SAL7695, Act: R°19.2-V°20.2 (13 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°19.2-V°20.2  
Act
Date: 1789-02-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-11 by kristiaan magnus
renov(atio) et sent(entiatio)/
voor/
die dekens van t'beenhouwers/
ambacht/
(versus)/
den not(ari)s j. b. staes/
In de tegenwoordigheijd der h(e)ren meijer e(nde)/
schepen(en) der hooftstad loven hier onder te noemen/
gestaen jo(hann)es bap(tis)[ta] josephus moermans als/
off(iciae)[l] van d'eerste se(creta)rie camere der selve stad om/
den naervolgende contracte notariael alhier/
wettel(ijck) te vernieuwen e(nde) herkennen alsmede/
te laeten decreteren e(n)de verclaeren ex(ecutori)al/
als thoonder vanden selven gecons(titueer)[t] sijnde/
ingevolge d'onwederroepel(ijcke) pr(ocura)tie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght e(nde)/
welckers teneur luijd aldus:/
Op heden desen 16[en] der maend jan(ua)rii/
1784 voor mij not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant)/
geadmitteert, binnen de stad loven residerende,/
pr(ese)nt die getuijgen naergenoemt, comp(a)reerde/
s(ieu)[r] paulus josephus van gobbelschroije,/
jo(hann)es bapt(is)[ta] van gobbelschroije, jo(hann)es dominicus/
van gobbelschroije, joes bapt(is)[ta] e(nde) nicolaus josephus/
van kerckhoven resp(ectiv)[e] overdeken, dekens e(nde)/
commissarissen vant'vrije vleesverkoopers/
ambacht binnen dese stad e(nde) tot het gene naerbes(chreven) geauthoriseert bij resolutie van den voor(schreven) ambachte/
de date 16 (decem)ber 1783 ter eendere, e(nde) m(eeste)[r] joes bap(tis)[ta]/
staes not(ari)s e(nde) proc(ureu)[r] binnen dese stad loven ter/
andere zeijden, welcke comp(ara)nten nopende/
het liggen e(nde) verbedden van eenen nieuwen/
scheirsolder in het vleeschhuijs der eerste
//
comp(a)r(an)ten verklaeren geconvenieert e(nde) verallen-/
deert te sijn in de maniere naervolgende te/
weten:/
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t] sig verbind van binnen/
het verloop van desen jaere 1784 te maeken/
eenen nieuwen scheirsolder boven den/
tegenwoordigen solder in het vleeschhuijs der/
eerste comp(a)r(an)ten ambacht,/
Dat de bruggen vanden nieuwen te maeken/
scheirsolder sullen mogen zijn overhand/
van eijcks delen hout te weten goede e(nde)/
leverbaere bruggen/
Dat dese plancken sullen sijn van delen ofte/
abbeelen hout wesende ordinair duijmberd/
ook goed e(nde) leverbaer/
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t] ook sal [moeten] maeken alle/
de noodige vensters t'zij in het dack t'zij inde/
gevels/
Dat den aennemer ook sal mogen doen maeken/
eenige vensters als hij sal noodig vinden,/
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t] ook sal moeten doen/
eens de noodsaeckelijckste reparatien in/
het voor(schreven) dack naementlijck alwaer het/
waeter is doorkomende/
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t] alle de voor(schreven) nieuwe/
wercken e(nde) reparatien sal moeten doen op sijnen/
eijgen cost sonder voor allent'selve iet het/
minste tot laste van het ambacht der tweede/
comp(a)r(an)ten te sullen mogen pretenderen/
Dat in consideratie van allent'selven den/
tweeden comp(a)r(an)[t]den voor(schreven) nieuwen te/
maeken scheirsolder tot sijn eijgen profijt e(nde)/
gerief sal mogen gebruijcken den tijd van/
vijfthien consecutive jaeren te beginnen/
kersmisse van desen jaere 1784 geduerende/
welken tijd hij tweeden comp(a)r(an)[t] in huere sal/
behouden den ondersten solder voor de so(mm)e van/
een hondert vijf gul(den)s s'jaers insgelijkx in te/
gaen kersmisse van desen jaere 1784/
Dat naer het verloop van de voor(schreven) vijfthien jaeren/
het ambacht den tweede comp(a)r(an)ten sal vrij m(eeste)[r]/
zijn van den voor(schreven) nieuwen te maeken scheirsolder/
sonder daer voorens iet aenden tweeden/
comp(a)r(an)[t] te moeten vergelden,
//
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t], gedurende den/
voor(schreven) tijd van vijfthien jaeren behoorel(ijck) sal/
moeten onderhouden den voor(schreven) nieuwen scheir/
solder e(nde) ten eijnde van den selven tijd in/
behoorelijke form over te leveren/
Dat den tweeden comp(a)r(an)[t] sal moeten gedoogen/
dat het ambacht der eerste comp(a)r(an)ten op den/
ondersten solder sal maeken eene kaemer tegens/
den kant vande schouwe op denselven solder mits/
kortende aen sijne huerso(mm)e a rato vande plaetse/
der selve caemer,/
Item dat de bruggen vanden nieuwen te/
maeken solder sullen maer en liggen van/
malkanderen maer twee voeten buijten cant, Alle welke voorenstaende conditien ende/
stipulatien door partijen van wederzeijts sijn/
geacepteert met gelofte van hun daer/
naer punctuelijk te zullen reguleren onder/
reciproque obligatie van hunne persoonen/
e(nde) goederen, ten effecte van dien/
onwederroepel(ijck) constituerende alle/
thoonders deser ofte dobbel auth(entiqu)[e]/
dier mitsg(a)d(e)rs om in cas van eenig/
gebreck te comp(are)ren soo voor den/
souv(erijnen) raede van brabant h(e)ren meijer e(nde)/
schepen(en) der stad loven als elders/
ten [ten] eijnde van den inhoude deser/
aldaer tot laste der gebreckelijcke/
vernieuwende e(nde) herkennende te/
consenteren in de gewillige/
condemnatie, parate e(nde) reele/
executie sonder voorgaende/
dagement de suranneringe/
niettegenstaende/
Aldus gedaen binnen de stad loven/
ter presentie van thomas oor en(de) van
//
joannes oor als getuijgen, de minute deser/
bekleed met zeg(e)l van twelff st(uijve)rs onder/
p. j. van hobbelschroij joan(nes) bap[t(ista)] van/
gobbelschroij, joannes dominicus van/
gobbelschroij, joannes baptista leunckens/
n. j. van kerckhoven, j.b. staes 1784,/
thomas oor, joannes oor et a me/
notario leeger staet quod attestor sign(atum)/
p. j. m. wirix not(ariu)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
den voorenstaenden contracte notariael/
door den voorn(oemde) gecons(titueer)[t] in alle e(nde)/
iegewelke sijne pointen clausulen/
e(nde) art(ticu)len alsmede ter maenisse des h(e)ren/
meijers onder te noemene heeren/
schepen(en) ter instantie van die dekens/
vant'vleeschvercoopers ambacht deser/
stad tot laste van den not(ari)s e(nde) proc(ureu)[r]/
j. b. staes gedecreteert e(nde) verclaert/
ex(ecutori)[al] faute van vold(oening)[e] aen de selve e(nde)/
namentlijck bij gebreke van betaeling/
der huersomme van een hondert vijff/
guldens [tvoor(schreven) jaer] over den ondersten solder verscheijnende/
kersmisse 1788 als breeder bij den voor(schreven)/
contracte et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio den selven/
hier toe van op gisteren tegens op hodie/
scripto op zeg(e)l van vier s(tuijve)rs gedaegt/
door den dinaer marcus lemmens/
ut petulit coram jon(ke)[r] gerardus fran(ciscus)/
xav(erius) de berckenrode e(nde) s(ieu)[r] liv(inus) lints/
schepen(en) hac 10 febr(uar)ii 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer