SAL7695, Act: R°381.1-V°384.1 (132 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°381.1-V°384.1  
Act
Date: 1789-06-19

Transcription

2021-11-18 by Arthur Magister
19 junii 1789/
Rente bij opdracht/
van 8 - 0 - 0 sjaers/
voor/
de kinderen van s(ieu)[r] j(oannes) b(aptista)/
boogaerts en wijlen beatrix/
verlent gehuijss(chen) alhier/
(versus)/
henricus van den schrieck/
tot overijssche cum sua/
In de tegenwoordighijt der heeren meijer/
ende schepenen der hooft stat loven hier/
naer te noemen, gestaen den notaris pierre/
robert quirini officiael der eerste secretarie/
camere deser voormelde stat om der naervolgende/
contracte notariael alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen, als thoonder van den selven/
geconstitueert sijnde, ingevolge d'onwederroepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert, heeft dat gedaen/
in der voegen ende maniere naervolgende,/
e(nde) welckers teneur is luijdende aldus:/
Op heden desen 19 junii 1789 voor mij/
pierre robert quirini notaris geadmitteert/
bij sijne majestijts souv(erijnen) raede van brabant,
//
binnen de stat loven residerende, ter presentie van/
de getuijgen naergen(oem)[t] compareerde henricus van den/
schrieck innegesetenen der vrijhijdt van overijssche/
in houwelijck met maria josepha gabriels, doordew(elcke)/
hij gelooft dese acte eerstdaeghs te sullen doen/
lauderen, approberen ende teeckenen, welcken/
comparant heeft verclaert mits desen reëlijck/
in aengetelde penningen ter rente opgelicht/
e(nde) ontfangen te hebben van s(ieu)[r] joannes baptista/
boogaerts innegesetene deser stat, weduwenaer van/
wijlen beatrix verlent, eene so(mm)[e] van twee hondert/
guldens cou(ran)[t] gelt, den schellinck gerekent tot seven/
stuijvers e(nde) alle andere specien van munte naer adv(enan)[t],/
welcke somme alhier getelt door den heer rooze/
secretaris der weese camere deser stat, als aldaer/
ter concurrentie van een hondert en tachentigh/
guldens twee stuijvers geconsigneert e(nde) den restant/
bij hem wordende van sijn eijgen gelt gesuppliert,/
voor e(nde) ten behoeve van de twee minderjaerige/
kinderen van den ges(eijd)[e] joannes baptista boogaerts/
met naemen petrus henricus ende joanna catharina/
boogaerts behouden van wijlen sijne voorn(oemde) huijsvro(uwen)/
als voorts gecomen van de vercoopinge der goederen/
van swegens hunne ges(eijd)[e] moeder, ten behoeve van welcke/
twee kinderen den voors(chreven) s(ieu)[r] boogaerts de voors(chreven) penn(ingen)/
is reapplicerende bij e(nde) mits desen, mits cond(iti)[e] dat den/
voors(chreven) heere roose daervan de jaerlijcksche croisen/
sal trecken e(nde) ontfangen tot dat hij sal wesen voldaen/
van sijne voors(chreven) so(mm)[e] van seventhien guldens achthien/
stuij(ver)s, bij hem, als voormelt, gesuppileert om het voors(chreven)/
capitael te brengen tot twee hondert guldens, verleggende
//
den comparant dese voor de gemelde somme/
voor volle e(nde) absolute quitt(anti)[e] ende obligatie in/
forma, sonder naermaels dijenaengaende van andere/
oft voordere te moeten doceren/
Ter saecke van welcke voors(chreven) somme van twee/
hondert guldens courant gelt, den comparant/
gelooft te sullen gelden e(nde) betaelen aen e(nde) ten behoeve/
der voorn(oemde) twee minderjaerige kinderen petrus henricus/
e(nde) joanna catherina boogaerts, hunnen vader alhier/
present e(nde) t'hunnen privativen behoeve accepterende,/
eene erffelijcke rente van acht guldens coe(ran)[t] gelt sjaers,/
alle jaere t'elcken valdaege precies te betaelen in/
handen van den voors(chreven) s(ieu)[r] joannes baptista boogaerts/
ofte den gene des actie hebbende, als schult met den/
rechte verwonnen, ende dat altijt los, vrij e(nde) exemt/
van alle lasten e(nde) impositien, soo reële, personele als/
mixte, x[e], xx[e], meerdere ofte mindere penn(ingen), beden,/
subsidien, rations, contributien e(nde) generael(ijck) van/
alle andere, geene uijtgenomen nochte gereserveert,/
alreede ingestelt ofte naermaels inne te stellen, hoedanig/
ofte van wat nature deselve souden connen ofte mogen/
wesen, allew(elcke) den comparant gelooft privatelijck/
te sullen draegen e(nde) betaelen, sonder des eenige cortinge/
ofte vergoedinge te connen ofte mogen pretenderen, niettegen-/
staende eenige placcaerten, edicten, ord(inanti)[en] ofte envoien/
van wegens sijne maj(estij)[t], den heeren staeten van brae(ban)[t]/
ofte andere mogentheden, alreede geemaneert e(nde) alnogh/
te eman(er)en, het contrarie quamen te ordonneren,/
aen allew(elcke) den comp(aran)[t] rentgelder verclaert wel expressel(ijck) te derogeren/
e(nde) renuntieren bij desen.
//
Welcke voors(chreven) rente haeren cours ende inganck sal/
nemen te baemisse eerstcomende, gemerckt den rent-/
gelder particulier sal betaelen den intrest van op heden/
tegens alsdan, ende dusvolgens voor d'eerste jaer van/
betaelinge vallen e(nde) verschijnen sal op gelijcken/
baemisse sive eersten octobris vanden jaere 1790/
e(nde) soo vervolgende te continueren van jaere tot jaere/
tot de quijtinghe, degene ten allen tijde sal ver-/
mogen te geschieden, als t'den rentgelder gelieven/
sal t'eender rijse met gelijcke capitaele so(mm)e van/
twee hondert guldens co(uran)[t] gelt als voor, d'intresten/
van dien a rate van tijde, e(nde) voorts met alle gedaene/
e(nde) te doene becostingen tot de cassatie inclues./
Tot vestigheijt e(nde) verhael van welcke voors(chreven)/
capit(ael)[e] somme ende jaerelijcksche te verschijnen/
croisen ofte interesten der selve verobligerende den/
comparant sijne persoon (ende) goederen, meubelen ende/
immeubelen, have e(nde) erfve, present e(nde) toecomende,/
als mede degene van sijne voors(chreven) huijsen ende/
namentlijck voor vasten pand e(nde) speciale hypotheque/
seker huijs ende voorhuijs, app(endentien) e(nde) depend(entien) van dien,/
met d'erfve en(de) messinck daer aen sijnde, gestaen e(nde) gelegen/
opden savel borre onder overijssche, reg(enote)n peeter van/
den schrieck ter 1[e], judocus lichters ter 2[e] en 3[e], de/
straete ter 4[e] sijden, vrij e(nde) onbelast, soo e(nde) gelijck den/
comparant het selven in coop heeft vercregen tegen/
gilles van lorrijnen e(nde) joanna romanus gehuijsschen/
volgens acte daer over gepass(eer)[t] voor den notaris j.j./
van de velde, present getuijgen, in date 1[e] feb(ruarii) 1789 e(nde)/
de goed(eniss)[e] daer op gevolgt voor schepenen van
//
overijssche opden 14[e] februarii voors(chreven), alhier/
in originali gesien./
Item ende voor subsidiaire hypotheque ende onderpandt/
seker porceel lants, groot volgens metinge, een/
daghwant acht en viertigh roeden, onbegrepen der maeten,/
insgelijckx gelegen onder overijssche, deelmaeckende/
van het savel block en dobbelbiers block, jegen de/
strate lijdende van den hucttenbergh naer sonien bosch/
west ter 1[e], anna van den schriek noort ter 2[e] martinus/
delroe e(nde) peeter van den daele oost ter 3[e], den selven/
martinus delroe suijt ter 4[e] sijden, belast met drij/
en twintigh stuijvers xiii mijten en een elfste paert/
van eene mijte sjaers in eenen meerderen ontquijtbaren/
chijns aen den heere van overijssche sonder meer,/
in der voegen gelijck het selve aen den rentgelder is/
competerende uijt den hoofde ende als erfgenaem/
van sijne ouders wijlen lambert van den schrieck/
e(nde) maria louise maijné gehuijsschen waeren binnen/
het voors(chreven) overijssche en(de) hem onder den cavel ofte letter/
m. bij eersten keuse ten deele gevallen volgens schijd(ing)[e]/
e(nde) dijl(ing)[e] met consoorten aengegaen e(nde) gepas(seert) voor den/
voors(chreven) not(ari)s j.j. van de velde, present getuijgen, in/
date 1 junii 1789, alhier bij copije auth(entique) ook gesien./
Guaranderende den comparant de voors(chreven) goederen/
hem e(nde) sijne ges(eijde) huijsvr(ouw)e te competeren in vollen eijgendom/
e(nde) met libere dispositie e(nde) voor niet voorders belast als/
voors(chreven) staet, mede te wesen goede e(nde) suffisante hypotheque/
voor dese gelichte rente, ten minsten weerdig het dobbele/
capitael alhier gelicht, daerover en(de) over alles waerschap/
e(nde) guarandt gelovende in forme met expresse gelofte van/
ten allen tijde des aensocht sijnde, te sullen stellen e(nde)
//
laeten affecteren voor dese gelichte rente voordere/
suffisante panden e(nde) hypotheque ter contentemente der/
renthefferen ofte nae deselve cum interesse seffens te sullen/
quijten in cas naermaels hier aen iets quame t'ontbreken/
alles ten privaten coste des rentgelders/
Mits welke verclaert den comparant ter vastighijdt/
e(nde) verhael als voor, mits desen te consenteren in d'affec-/
tatie der voors(chreven) goederen, te geschieden bij opdracht daer/
e(nde) alsoo, als mede bij belijde e(nde) mainmise decreet e(nde)/
anderwerff decreet daer op te volgen voor heeren meijer/
e(nde) schepenen der stat loven, d'een voor ende d'ander/
naer, respective ten coste privatief des rentgeldere/
Ten effecte vollen onderhout e(nde) presteren van allent'gene/
voors(chreven) verclaert den comparant mits desen onwederroepelijck te/
constitueren een ieder thoonder deser ofte desselfs dobbel auth(entique) om te/
compareren voor den souv(erijnen) raede van brab(an)[t], h(e)ren meijer ende/
schepenen der stat loven, weth(oude)[ren] van overijssche e(nde) alom elders,/
om den inhoude deser aldaer te laeten vernieuwen,/
herkennen ende realiseren, met consent in cas van/
enigh gebreck, in de condemnatie volontair, parate/
e(nde) reële executie met costen alles sonder voorgaende/
dage(me)n[t] eenige surranneringe niettegenstaende/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen de stat loven,/
ten tijde voors(chreven), ter presentie van den eerw(eerde) h(ee)[r] petrus van/
grunderbeek priester (etcetera) e(nde) den heere roose sec(reta)ris deser stadt/
weese camere (etcetera) als getuijgen hier toe aensocht, sijnde de minute/
deser becleet met behoorelijcken segel, ondert(eeckent) hendrick van/
den schrieck, j.h. boogaerts, p. van grunderbeek, j.f. roose leeger staet/
mij present sign(atum) p(ierre) r(obert) quirini not(ariu)s 1789 6 29 onderstaet als volgt/
depost is gecompareert present d'ondergeteeckende getuijgen,/
maria josepha gabriels huijsv(rouw)e van hendrick van den schrieck, ingesetene/
van overijssche, dew(elcke) lecture ende explicatie gehad hebbende van/
den voorenstaenden acte van creatie ende capitaele rente van twee
//
hondert guldens courant gelt, gedaen door haren man,/
met haer preallabel consent, verclaert den selven acte/
mits desen te lauderen e(nde) t'approberen in alle sijne pointen,/
clausulen e(nde) articulen, met consent in d'affectatie/
ende met verbant, submissie, renuntiatie, gelofte e(nde)/
constitutie als huder bij den selven acte staet vervath,/
actum 6 augusti 1789 onderteeckent met d'hant/
merck van maria josephe gabriels, bij forme van een/
cruijs, ver(claerend)[e] niette connen schrijven, leeger staet ons present,/
als getuijgen, onderteeckent josephus verluijten, j.j. van/
de velde testis 1789 onderstaet concordantium attestor,/
signatum p(ierre) r(obert) quirini not(ariu)s 1789/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent den voorenstaenden/
contracte notariael door den voorn(oemd)[e] geconstitueerden,/
in alle e(nde) iegew(elck)[e] sijne pointen, clausulen e(nde) articulen,/
denwelcken dijenvolgens met behoorelijcke verthijdenisse/
e(nde) renuntiatie heeft opgedraegen in handen van den voors(chreven)/
heere meijer als in s'heeren handen voor vasten pandt ende/
speciale hypotheque der naerbes(chreven) rente, seker huijs ende/
voorhuijs, app(endentie) en(de) depend(enti)[e] van dien, met d'erfve e(nde) messinck/
daer aen sijnde, gestaen ende gelegen op den/
savel borre onder overijssche/
Item ende voor subsidiaire hypotheque ende/
onderpandt der ges(eijde) rente, seker porceel landts/
groot volgens metinge, een daghwant acht/
en viertigh roeden, onbegrepen der maeten, insgelijckx/
gelegen onder overijssche, deelmaeckende van het/
saevel block ende dobbel biers block, respective/
ten voors(chreven) contracte in regenoten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert, ende mits/
d'ord(onnanti)[en] van rechten den voorn(oemde) geconstitueerden
//
in den naeme sijnder constituanten daer uijt ter manisse/
des voor(chreven) heere meijers ende wijsdomme der hier/
naer te noemen heeren schepenen behoorelijck/
ontgoeijt ende onterft sijnde, zoo sijn daer inne/
met alle solemnitijten van rechts wegen daer toe/
gerequireert behoorelijck gegoeijt, gevest, ende/
geërft petrus henricus ende joanna catherina/
boogaerts twee minderjaerige kinderen van s(ieu)r joannes/
baptista boogaerts ingeseten deser stadt, behouden van wijlen/
sijne huijsvrouwe beatrix verlent, dat om des te comen/
tot vastighijdt ende verhael soo vant'capitael wesende twee/
hondert guldens co(u)r(an)[t] gelt als van de jaerelijcksche betaelinge/
der te verschijne croisen ofte interesten der rente van acht/
guldens co(u)r(an)[t] gelt s'jaers, als ten voors(chreven) contracte breeder staet/
uijtgedruckt, den off(ici)[al] thibaut alhier present e(nde) het selve/
[alsoo] voor, in den naeme e(nde) ten behoeve der voorn(oemde) hare(n) kinderen,/
hunne wettige hoirs ofte actie hebbende accepterende, quo/
facto idem eodem bona reddidit op den last der voors(chreven)/
rente, et satis et waras prout latius in dicto procuratorio./
Coram jo(nke)[r] gerard(us) fran(ciscus) xav(erius) de herkenrode e(nde) d'heer/
livinius lints schepenen desen 19 junii 1789
ContributorsJos Jonckheer , Jef Willemsens , kristiaan magnus , Jef Willemsens
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-11-18 by Arthur Magister
Dese voorenstaende rente bij opdracht de novo/
gedaen in der voegen e(nde) maniere als die hier boven/
breeder staet geschreven desen 31 augusti 1789/
coram jo(nke)[r] gerard(us) fran(ciscus) xav(erius) de herckenrode (etcetera)/
e(nde) d'heer lints schepenen.
ContributorsJos Jonckheer , Jef Willemsens , kristiaan magnus , Jef Willemsens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer