SAL7695, Act: R°17.2-V°18.1 (11 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°17.2-V°18.1  
Act
Date: 1789-02-09
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-16 by kristiaan magnus
Rente bij belijde van 80 g(u)l(den)s/
s'jaers voor/
jon(ke)[r] m. j. landeloos cum/
sua/
(versus)/
m. c. beckx cum sua/
In de tegenwoordigheijd der h(e)ren/
meijer e(nde) schepen(en) der hooftstad loven hier/
onder te noemen gestaen jo(hann)es bap(tis)[ta] josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste se(creta)rie camere/
der selve stad om den naervolgenden acte/
notariael alhier wettel(ijck) te vernieuwen e(nde)/
herkennen als thoonder van den selven/
geconstitueert sijnde ingevolge d'onwederroepel(ijcke)/
p(rocura)tie daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght e(nde) welckers teneur luijd aldus:/
Op heden desen 3[en] feb(rua)rii 1789,/
comp(a)reerde voor mij openbaer not(ari)s/
geadmitteert bij den souv(erijnen) raede van brabant/
binnen de hooftstadt loven residerende/
e(nde) in de pr(ese)ntie van die getuijgen naer te/
noemen s(ieu)[r] jo(hann)es jacobus carolus beckx e(nde)/
jouff(rouw)e lambertina staes gehuijss(chen) inneges(etenen)/
deser stad, welcke comp(a)r(an)ten saemenderhand/
e(nde) ieder van hun int'particulier verclaeren/
e(nde) bekennen reelijck in onse presentie
//
getelde penningen ontfangen te hebben uijt/
handen van jon(ke)[r] ignatius jo(hann)es josephus/
landeloos e(nde) vr(ouw)e maria isabella jacoba/
wouters oock gehuijss(chen) inneg(esetenen) deser stad,/
de so(mm)e van twee duijsent gul(den)s wissel, de/
schellinck tot ses st(uijve)rs d'andere specien/
van munte proportionelijck gereeckent/
dese daer over dienende voor quitt(anti)[e] e(nde) obligatie/
in forma, ter saeke van welcke so(mm)e zij/
gehuijss(chen) geloven te gelden e(nde) te betaelen/
aen e(nde) ten behoeve van den h(e)re e(nde) vr(ouw)e/
geldtelderen hier pr(ese)nt e(nde) accepterende/
eene jaerelijcksche e(nde) erffelijcke rente/
van tachentich gul(den)s con[t(an)t] geld s'jaers e(nde)/
alsoo a vier par cento, los en vrij van/
alle lasten soo van x[e] xx[e] meerdere e(nde)/
mindere penn(ingen), contributien e(nde) general(ijck)/
bedagte en(de) onbedagte lasten, soo rëele/
personele als mixte, alle welcke sullen/
staen ten laste der rentg(e)ld(e)ren niet/
tegenstaende eenige placcaerten/
van zijne maj(estij)t, envoijen der h(e)ren/
staeten van b(ra)b(ant) ofte van andere mogentheden/
aen dese waeren c(ont)rarierende derogerende/
sij rentg(e)ld(e)ren aen allen de zelve bij e(nde)/
mits dese, welcke rente haeren cours e(nde)/
inganck nemt dato heden e(nde) over sulckx/
het eerste jaer van betaelinge vallen e(nde)/
verschijnen sal op den 3[e] feb(rua)rii van den/
toecomenden jaere 1790 e(nde) voorts van/
jaere te jaere tot d'effective quijtinge/
dier dewelcke altijd sal mogen geschieden/
alst'derentg(e)ld(e)ren goet duncken e(nde)/
gelieven sal t eender rijse met gelijck/
capitael van twee duijsent gul(den)s e(nde) den/
interest dier a rato van tijde, gelovende/
zij rentg(e)ld(e)ren dese hunne voor(schreven) rente/
alle jaeren op den respectiven valdag
//
wel e(nde) loffel(ijck) te sullen betaelen in handen/
van den h(e)re e(nde) vr(ouw)e renthefferen ofte de/
gene huns actie hebbende binnen de/
hooftstad loven als schult met recht/
verwonnen, tot dien verobligeren sij/
rentgelderen hunne resp(ectiv)[e] persoonen e(nde)/
goederen soo meub(elen) e(nde) imm(eubelen) pr(ese)nt e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer/
rechte e(nde) hunne erffg(enamen) solidairelijck,/
Ende om den h(e)re e(nde) vr(ouw)e renthefferen nog/
naerder te verseekeren over hunne/
capitaele so(mm)e e(nde) jaerelijcksche te verschijne/
interesten dier, hebben zij rentg(e)ld(e)ren/
daer vooren opgedraegen e(nde) voor/
speciaele hijpotheque gestelt te weten/
de indivise helligt van seker huijs/
gestaen e(nde) gelegen binnen dese stad/
loven op de seven hoecken genoemt/
den rijckel reg(enoten) de seven hoecken/
van voor ter ie, den huijse de gulde/
poorte ter iie e(nde) iiie de schrijnstraete/
ter iiiie, int geheel belast aent'capittel/
van s(in)[te] peeters tot loven met vijff st(uijve)rs/
s'jaers sonder voorders daer voorens/
altijd guarrand gelovende in forma e(nde) aen/
hun te competeren ingevolge van sekere/
acte van priseringe gepasseert voor den/
not(ari)s p. dewaersegger 14 junii 1784/
alhier bij copije auth(entiqu)[e] gesien/
Ende alhier mede comp(a)rerende den eerw(eerdige)/
h(e)re jo(hann)es franciscus staes pristers onder/
pastoor van den grooten beggijnhove/
binnen de hooftstad loven (et)c(etera) welcken/
h(e)re sig soo voor het capitael als tot/
securitijt der jaerelijcksche betaelinge/
heeft verclaert te stellen borge e(nde) cautionaris/
als p(rinci)pael renuntierende ten effecte dier/
aen alle en(de) iegewelcke privilegien e(nde)/
exceptien van rechte dese eenighsints/
c(ont)rarierende e(nde) naementlijck aende gene/
van order, ex(e)cussie e(nde) divisie alsmede aen/
de beneficien e(nde) voorrechten der universiteijt/
van loven gelijck oock aen het beneficie
//
fori e(nde) andere behulp middelen aen dese/
c(ont)rarierende, van d'effecten dier door mij onderges(chreven)/
not(ari)s onderricht zijnde soo hij verclaert,/
Item is voorders geconditioneert dat sij rentg(e)ld(e)ren/
seffens naer d aflijvigheijd van hem heere/
staes soo tot meerdere securiteijt vant'/
capitael als te verschijne interesten sullen/
gehouden wesen te stellen andere naerdere/
suffisante hijpotheque ten vollen contentemente/
van den h(e)re e(nde) vr(ouw)e renthefferen alle de gene/
hun representerende, oftewel dese rente te/
sullen rembourseren met den interest dier ten/
keuse der renthefferen met consent in d'affectatie/
in debita forma/
Consenterende sij rentg(e)ld(e)ren soo over dese als naerder/
in gevalle hijpotheque in behoorel(ijcke) affectatie/
bij opdragt, alsmede bovendien ten allen tijde/
int'slaen van belijde, decret e(nde) herdecret de/
vrije schepen(en) van loven daer op te volgen,/
mitsg(a)d(e)rs in d'annotatie dier daer e(nde) alsoo sonder/
voorgaende daeg(e)m(en)[t] alle welcke costen als mede/
degene int afleggen deser te gerijsen sullen/
staen ten laste der rentg(e)ld(e)ren/
Ten effecte e(nde) tot achtervolginge van allent'gene voor(schreven)/
constitueren partijen onwederroepel(ijck) een ieder/
thonder deser [vacat] ofte copije auth(entiqu)[e] der selver/
om te comp(are)ren voor den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant) h(e)ren meijer/
e(nde) schepen(en) van loven e(nde) alomme elders daer des van/
noode wesen sal om den inhoude deser aldaer te/
laeten vernieuwen e(nde) herkennen, consenterende aldaer/
inde condemnatie voluntair, parate e(nde) reele ex(ecu)tie/
alles sonder voorgaende daeg(e)m(en)[t] gelovende, verbindende/
e(nde) renuntierende als naer recht de suranneringe/
niettegenstaende (etcetera)/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten daege maende/
jaere voor(schreven) ter pr(ese)ntie van s(ieu)[rs] jo(hann)es bap(tis)[ta] gislenus de cock e(nde)/
jacobus emanuel brems als getuijgen zijnde d'originele/
minute deser becleed met zeg(e)l van eenen gulden sesthien/
st(uijve)rs volgens regl(e)m(en)t ondert(eeken)[t] joannes jacobus carolus/
becks lambertina staes j. f. staes prister (etcetera) j.j.j./
landeloos m. j. j. wouters j. b. h. de cock j. e. stems/
et a me notario leeger staet quod attestor sign(atum) j. a./
decock not(ariu)s pub(licu)s 1789/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent den voorenstaenden acte/
notariael door den voorn(oemde) gecons(titueer)[t] in alle e(nde) iegewelcke sijne/
pointen, clausulen e(nde) ar(ticu)len consenterende int'maeken e(nde)/
slaen van belijde e(nde) voorts meer als bij die voor(scheven) acte/
Coram heer e(nde) meester guill(iam) de vienne e(nde) s(ieu)[r]/
livinus lints schepen(en) sive 9[a] feb(rua)rii 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer