SAL7696, Act: R°57.1-V°59.1 (22 of 104)
Search Act
previous | next
Act R°57.1-V°59.1  
Act
Date: 1789-07-16
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-09 by Arthur Magister
16 et 17 julii 1789/
Goedenisse van vr(.)? in twee/
huijsen en 6 r(oeden) l(ant) tot neerbutsel/
voor/
petrus goelius cum sua aldaer/
In de tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen der hooftstat loven hier naer te noemen,/
gestaen den notaris pierre robert quirini/
officiael der eerste secretarie camere deser voor-/
melde stadt, om naervolgende contracte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen e(nde) herkennen/
als thoonder van den selven geconstitueert sijnde/
ingevolge d'onwederroepelijcke procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen in de voege ende/
maniere van volgende, e(nde) welckers teneur is luijdende/
aldus./
Op heden desen 3[e] julii 1789 compareerde voor/
mij onderges(chreven) notaris bij den souv(erijnen) raede van brab(an)[t]/
gead(mitteer)[t], binnen de stat loven residerende, ende in de/
presentie van de getuijgen naergenoemt, petrus/
goelius ende theresia smeijs gehuijsschen en(de)/
innegesetenen der heerlijckhijdt van neerbutzel/
ter eenre, ende arnoldus smeijs bejaerden jongkman/
actuelijck woonende binnen de stadt brussel hunnen/
respectiven broeder ende swaeger ter andere sijden/
welcke voors(chreven) comparanten hebben te kennen gegeven
//
hoe dat sij int gemeijn, ende ieder voor de helligt/
sijn besittende seker huijs ende hoff met sijne/
voerdere toebehoerten gelegen onder het voors(chreven)/
neerbutsel, groot een daghmael en vijfftigh/
roeden regenooten de groenstraete ter eenre,/
m(eeste)[r] nicolaus autaer in de kercke van butsel/
ter ij[e] gilis huens ter iij[re] en(de) jan jooris/
viere ter 4[e] sijd(en) belast met clijnen chijns aen het/
breugels coleegie binnen dese stat ,op welckers/
helligt d'eerste comparanten met consent van/
hunnen vader joannes smeijs en(de) ingevolghe/
d'acte daer van sijnde gepasseert/
voor den notaris g.de ronde/
in date 26 april 1774 oock een huijs/
hebben gestelt ende voorts het selve/
geheel goedt belast met eene capitaele/
rente van twee hondert en vijfftigh/
guldens wisselgelt aen jo(ann)[e] catherine/
staes binnen des stadt, welck goedt/
niet genoegelijck connende verdeijlt/
worden ende niet langer soeckende/
in gemijnschap te blijven hebben het selve/
onder hun geschat ter somme van/
een hondert en sestigh gulden courant/
gelt, voor de helligt, boven
//
allen de voormelde letteren ende verloopen/
dijer, voor welcke somme den tweeden/
comparant het geheel voormelt goedt/
met de twee huijsen daer op staende/
ende soo het selve actuelijck wordt/
bevonden, heeft gelaten ende sijn deel/
heeft gecedeert aen d'eerste comparanten/
sijne suster ende swaeger, in de selve/
somme begrepen de vijfftigh guldens/
wisselgelt vermelt in den voorberoepen/
acte van accoordt over het stellen/
van een huijs op de voors(chreven) erfve,/
van den 26 april 1774/
Welcke voors(chreven) somme van hondert sestigh/
guldens courant gelt den tweeden/
comparant bij desen verclaert/
van d'eerste comparanten/
reëlijck ontfangen te hebben, dienende/
dese dien aengaende voor quittantie/
sonder een ander te moeten doceren./
Mits welcke verclaert den
//
tweeden comparant tot het voor-/
meldt goedt geen recht, actie/
ofte pretentie meer te hebben/
nochte te reserveren, ende/
al volgens de acceptanten/
van stonden om te stellen ende te/
surrogeren in sijne plaetse,/
stede ende gerechtighijdt,/
met consent, voor soo veel/
noodigh, in de ontgoedenisse/
ende goedenisse hier op te volgen/
voor heer ende hoff competent./
Ten effecte van allent'ghene/
voors(chreven) onwederroepelijck/
constituerende een ieder thoonder/
deser ofte desselfs dobbel authen-/
tique, om te compareren voor/
sijne majestijts raede in brabant/
heeren meijer ende schepenen
//
neerbutsel, ende alomme elders,/
om in cas van eenigh gebreck, den/
inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen, ende herkennen ende senten-/
tieren, met costen, sonder voorgaende/
dagement, enige surranneringhe/
niettegenstaende./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven,/
ten tijde voors(chreven), ter presentie van hieronimus/
naeckaerts ende egidius van campenhout/
als getuijgen hiertoe aensocht ende gebeden,/
d'originele deser becleet met segel van twelff/
stuijvers, onderteeckent arnoldus smeijs met het hant-/
merck van petrus goelius in forme van een cruijs vercl(aerend)[e] niette/
connen schrijven Item met het hantmerck van theresia smeijs/
in forme van een cruijs vercl(aerend)[e] niette connen schrijven, h.naeckaers,/
egidius van campenhout et a me notario, leger staet, con-/
cordantiam attestor signatum p.van groenendael not(ariu)s 1789/
Aldus vernieuwt ende herkent den vooren-/
staende contracte notariael, door den voorn(oemde)/
geconstitueerden, in alle en(de) iegewelcke sijne pointen,/
clausulen en(de) articulen, dewelcke dijentvolgens met/
behoorelijcke verthijdenisse en(de) renuntiatie heeft/
opgedraegen in handen van den voors(chreven) h(e)[re] meijer als/
in s'heeren handen seker huijs ende hof met sijne
//
voordere toe behoorten gelegen onder het/
voors(chreven) neerbutsel, ten voors(chreven) contracte notarial in/
regenoten naerder gespecificeert ende gedesigneert,/
en(de) mits d'ordonnantien van rechten den voorn(oemde)/
geconstitueerden in den naeme sijnder constituanten/
daer uijt ter manisse des voors(chreven) heere meijers ende/
wijsdomme der hier naer te noemene heeren schepenen/
behoorelijck ontgoeijt en(de) onterft sijnde, zoo sijn daer/
inne met alle solemnitijten van rechtswegen daer toe/
gerequireert, behoorelijck gegoeijt, gevest ende/
geërft petrus goelius ende theresia smeijs/
gehuijsschen ende innegesetene van neerbutzel/
den officiael thibaut alhier present e(nde) het selve/
voor in den naeme ende ten behoeve der selve/
gehuijsschen, hunne wettige hoirs ofte actie hebbende/
accepterende naer dijen den voorn(oemde) geconstitueerde/
in den naeme en(de) ziele der voors(chreven) acquirenten hadde/
gedaen en(de) gereiteert den eede dat sij dese voors(chreven)/
acquisitie geensints directel(ijck) ofte indirectelijck en sijn/
doende ten behoeve van eenige doode handt, conform/
den 18. artickel van s(ijne) m(ajestijts) placcaert van den 15de/
7ber 1753 et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram heer ende meester/
guilielmus devienne ende d heer livinus/
lints schepenen desen 16 julii 1789
Contributorskristiaan magnus , Arthur Magister
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer