SAL7694, Act: V°230.2-V°232.1 (84 of 104)
Search Act
previous | next
Act V°230.2-V°232.1  
Act
Date: 1788-11-26
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van drij daghm(ael)/
bosch tot beijssem/
voor/
henricus van espen/
cum sua/
/ In de tegenwoordigheijd der h(e)ren/
meijer (ende) schepen(en) der hooftstad loven/
hier onder te noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta]/
josephus moermans als off(iciae)l van d'eerste/
s(e)c(reta)rie camere der selve stad om den naer-/
volgenden acte notariael alhier wettel(ijck)/
te vernieuwen (ende) herkennen als/
thoonder van den selven gecons(titueer)[t] sijnde/
ingevolge donwederroepel(ijcke) pr(ocura)tie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen als/
volght (ende) welckers teneur luijd aldus:/
Op heden 22 (novem)ber 1788 compareerde/
voor mij als openbaer not(ari)s bij den souv(erijnen)/
raede van b(ra)b(ant) geadmitteert tot loven/
residerende pr(ese)nt die getuijgen naergenoemt/
jouff(rouw)e maria anna salens wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r]/
jacobus verhuijght beneffens s(ieu)[r] laurentius/
verhuijght haeren sone inneg(esetenen) deser stad/
loven welcke comp(a)r(an)ten door mij onderges(chreven)/
not(ari)s publicquel(ijck) aende meestbiedende/
binnen loven in d'herberge den vorssen/
dans hebben laeten vercoopen te weten/
d'eerste comp(a)r(an)te voor de toghte (ende) den/
tweeden comp(a)r(an)[t] voor den eijgendom seker/
parceel bleek eesters bosch met het/
houtgewasch, eesters (ende) boomen daer op/
staende groot drij dagm(ael) onbegrepen/
der maete gelegen onder beijssem reg(enoten)/
de wed(uw)[e] hendrick hams ter ie de wed(uw)[e]/
andries mommaerts ter iie het dreefstraetje/
ter iiie zijden, vrij suijver (ende) onbelast/
daer over guarrand gelovende ofter/
hier naermaels iet aen gebraecke (ende)/
aen wijlen den voor(schreven) jacobus verhuijght/
competerende uijt hoofde van sijne/
ouders wijlen s(ieu)[r] cornelis verhuijght/
(ende) jouff(rouw)e jo(ann)a blockmans volghens/
scheijdinge (ende) deijlinge daer over/
aengegaen en gepasseert met sijne/
mede condividenten voor den not(ari)s/
h.van den zande in date 25 feb(rua)rii/
1758 aen hem ten deele gevallen onder/
/ de letter a. alhier bij copije auth(entiqu)e/
gesien (ende) aen den naergenoemden/
cooper ter handt gestelt van welck/
voor(schreven) parceel bosch metden vijfden (ende)/
laesten sitdagh cooper is gebleven/
henricus van espen inneg(esetene) pachter/
tot wilsele (ende) dat voor (ende) mits eene so(mm)e/
van seven hondert ses en vijftigh gul(den)s/
wisselgeld den schellinck tot ses st(uijve)rs/
(ende) alle andere specien van munte naer/
advenant gerekent waer onder gerekent/
die [stomme] hoogghen st(uive)rgeld (ende) a,dere gestelde/
hooghen de voor(schreven) vercoopers competerende/
alles ingevolge de conditien van/
vercoopinge waer naer om cortswille/
wort gerefereert, welcke voor(schreven) so(mm)e die/
comp(a)r(an)ten vercoopers bekennen bij desen/
uijt handen vanden gemelden cooper/
ontfangen te hebben dese daer over/
dienende voor volle (ende) absolute quitt(anti)e/
sonder van voordere te moeten doen/
blijcken,/
Mits welcke verclaeren de voor(schreven)/
vercoopers aen het gemelt parceel bosch/
geen recht actie nogte preventie meer/
te hebben directel(ijck) noghte indirectel(ijck)/
dan verclaeren de selve vercoopers den/
voor(chreven) cooper te surrogeren in hunne/
plaetse, stede (ende) gerechtigheden eodem/
iure over alles waerschap (ende) guarrand/
gelovende ofter hier naermaels iet/
aen gebraecke, houdende alvolgens/
den geheelen inhoude der voorberoepene/
conditien voor hier inne geinsereert/
(ende) gerepeteert met onwederroepel(ijcke)/
constitutie op een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te comp(are)ren/
/ soo voor den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant)/
h(e)ren meijer (ende) schepen(en) van loven/
als elders, ten eijnde van den/
inhoude deser aldaer vernieuwende (ende)/
herkennende te consenteren in de/
gewillige condemnatie paraete/
reële ex(ecu)tie mede in de ontgoed(eniss)[e] (ende)/
goedenisse met alle solemniteijten/
van rechtswegen gerequireert sonder/
voorgaende daegem(en)[t] met costen,/
Dijensvolgens heeft den voor(schreven) cooper/
in handen mijns not(ari)s gepresteert/
den eede dat hij dese coopinghe/
heeft gedaen t'sijnen behoeve (ende)/
geensints ten behoeve van eenige/
doode handt ofte teghens den sin van/
sijne maj(estij)ts placcaert van den 15/
(septem)ber 1753 directel(ijck) noghte indirectel(ijck)/
constituerende alle thoonders deser/
ofte dobbel dijer om den selven eede/
in sijne ziele te vernieuwen (ende)/
reïtereren voor alle hoven wetten (ende)/
gerechten daer het behooren (ende) van/
noode wesen sal/
Aldus gedaen binnen loven ter pr(ese)ntie/
van s(ieu)[r] josephus peeters (ende) van gaspar/
cols als getuijghen hiertoe aensoght/
zijnde d originele minute deser becleed/
met zeg(e)l van twelft st(uijve)rs volgens/
regl(e)m(en)t onder(teecken)[t] de wedewe verhuijght,/
l.verhuijght j.j.van espen josephus/
peeters met het handmerck van/
gaspar cols bij forme van een cruijs/
verclaerende niette connen schrijven/
et a me notario g.a.gautier not(ariu)s 1788/
/ Aldus vernieuwt (ende) herkent den/
voorens[t(aende)] acte notariael door den/
voorn(oemde) gecons(titueer)[t] in alle (ende) iegewelcke/
sijne pointen, clausulen (ende) ar(ticu)len denw(elcke)/
diensvolgens ter maenisse des h(e)re/
meijers (ende) naer voorgaende wijsdomme/
der hier onder te noemene h(e)ren schepen(en)/
heeft opgedraegen met behoorel(ijcke)/
verteijdenisse de drij daghmaelen/
bleekeesters bosch gelegen onder/
beijssem hier vooren in sijne respec(tive)/
reg(enoten) naerder gedesigneert (ende)/
gespecificeert (ende) daer uijt inden/
naem sijnder constituanten behoorel(ijck)/
ontgoeijt (ende) onterft sijnde soo is daer/
inne met alle solemniteijten van/
rechtswegen daer toe gerequireert/
behoorel(ijck) gegoeijt gevest (ende) geerft/
dito henricus van espen beneffens/
des selfs vr(ouw)e maria stie den off(iciae)l/
thibaut alhier pr(ese)nt (ende) des t'hunnen/
behoeve accepterende alles naer dien/
den vooorn(oemde) geconstitueerden in den naem/
(ende) ziele des cooper hadde gereïtereert/
den eede door den selven gepresteert/
dat dese in coop niet en is geschiet/
ten behoeve van eenige doode hand/
sive tegens den sin van haere maj(estij)ts/
placcaert van den 15 (septem)ber 1753/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram heer (ende) m(eeste)[r]/
guill(ielmus) de vienne (ende) s(ieu)[r] liv(inus) lints/
schepen(en) hac 26 (novem)ber 1788
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-02-22 by Jos Jonckheer