SAL7643, Act: V°83.1-R°87.1 (25 of 258)
Search Act
previous | next
Act V°83.1-R°87.1  
Act
Date: 1760-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-14 by Arthur Magister
Rente bij mainmise ten/
behoeve van de fondatie/
halvermeijlen van twee/
hondert vijftigh gul(den)s cappi-/
tael courant tot laste/
van jan vervloessem cum/
suis/
In de teghenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoemt/
gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus moermans/
off(iciae)l der eerste schrijffcaemere/
alhier om den naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen (ende) t herkennen als/
thoonder van de selve gecon-/
stitueert sijnde volgens d'onwe-/
derroepelijcke procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den 6 julii/
1760 compareerde voor mij als/
openbaer notaris bij haere ma(jestij)ts/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven resideren(de)/
ter presentie van de getuijghen/
naergenoempt jan vervloessem/
in hauwelijck met elisabeth/
visckens hem sterckmaecke(nde)
//
den inhaut deser door de selve/
sijne huysv[r(auw)e] te doen lauderen/
(ende) approberen, Item cath(arin)[a] visckens/
alhier geaffecteert met martinus/
van inthaut haeren man ende/
momboir den welcken sijne/
voors(chreven) huijsv[r(auw)e] tot het gene/
naerbes(chreven) volcomentlijck is autho-/
risere(nde) bij desen, Item anne marie/
viskens bejaerde dochter ende/
finalijck joanna viskens alhier/
geassisteert met guilliam van de/
goor haeren man (ende) momboir/
den welcken sijne voors(chreven) huijsv[r(auw)e]/
insgelijcx tot het gene naerbes(chreven)/
volcomentlijck is authoriserende/
bij desen alle kinderen van wijlen/
peeter viskens (ende) anna boels alnoch/
int'leven sijnde gehuijsschen/
alle welcke voors(chreven) comp(aran)ten bekennen/
bij desen wel (ende) deughdelijck t'hunnen/
vollen contentemente ontfanghen/
te hebben uijt handen van s(ieu)r jo(ann)es/
gaspar mertens (ende) s(ieu)[r] carolus/
josephus everaerts beijde officiaelen/
van de eerste schrijffcamere/
deser stadt als rentmeesters/
vande fondatie ab halvermijlen/
applicerende ten behoeve van
//
de selve fondatie de somme van/
twee hondert vijftigh gul(den)s courant/
den schellinck a seven stuijvers/
gerekent (ende) alle ander specien/
naeradvenant de selve somme onder/
andere provenierende van eene/
afgleghde rente van twee hondert/
guldens wisselgelt aen hun afgelegt/
den 18 maii 1760 Ter saecke van/
welcke somme geloven de voors(chreven)/
comp(aran)ten ten behoeve der selve/
fondatie te gelden (ende) te betaelen/
eene erffelijcke rente van thien/
gul(den)s s'jaers (ende) alsoo tegens den/
penninck xxv precies (ende) exactelijck/
te betaelen alle jaeren op den/
valdagh binnen loven in handen/
vande gemelde rentm(eeste)[rs] oft hun/
reperesentere(nde) present den voors(chreven)/
s(ieu)[r] jo(ann)es gaspar mertens (ende) acceptere(nde)/
los (ende) vrije van alle lasten/
soo x xx xxx meerdere oft mindere/
penninghen vijantlijcke contributien/
beden subsidien mixte als generaelijck/
alle andere hoedanigh (ende) van/
wat natuere deselve souden/
mogen wesen bedacht (ende) onbedacht/
alwaert soo dat haere ma(jestij)[ts] placcaerten/
daer aen waeren contrarierende
//
aende welcke sij rentgelders/
wel expresselijck sijn derogerende/
bij dsen welcke rente sal beginnen/
cours (ende) inganck te nemen date/
deser (ende) alvolgens d'eerste jaer/
van bet(aeling)[e] vallen (ende) verschijnen sal/
op den 6 julii van den toecomenden/
jaere 1761 (ende) soo voorts van jaere/
te jaere eeuwelijck (ende) erffelijck/
geduere(nde) immers tot de effectieve/
quijtinghe toe de gene sal moeten/
geschieden t'eender reijse/
met gelijke cappitaele in munte/
als voor, (ende) den interest dijer/
a rate van tijde met cost/
van t passeren deser dobbel/
goedenisse affectatie pontpenninghen/
ingevalle tot de cassatie inclues/
die alle sullen staen (ende) moeten be-/
colligh(eer)t worden door den rent-/
gelders sonder corten aende/
voors(chreven) cappitaele ofte croisen dijer/
Tot asseurantie van t'welck ver-/
binden de voors(chreven) rentgelders hunne/
respective persoonen (ende) goederen/
meubelen (ende) immeubelen present/
(ende) toecomende met submissie
//
(ende) renuntiatie in forma (ende) naement-/
lijck voor speciaele hypotheque de/
proprietijdt in seker huijs hoff (ende) block/
(ende) voordere erffve daer aen geleghen/
appendentien (ende) dependentie van dijen/
gestaen (ende) geleghen binnen de/
juisdictie van rotselaer recht over/
het kerckhoff aldaer genoempt den/
wilden man reg(eno)ten de straete van/
voor ter i[e] ja willems ter ii[e]/
de baene loopende van het dorp/
naer den molen ter iii[e] (ende) isack/
bethst ter iiii[e] zeijden opden last/
der chijnsen (ende) andere commeren/
daer op uijtgaende aen de voors(chreven)/
rentgelders voor d'eene hellicht/
competere(nde) uijt den hoofde van/
hunne gemeijne moeder anna boels/
(ende) voor de restere(nde) weder hellicht/
uijtten hoofde van wijlen jacobus/
bols hunnen moederlijcken oom/
volgens desselfs testamente gepas-/
seert voor j.m.van haegenbergh/
tot rotselaer residere(nde) (ende) sekere/
getuijghen in date 22 mai 1759 alhier/
gesien (ende) gebleken consentere(nde) alvol-/
ghens de voors(chreven) rentgelders tot/
asseureantie als voor in de affectatie
//
der gemelde rente soo bij opdracht/
als slaen van mainmise decreet/
(ende) herdecreet der heeren schepenen/
deser stadt daer op te volghen/
ten keuse van de rentheffers, met/
onwederroepelijcke constitutie op een/
ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer ten eijnde van venieuwinghe/
te geschieden soo voor den souv(erijnen)/
raede van brabant heeren meijer/
(ende) schepenen van loven wethauderen/
van rotselaer als alomme elders/
Consenterende aldaer inde gewillighe/
condemnatie parate (ende) reele ex(ecuti)[e]/
mede in de affectatie als voor/
sonder voorgaende daegement met/
costen gelove(nde) verbindende ende/
renuntiere(nde) als naer rechte/
Aldus gedaen (ende) gepasseert binnen/
loven desen ut supra ter presentie/
van michiel de bue (ende) guilliam van/
thilt als getuijghen hier toe aensocht/
sijnde de minute deser becleet met/
segel van twelff stuijvers onder-/
teeckent met het hantmerck van/
jan vervloessem bij forme van een/
cruijs verclaere(nde) niet te connen/
schrijven, met het hantmerck van/
cath(arin)[a] viskens bij forme van/
een cruijs verclaere(nde) niet te/
connen schrijven, aen mara viskes,
//
met het hantmerck van joanna/
viskens bij forme van een cruijs/
verclaere(nde) niet te connen schrijven/
guilliam van de goor, j.g.mertens q(ualitate) q(ua) 1760,/
cj everaerts q(ualitate) q(ua), michiel de bue/
guilielmu van tilt Leeger stont/
mij present quod attestor signatum/
j.j.gautier not(ariu)s 1760 Noch leeger/
stont approbant infra scripti/
provisores signatum h(enrick)e bouille/
se(cretar)ius i[ma] cam(era) t.g.thibaut off(icia)lis/
iunior In margine stont op heden/
den 24 aug(us)ti 1760 is ten mijnder/
not(ari)s comptoire gecompareert eli-/
sabeth viskens in hauwelijck met/
jan vervloessem de welcke visie/
(ende) lecture gehadt hebbe(nde) van den/
vorenstaenden act heeft verclaert/
den selven in alle sijne poincten/
clausulen (ende) ar(ticu)l[en] te lauderen/
aggreeren (ende) t'approberen even eens/
oft sij present hadde geweest, t selve/
alsoo gedaen hadde (ende) was onder-/
teeckent met het hantmerck/
van elisabeth viskens bij forme/
van een cruijs verclaere(nde) niet/
te connen schrijven et a me/
notario Leeger staet quod attestor/
signatum j.j.gautier not(ariu)s 1760/
Aldus vernieuwt (ende) herkent de
//
bovenstaende acte notariael door/
den voornoemden geconstitueerden/
in alle (ende) iegewelcke haere poincten/
clausulen (ende) ar(ticu)l[en] Consentere(nde) als/
in de selve coram s(ieu)[r] petrus wirix/
(ende) s(ieu)[r] jo(ann)es der boven schepenen hac/
26 aug(us)ti 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer