SAL7696, Act: R°45.1-V°48.1 (17 of 104)
Search Act
previous | next
Act R°45.1-V°48.1  
Act
Date: 1789-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-07 by Arthur Magister
Goedenisse eender capitaele rente van/
150 guldens cou(ran)[t]/
voor/
den notaris p(ierre) r(obert) quirini/
(versus)/
jo(ffrouw)[e] de wed(uw)[e] georg(ius) hub(ertus) van den beeck/
In de tegenwoordigheijt der/
heeren maijer ende schepenen/
der hooft stadt huijs hier naer/
te noemen, gestaen den/
notaris thibaut officiael/
der eerste secretarie camere/
deser voormelde stadt, om den/
naervolgende contracte/
notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende herkennen,/
als thoonder van den selven/
geconstitueert sijnde, inge-/
volge d'onwederroepelijcke/
procuratie, daer inne geinse-/
reert, heeft dat gedaen inder-/
voegen ende maniere naervol-/
gende, ende welckers teneur/
is luijdende aldus:/
Op heden desen achtsten/
julii 1700 negen en tachentigh/
voor mij jan frans hacquart/
notaris publicq tot gend resi-/
derende, geadmitteert in den/
raede van vlaenderen, ter/
presentie van dfe naerbeschreven/
getuijgen, compareerde henricus/
/ josephus dirix meerderjaerige ende sijn/
selfs wesende, in houwelijck met/
anna beset woonende binnen/
lovendegem bij gend in vlaenderen/
den welcken verclaert mits desen/
verkogt, gecdeert (ende) getransporteert/
te hebben aen ende ten behoeve/
van d'heer petrus robertus/
quirini notaris (et)c(etera) binnen de/
stad loven in brabant resi-/
derende sekere capitaele somme/
van een hondert vijfftigh/
guldens brabants courant gelt,/
wesende den restant eender/
meerdere van vier hondert/
derthien guldens en vijff/
stuijvers courant, als aen/
den comparant als nog in/
eijgendom voor vrij (ende) onbelast,/
is competerende in eene capitale/
rente van vijff thien hondert/
guldens courant gelt, waer aen/
sijnen vaeder sieur antonius/
carolus dirix sijn leven/
geduerende de tochte is hebbende,/
croiserende a vier par honderd,/
vallende jaerlijckx negensten/
october, staende alsnu tot laste/
van jouffrouwe de weduwe/
van wijlen d'heer georgius/
/ hubertus van den beeck,/
geaffecteert op hunne goederen/
binnende voorschreve/
stadt loven, breeder/
uijtweijsens den contracte/
van scheijdinge ende/
deijlinge met consoorten/
daer over gepasseert voor/
den voornoemde notaris/
p(ierre) r(obert) quirini, present getuijgen,/
in date vierden junii 1700/
negenentachentigh, geagreert/
ter weese kamer der stadt/
loven, den achtsten dito,/
ende geannoteert ter wijck-/
boecken der selve stadt den/
negensten der selve maendt,/
daer over ende over alles/
waerschap ende guarrand/
gelovende in forma, ende/
genoegdoeninghe, ingevalle/
hier aen iets quaeme t'ont-/
breken./
Zijnde dese vercoopinghe/
der gemelde capitaele rente/
van hondert en vijfftigh guldens/
geschiet in consideratie ende/
tot voldoeninge van de divoiren/
ende verschotten door den/
/ voors(chrev)[en] notaris quirini gedaen/
ten versoecke ende voor den/
voornoemden comparant alleene,/
sonder daer inne te begrijpen/
de gene gedaen voor des compa-/
rants broeders ende susters/
ende voorders op de naervolgende/
conditien, dat den selven notaris/
quirini in opsichte diers sal/
moeten draegen ende betaelen/
alle de costen, de gene hij tot/
laste des comparants heeft/
doen geschieden voor heeren/
schepenen der stad loven, alsmede/
voor het doen der arresten gein-/
terponeert op de voorschreve/
rente des comparants, ende van/
de cassatien daer over te/
geschieden, ende daer en/
boven aen den comparant/
sal betaelen naer de doodt/
van des comparants vader, ofte/
eerder, als desen sijne tochte afstaet,/
eene somme van vijff en dertigh/
guldens courant gelt eens, mits/
welcken verclaert den compa-/
rant tot de voors(chrev)[e] capitale rente/
van een honderd en vijfftigh guldens/
courant gelt ende jaerelijcksche/
croisen, geen hetminste recht,/
actie ofte pretentie meer te hebben/
/ ofte te reserveren in eeniger/
manieren, dan den voornoemden/
notaris quirini te stellen ende/
te surrogeren in sijne plaetse,/
stede ende gerechtigheijd,/
eodem iure, met consent in/
d'ontgoedenisse ende goedenisse,/
ten behoeve van den geseijden/
notaris quirini, te geschie-/
den daer ende alsoo, welcke/
goedenisse sal moeten becostight/
worden, allent'welck door/
den procureur jacques de/
keersmaecker alhier mede/
comparerende alsoo ten/
behoeve des voorschreve/
notaris quirini word geaccep-/
teert, blijvende het passeren/
deser, segels, copije authentique/
met de legalisatie daer op te/
volgen ten behoeve van/
den voorschreven notaris/
respectieve ten koste des/
comparants./
Ten effecte, vollen onderhoudt ende/
presteren van allent gene/
voorschreven constituerende den/
comparant mits desen onweder-/
roepelijck een ieder thoonder/
deser ofte desselfs dobbel authentique/
/ omme te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant,/
de gene van vlaenderen, voor heer/
meijer ende schepenen der/
stad loven, ende alomme elders, om den inhoude deser aldaer te/
laeten vernieuwen, herkennen/
ende realiseren, met consent/
in cas van eenigh gebreck, in de/
condemnatie volontair, parate ende/
reele executie, met costen, alles/
sonder voorgaende dagement eenige/
surranneringe niet tegenstaende,/
gelovende (e)t(ceter)[a] verbindende ende/
renuntierende prout iuris in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
dese voornoemde stad gend,/
ter presentie van carolus caria/
ende sieur alexius mallezie/
getuijgen hier toe aensocht,/
die de minute deser becleedt/
met segel papier van ses stuijvers, ten/
comptoire mijns notaris berustende,/
benevens de comparanten (ende) mijn/
notaris berustende, voornoemt hebben/
onderteeckent desen achtsten julii/
1700 negen en tachentigh, laeger/
staet, quod attestor, signatum/
j./
hacquart not(ariu)s onderstaet als volght:/
Schepenen van gedaele ende raedt der/
stadt gend den voorenstaenden/
acte gepasseert (ende) geteeckent hebbende,/
/ is notaris publieck, binnen dese/
stad residerende, ende dat aen/
alle acten door hem in de geseijde/
sijne qualiteijt gepasseert ende/
geteeckent, volle geloove word/
gegeven soo in rechte als daer/
buijten, in teecken der waerheijt/
hebben wij dese gedaen teeckenen/
door eenen onser secretarissen ende/
segelen met den contre segel van/
saecken deser voorseijde stad/
gendt, den achtsten julii 1700/
negen en tachtigh, onderteec-/
kent, j.b.morel, ende gesegelt/
in forma./
Aldus vernieuwt ende herkent/
den voorenstaenden contracte/
notariael, door den voor-/
noemden geconstitueerden in alle/
ende iegewelcke sijne poincten,/
clausulen ende articulen, den/
welcken dyens volgens met/
behoorelijcke vertheijdenisse/
ende renuntiatie heeft opgedraegen/
in handen van den voors(chrev)[en] heere/
meijer, als in s'heeren handen,/
seckere capitale somme van/
een hondert vijftigh guldens/
brabants courants geld wesende/
den restant eender meerdere/
van vier hondert derthien/
guldens en vijff stuijvers courant,/
/ als den vercooper alnogh in eijgendom/
op den last der tochte aen sijnen vader,/
sijn leven geduerende, competerende in/
eene capitaele rente van vijfthien hondert/
guldens courant gelt, croiserende aen/
vier par honderd, vallende jaerelijck/
negensten october, staende alsnu tot/
laste van jouffrouwe de weduwe van/
wijlen d'heer georgius hubertus/
van den berck, geaffecteert op hunne/
goederen binnen dese stad, als ten/
voorschreven contracte notariael/
breeder staet uijtgedruckt ende/
mits d'ordonnantien van rechten der/
voornoemden geinstitueerden inden/
naem sijnder constituant daer uijt ter/
manisse des voorschreve heere/
meijers, ende wijsdomme der hier/
naer te noemene heeren schepenen/
behoorelijck ontgoeijt ende onterft/
sijnde, soo is daer inne met zlle/
solemniteijten van techts wegen daertoe/
gerequireert, behoorelijck gegoeijt/
gevest ende geerft den notaris ende/
officiael p(ierre) r(obert) quirini, den officiael/
moermans alhier present ende het selve/
voor, in den naem ende ten behoeve/
van den selven notaris quirini/
sijne wettige hoirs ofte actie hebbende/
accepterende, et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram joncker/
gerardus franciscus xaverius de hercken-/
rode erfvoegt van raetshoven (e)t(ceter)[a] ende heer (ende)/
meester guilielmus devienne schepenen,/
desen thienden julii 1700 negen en tachen-/
tigh
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-05-07 by Arthur Magister
8 julii 1789/
Is gebleken bij acte gepasseert voor/
den notaris de boutredden den 25[e]/
aug(ust)i 1790 dat dese nevenstaende/
acteis gequeten, quam sui cesset/
hac 25 aug(us)ti 1790/
p(ierre) r(obert) quirini off(ici)al
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-16 by The Administrator