ter/
iiii[re] zeijden, dat om ende voor/
de somme van viertigh guldens/
contant gelt sjaers ende voor/
eenen termeijn van negen/
achter een volgende jaeren inne-/
tegaen s(in)[t] andriesmisse naest-/
comende, waer van oversulcx/
het eerste jaer huere sal comen/
te verschijnen te s(in)[t] andriesmisse/
van den naestvolgenden jaere/
xvii[c] seven en vijfftigh alle/
jaeren precieselijck te betaelen/
sonder d'een jaer in het ander/
te laeten verloopen op pene/
van huerbraecke dunck het/
den verhuerder oft sijnen p(rinci)paelen/
goet anderssints niet./
Item is conditie dat partijen in/
wederseijts sullen mogen schijden
//
van drije tot drije jaeren/
bij behoorelijcke opseggingen/
van halff jaer voor d'expiratie/
van de drij, ses oft negen jaeren/
van desen v(oor)s(chreven) negenjaerighen/
termeijn, sal oock d'acceptante/
gehouden sijn te draegen/
allen de lasten ten teijde desen/
huere voor te vallen soo van/
x xx mindere ofte meerdere/
lasten tsij reele personele ofte/
mixte oft andere hoedaenigh/
ende van wat nature die mochten/
wesen geene uijtgenomen nochte/
gereserveert reets ingestelt/
oft naermaels inne te stellen/
door wat mogentheden het/
selve oock mochte gebeuren/
aen alle welcke d'acceptanten/
huerdersse wel expresselijck/
is derogerende bij desen, obli-/
gerende de voors(chreven) huerdersse/
tot asseurantie, volbrengen/
ende volvueren van allen het/
gene voors(chreven) is haeren persoon/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen present ende/
toecomende, ten welcken effecte/
bij desen wordt geconstitueert/
allen thoonder desen ofte dobbel/
authentique om te compareren/
voor den souverijnen raede
//
van brabant heeren meijer/
(ende) schepenen van loven oft/
elders des behoorende om den/
inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen ende te consen-/
teren in condemnatie volontair/
sonder voorgaende daegement/
niettegenstaende de surranneringe/
aldus gedaen binnen dese stadt/
loven ten daege maende ende/
jaere voors(chreven) ter presentie/
van philippus vanden bosch/
ende van thomas ooir getuijgen/
hier toe aensocht, sijnde d'origi-/
nele minute deser - becleedt/
met segel van vier stuijvers/
volgens reglement - onderteeckent/
antonius vander buecken/
met het handtmerck van clara/
everaerts in forme van een/
cruijs verclaert hebbende/
niet te connen schrijven, p./
vanden bosch thomas/
oor, leeger staet mij present/
signatum f.g.thibaut not(ariu)s/
Copije van acceptatie/
van de gedaene huere/
staende opden voet der/
originele acte deser/
Den onderges(chreven) verclaert de/
bovenstaende huere te houden
//
voor goet (ende) van weerde/
dat in aensien der ondergeschreven/
is gedenomineert als cooper/
van het voors(chreven) stuck landts/
actum loven 3 julii 1756, onder-/
teeckent g.leunckens p.regius,/
leeger staet mij present/
signatum f.g.thibaut not(ariu)s/
leeger staet concordantiam/
attestor signatum f.g.thibaut/
not(ariu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael door/
den voornoemden geconsti-/
tueerden in alle ende iegewelcke/
haere poincten (ende) clausulen ende/
articulen, mitsgaeders gesententieert/
(ende) v(er)claert executoriael ter maenisse/
des heere meijers, ende wijsdomme/
der naer te noemen heeren/
schepenen ter instantie van/
den eerw(eerde) heere guilielmus/
leunckens president van het/
collegie winckelii (etceter)[a] ten laste/
van clara everaerts wed(uw)[e]/
wijlen francis pellegrims/
dat om te comen tot voldoeninge/
eender somme van tachentigh/
guldens courant gelt als/
de voors(chreven) huerdersse schuldigh/
ende ten achteren is over de huere/
van het v(oor)s(chreven) landt hier vooren in
//
de voors(chreven) acte gemelt boven/
het loopende jaer huere/
als breeder in de voorschreven/
huercedulle ende met costen/
deser Coram s(ieu)[r] petrus/
wirix et s(ieu)[r] joannes der/
boven schepenen hac xxvi/
augusti 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer