SAL7695, Act: V°87.1-R°88.1 (33 of 135)
Search Act
previous | next
Act V°87.1-R°88.1  
Act
Date: 1789-02-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-10 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van twee parceelen/
bempts onder thielt/
voor/
den not(ari)s (ende) off(iciae)[l] h. stas/
In de tegenwoordigheijd der heeren/
meijer (ende) schepen(en) der hooftstad loven hier/
onder te noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste s(e)c(reta)rie/
camere der selve stad denw(elcken) - uijt crachte (ende)/
naer vermoegen der onwederroepel(ijcke)/
pr(ocura)tie geinsereert in sekere publieque/
conditien gehouden wegens den not(ari)s/
j. kiesecoms binnen diest door den not(ari)s/
j.m. adriaens oock binnen diest residerende/
pr(ese)nt getuijgen den sesden (ende) lesten sitdagh/
in dato 6 april 1784 int schallie huijse/
binnen o(nse) l(ieve) v(rouwe) thielt - heeft opgedraegen/
met behoorel(ijcke) vertheijdenisse een halff/
boinder hoeijwasch onder thielt inden elst/
reg(enoten) oost d'erffg(enaemen) fabrij, zuijd d'erffg(enaemen) jan swinnen,/
west het baij collegie noord de motte Item/
een zil broeckx aldaer inden langendonck/
reg(enoten) oost peeter alaerts west d'heer havens/
zuijd hendrick broos vrij (ende) onbelast, soo (ende)/
gelijck de voor(schreven) twee parceelen ten/
voor(schreven) sitdaege als hooghsten (ende) lesten/
verdierder met den uijtganck der/
brandende keirse sijn verbleven aen/
den not(ari)s h. stas oock off(iciae)[l] (etcetera) binnen/
dese stad voor (ende) mits de so(mm)e van twee/
hondert ses en vijfftig gul(den)s ses st(uijve)rs twee/
oorden cour(an)[t] daer inne begrepen d'onkosten/
alles in conformiteijt der voorberoepene/
conditien waer toe word gereferveert (ende) de/
gene men brevitatis causa is houdende/
voor alhier in alle haere pointen clausulen/
(ende) ar(tucu)len geinsereert (ende) gerepeteert (ende) daeruijt/
/ in den naem sijns constituants behoirel(ijck)/
ontgoeijt (ende) onterft sijnde soo is daer inne/
ter maenisse des h(e)re meijers (ende) naer/
voorgaende weijsdomme der hier onder te/
noemene heere schepen(en) behoorel(ijck) gegoeijt/
gevest (ende) geerft dito not(ari)s (ende) off(iciae)[l] g. stas/
den off(iciae)[l] thibaut alhier pr(ese)nt (ende) des voor (ende)/
ten behoeve vanden selven accepterende/
alles naer dien den voorn(oemden) gecons(titueer)[t] voor (ende) in/
den naem der vercooper (ende) cooper (ende) in/
hunne zielen hadde gereitereert den/
eede door hun gepresteert dat dit vercoop (ende)/
coop geensints en is gebeurt ten behoeve/
van eenige doode hand sive tegens den sin van/
haere maj(estij)ts placcaert vanden 15 (septem)ber 1753/
et satis et waras prout latius in dictis/
conditionibus et procuratorio in iis inserto/
coram h(ee)[r] (ende) m(eeste)[r] guill(ielmus) devienne (ende) s(ieu)[r] liv(inus)/
lints schepen(en) hac 26 feb(rua)rii 1789
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer