SAL7695, Act: R°31.1-V°34.1 (17 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°31.1-V°34.1  
Act
Date: 1789-01-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-06 by kristiaan magnus
Rente bij m(ainm)ise van 36 g(u)l(den)s/
wisselgelts ende in cas van precise/
betaelingen te gestaen met 36 g(u)l(den)s/
cour(ant) s'jaers/
voor/
het paus collegie alhier/
(versus)/
franciscus rassaerts cum sua/
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
der hoofstad loven hier onder te noemen gestaen/
godefridus dusart officiael der eerste secretarie/
camere der selve stad om den naervolgenden acte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen ende te her-/
kennen als thoonder vanden selven geconstitueert/
sijnde ingevolge d'onwederroepelijcke procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen als volght ende/
welckers teneur luijd aldus./
Op heden desen 9 januarii 1789 comparerende/
voor mij notaris geadmitteert bij den souv(erijnen) rade van/
brabant binnen loven residerende ter presentie van/
de getuijgen naergenoempt franciscus rassaerts in/
houwelijck met anna maria michiels, de welcke desen/
acte eersdaeghs sal moeten comen approberen/
ende teeckenen soo hij gelooft bij desen innegesetenen/
in de audenrode bergh ressorte der stadt aerschot/
inden huijse genaempt het roodhuijs, welcken com-/
parant bekent in klinckende ende blinckende in/
onse presentie getelt ontfangen te hebben vanden/
eerw(eerdigen) heere carolus gislenus van billoen prister/
ende rentmeester van't paus collegie binnen dese/
stad loven (etcetera) ende ten behoeve van't selve appli-/
cerende de somme van negen hondert guldens/
wisselgelt, den schellinck gerekent aen ses stuijvers/
ende soo voorts van d'andere specien der munten
//
naer advenant, dese daer over dienende voor volle/
ende absolute bekentenisse sonder van andere te/
moeten doceren, ter saecke van welcke somme/
gelooft hij comparant van te sullen gelden ende/
betaelen aen't voors(chreven) paus collegie, den voors(chreven) eerw(eerdigen)/
heere rentmeester alhier present ende ten behoeve van/
't selve accepterende eene voortaene rente van ses/
en dertigh guldens wisselgelt s'jaer ten advenant/
van vier guldens gelt van gelt par cento behoudelijck/
ende wel verstaende nochtans dat mits precise/
betaelinge ofte uijtterlijck binnen de ses weken naer/
den valdag den rentgelder alsdan sal gestaen met te/
betaelen ses en dertigh guldens courant gelt s'jaers/
ende alsoo a rate van vier guldens courant van/
wissel par cento, dese rente op dien voet cours ende/
inganck nemende date deser, ende alvolgens voor/
den eersten jaere te verschijnen op den 9 januarii/
van den toecomenden jaere 1790 los ende vrij van/
alle lasten ende exactien't zij van x xx mindere/
oft meerdere penningen contributien beden subsi-/
dien ende generaelijck van alle andere hoedanich ende/
van wat nature die souden mogen wesen tegenwoor-/
dige ende toecomende, niettegenstaende eenighe plac-/
caerten van sijne maj(estij)ts uijtsendingen der heeren/
staeten van b(ra)bant ende van alle andere mogen-/
theden hier aen ter contrarie waeren ordonnerende/
waer aen hij rentgelder wel expresselijck is derogerende/
van alsnu teghens alsdan bij desen ende soo voorts/
van jaere te jaere tot d'effective afquijtinge toe die/
ten allen tijden sal vermogen te geschieden als het/
aen den comparant rentgelder gelieven sal in eene
//
reijse met des gelijcke somme van negen hondert/
guldens in wisselgelt als boven bij preadvertenties van/
vijfthien dagens te vorens, met betaelinge van den interest/
dier a rate van tijde verschenen beneffens de costen hier/
ende daer van dependerende./
Gelovende hij comparant rentgelder dese rente alle jaeren/
t'elcker verschijn daege aen den voors(chreven) eerw(eerdigen) heere rent-/
meester ofte hem representerende exactelijck te sullen be-/
taelen obligerende ten dien eijnde sijnen persoon ende/
goederen beneffens alle ende iegewelcke sijne goederen/
meubelen ende immeubelen present ende toecomende/
ende wel namentlijck soo tot assurantie ende verhael/
van't geseijt capitael als jaerelijckxsche te verschijne/
interesten dier verclaert optedraegen ende te verobligeren/
voor specialen pand ende hijpotheque als te weten voor/
eerst seker huijs stalle, schuere brouwerije stokerije/
ap ende dependentien van dien genoempt het roodhuijs/
met den hoff land ende bosch te samen groot ontrent/
de elf daghmaelen aen elckanderen gestaen ende ge-/
legen in den audenrodenbergh ressort der voors(chreven) stad/
aerschot regenoten de baene van aerschot naer herselt/
ende soo voorts oost, de baene van diest naer meche-/
len zuijt, den notaris le corbesier, henricus jannes,/
d'erfgenaemen peeter verlinden ende frans debruijn/
te samen west ende den voornoemden henricus jan-/
nes noord, vrij suijver ende onbelast behoudelijck met/
peerdkeur ende cheijns gelijck daer sal bevonden/
worden op uijttegaen aen heere grave van der noodt/
als baenderheere van schoonhoven, mitsgaders met/
eenen clijnen cheijns aen sijne hoogheijt den hertog van/
arenberg aerschot (etcetera) (etcetera) op een deel van den voors(chreven)
//
grond ingevalle daer op bevonden worden uijttegaen/
en finalijck met eene capitaele rente van sesthien/
hondert guldens wisselgelt aen jouff(rouw)[e] de weduwe van/
den bergen sonder meer, bij den comparant cum sua/
in coop vercregen tegens remigius derboven cum sua/
volgens acte van transport gepasseert vor/
den notaris j.van ophem tot aerschot residerende den/
16 (decem)ber 1786 ende de goedenisse daer over in hunnen/
hoofde geopereert voor den laethoven van schoonhoven/
den 16 december voors(chreven) onderteeckent j.van ophem/
greffier 1786/
Item een parceel denen bosch groot een half daghmael/
salvo iusto uijt een meerder stuck van drij daghmaelen soo/
ende gelijck't selven met sijne putten in sesse paerten/
afgeteeckent staet gelegen onder bael ressorte der stad/
aerschot regenoten guilliam michiels ten ire, peeter/
michiels ter iire cornelis van der veken nomine/
uxoris ter iiire ende francis michiels ter iiiire zijden/
aen de vrouwen des comparants toegecomen uijt den/
hoofde haerder ouders volgens scheijdinge ende deij-/
linge daer over aengegaen met haere medecondivi-/
denten ende gepasseert voor den not(ari)s joannes/
verhaegen tot haecht residerende in date 25 julii 177.?/
alhier bij copije auth(entiqu)e gesien/
Ende om de heere rentheffer q(ualitate)q(ua) noch beter te versekeren/
is alhier mede gecompareert cornelius rassaerts bejaerden/
jonghman ende innegesetenen van haecht ende tot het/
ghene naerbes(chreven) behoorelijck gecommitteert ende ge-/
authoriseert sijnde door sijnen vader ende moeder/
arnoldus rassaerts ende elisabeth sterckx gehuijsschen
//
ende oock innegesetenen pachter tot haecht ingevol-/
ge hunne manuaele procuratie daer van sijnde/
op hem op hodie verleden, welcken comparant hem/
stellende als borge ende cautionaris principael onder/
renuntiatie aen't beneficie van ordre ende excussie/
verclaert tot meerder assurantie soo van de voorschreve/
capitaele somme als jaerlijckxsche te verschijne interesten/
daer alnoch op tedraegen ende te verobligeren seker/
huijs hoff ende block daer aen aennex groot drij dagh-/
maelen gestaen ende gelegen onder de parochie van/
wackerzeel reg(eno)ten s'heeren straete in twee zeijden/
adriaen de haes ter derdere, de vrouwe douairiere/
schotte ter vierdere ende francis van gijsel ter vijfdere/
zijden belast met eenen cappuijn ende thien oorden jae-/
relijckx aen den heere hertog van arenberg ende aerschot./
Daer en boven alnoch met thien st(uijve)rs sjaers aen de kercke/
oft h(eilige) geest van wackerzeel sonder meer, aen den vader/
des comparants cum sua toegecomen bij coop teghens/
jan de meijer in houwelijck met maria heijlighen/
volgens publique conditien daer over gehouden door/
den notaris j. verhaegen ende goedenisse daer over/
in hunnen hoofde geopereert voor wethouderen van/
werchter den 9 meert 1765 onderteeckent c l dirix sec(reta)ris./
Guaranderende hij comparant rentgelder de voors(chreven)/
goederen aen hem ende sijne gemelde huijsvrouwe/
ende den tweeden comparant het gemelt hijs/
cum annexis aen sijne gemelde ouders te compe-/
teren in vollen eijgendom van vrije ende libere/
dispositie op den voet als boven als mede voor/
niet voorders nochte andersints te sijn belast
//
als hier vorens staet uijtgedruckt daer over ten/
allen tijde waerschap ende guarrand gelovende/
bij desen met voordere gelofte die hij comparant te/
[gelden] ende oock sijnen broeder q(ualitate)q(ua) alnoch is doende van/
ten allen tijde des aensocht sijnde te sullen stellen/
ende t'sijnen coste laeten affecteren naerderen reelen/
pand op d'eerste vermaeninge daertoe aen hun te/
doen ten vollen contentemente des heere rentheffer q(ui)q(uid)/
ofte hem representerende, andersints dese rente in-/
stantelijck te sullen moeten rembourseren met den/
interest dier a rate des tijde beneffens de costen hier/
ende daer van dependerende./
Consenterende hij comparant rentgelder beneffens oock/
sijnen borge in d'affectatie deser rente op de voors(chreven) goeden/
't zij bij mainmise decreet ende herdecreet der heeren/
schepenen van loven ofte andersints bij opdracht/
ende realisatie volgens geliefte des heere rentheffer/
constituerende ten dien eijnde onwederroepelijck aen/
ieder thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)e dier om te/
compareren soo in den souv(erijnen) rade van brabant/
hureen meijer ende schepenen voors(chreven) als alomme/
elders ten eijnde om ingevalle van eenigh gebreck/
in't ghene voors(chreven) den inhout deser aldaer vernieuwen-/
de ende herkennende te consenteren in't decreet/
van gewillige condemnatie parate ende reele executie/
tot respective volbrenginge ende achtervolginge van/
allen't ghene voors(chreven) sonder voorgaende dagement de/
surranneringe niettegenstaende./
Aldus gedaen ende gepasseert als mede geaccepteert
//
binnen loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
petrus josephus dewaersegger ende van thomas/
josephus gauron als getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser bekleet met segel van/
achthien stuijvers onderteeckent franciscus rassaerts/
cornelius j(onke)[r] rassaerts c.h.van billoen rentm(eeste)r/
van't paus collegie p(etrus) j(osephus) dewaersegger testis t(homas) j(osephus)/
gauron testis leeger staet mij present onderteeckent/
j.b.heijlighen not(ari)s leeger staet./
De onderges(chreven) anna maria michiels huijsvrouwe/
van den voornoemden franciscus rassaerts visie/
ende lecture gehad hebbende van den vorenstaenden/
acte van creatie der gemelde somme van/
negen hondert guldens wisselgelt door haeren gemel-/
den man van het paus collegie gelicht, verclaert/
den geheelen inhoude dier t'aggreeren t'approberen/
ende te ratificeren in alle sijne pointen clau-/
sulen ene artikelen beneffens het stellen der/
hijpotheque hier vorens uijtgedruckt alles onder/
obligatie, gelofte verband, submissie ende renun-/
tiatie als hier voren in den selven acte breeder/
vermelt actum desen 11 januarii 1789 onderteec-/
kent anna maria michiels leeger staet/
mij present onderteeckent g.wagemans noch/
leeger staet./
Wij ondergeschreve arnoldus rassaerts ende/
elisabetha sterckx ouders van cornelius ras-/
saerts verclaeren t'aggreeren t'approberen ende
//
ende te ratificeren allen't ghene onsen gemelden/
sone cornelius heeft gedaen in onsen naeme/
ende uijt crachte van commissie door ons op hem/
verleden in't stellen van borge ende tot naerdere/
securireijt der capitaele somme van negen hondert/
guldens wisselgelt door onsen sone franciscus van het/
paus collegie ter rente gelicht ende in dese acte beroe-/
pen in't stellen van den naerderen pand van het/
huijs ende de drij daghmaelen landts onder wackerzeel/
in deze acte hier voren beroepen even eens aloft nog/
ondergeschreve in allen't selve present sijnde het/
selven souden hebben gedaen alles onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als breeder in de selve/
acte Actum desen 12 januarii 1789 onderteeckent anna/
rassaerts, met het handmerck van elisabeth sterckx/
bij forme van een cruijs verclaerende nietteconnen schrijven/
leeger staet ons present als getuijgen onderteeckent met/
het handmerck van jan de coster bij forme van een cruijs/
verclaerende niet te connen schrijven g.wagemans leeger/
staet concordantiam attestor onderteeckent g. wagemans [j.b.heijlighen]/
not(ari)s./
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaenden/
acte notariael door den voornoemden geconstitueerden/
alle ende iegewelcke sijne pointen clausulen ende artikelen/
consenterende in't slaen van mainmise ende voorts/
meer als bij den selven acte/
Coram jon(ke)[r] ludovicus joannes bap(tis)ta josephus/
de gaethovius heere van holsbeeck ende heer/
ende meester guillielmus devienne schepenen/
hac 10 jan(ua)rii 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer