SAL7696, Act: V°13.2-R°15.1 (6 of 104)
Search Act
previous | next
Act V°13.2-R°15.1  
Act
Date: 1789-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-17 by Arthur Magister
In de tegenwoordigheijt der heeren/
meijer ende schepenen der hooft stad/
loven hier onder te noemen gestaen/
den notaris henricus josephus thibaut/
als officiael der eerste secretarie/
camere den selve stad om den/
naervolgenden acte notariael alhier/
wettelijck te venieuwen ende herken-/
nen als thoonder van den selven/
geinstitueert sijnde ingevolge d'onwe-/
derroepelijcke procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als/
volght ende welckers teneur luijdt/
aldus:/
Op heden desen 16[e] junii 1789/
compareerde voor mij ondergeschreven/
notaris geadmitteert in den souverijnen/
/ raede van b(ra)b(ant) tot loven residerende (ende) inde/
pr(ese)ntie vande getuijgen naergenoemt josephus/
vanderwallen (ende) philippus van droogenbroeck/
resp(ectiv)[e] als wettige (ende) geëeden momboir (ende) toesiender/
over de vijff minderjaerige kinderen achter/
gelaeten bij wijlen arnoldus vander wallen/
(ende) maria gale gehuijss(chen) waeren (ende) inneg(esetenen) deser/
stadt, welcke voor(schreven) comp(a)r(an)ten - gebruijckende/
tot het gene naerbes(chreven) de permissie (ende) authori-/
satie aen hun gegeven (ende) verleent bij appostille/
op hun request aende h(e)ren oppermomboiren/
der weesen deser stadt (ende) van haeren ressorte/
wesende de selve appostille van der date 29[e]/
junii lestleden - verklaeren (ende) bekennen mits/
desen in die qualiteijt ten laste van hunnen voor(schreven)/
wesen, in onse pr(ese)ntie ontfangen (ende) ter rente gelicht/
te hebben uijt handen van s(ieu)[r] jo(ann)es bap(tis)[ta] moermans/
off(iciae)[l] in d'eerste schrijfcamere ten stadthuijse/
alhier, pr(ese)nt mede comp(are)rende (ende) de naerbes(chreven) cap(itale)/
so(mm)e t'sijnen behoeve accepterende (ende) applicerende/
de so(mm)e van een hondert g(u)l(den)s cou[r(an)t] den schellinck/
a seven st(uijve)rs (ende) d'andere specien naer advenant/
gerekent, dienende dese daer over voor obligatie/
in forma, sonder van andere te moeten doceren/
waer voren den comp(a)r(an)[t] q(ualitate) q(ua) jaerelijckx intrest/
belooft te betaelen eene so(mm)e van vier g(u)l(den)s/
courant gelt s'jaers te leveren in handen van/
den acceptant ofte sijns actie hebbende vrij (ende) exempt/
van x[e] xx[e] xl honderste mindere ofte meerdere/
penn(ingen) (ende) voorts general(ijck) van alle andere lasten/
bedacht (ende) onbedacht op renten alreede/
geset ofte naermaels te stellen niettegenstaende/
eenige placcaerten, ord(inan)tien ofte andere/
uijtsendingen geemaneert ofte te emaneren/
ter c(ont)rarie waer aen den rentg(e)l(de)[re] q(ualitate) q(ua) vercleren/
te derogeren inegaende dese rente op/
heden date deser sulckx dat het eerste jaer/
interest vallen (ende) verschijnen sal op den 26/
junii van den naestcomenden jaere 1790 (ende) soo voorts/
van jaere te jaere tot de volle quijtinge dier de/
welcke altoos sal vermogen te geschieden/
t'eender reijse met gelijcke capitaele so(mm)e van een/
hondert g(u)l(den)s cou[r(an)t] met den interest van dijen/
naer rate van tijdt alst de rentg(e)l(de)ren/
goedtduncken (ende) gelieven sal met de costen/
hier (ende) daer van dependerende, verbindende/
/ sij rentg(e)l(de)ren q(ualitate) q(ua) op macht als vooren tot/
asseurantie vant'gemelt capitael (ende) te/
verscheijne interesten dijer de goederen (ende) revenuen/
der gemelde weesen (ende) naementl(ijck) voor speciaele/
pand (ende) hijpoteque, dats te weten seker huijs (ende)/
erve gestaen binnen dese stadt loven op de leijde/
reg(enoten) het huijs genoemt den witten sleutel ter ie/
de straete van voor ter iie anthoon van haesendonck/
ter iiie (ende) den huijse den verloren soon van achter ter/
iiiie zijden, belast met de hellicht van sevenen/
twintigh st(uijve)rs een oordt s'jaers soo aen sijne maj(esteij)[t]/
over t'clooster van bethleehem aen eenen/
authaer in s(in)te peeters kercke rond'eerw(eerde)/
paters augustijnen als aenden huijsarmen/
van s(in)[te] geertruijde alhier bovendien met/
eene capitaele rente van drij hondert gul(den)s/
cour(an)[t] croiserende a vier par cent ten/
behoeve vanden voor(schreven) acceptant sonder met/
de gemelde huijsinge(ende) erve op de voor(schreven) weesen/
verstorven (ende) gesuccedeert bij doode van/
hunnen gemelden vaderdie de selve huijsinge/
voor d'eene hellicht heeft vercregen bij koop/
tegens philippus vander elst (ende) anna maria/
goedseels gehuijss(chen) volgens goed(eniss)[e] gepasseert/
voor h(e)ren meijer e(nde) schepen(en) der stadt in/
prima in date 18 febr(uar)ii 1762 geann(oteert) ter/
wijckboecke deser stadt so hier borghstraete/
libro 9 vol(ume) 117 verso op den 8[e] april daer/
naer, (ende) voor d'andere hellicht bij uijtcoop/
tegens adriaen halé jo(ann)a (ende) vincent galé/
als erffg(enaemen) van wijlen maria livina/
galé volgens acten gepasseert voor wijlen/
den not(ari)s pet(er) smedts (ende) sekere getuijgen/
resp(ectiv)[e] op den 10 (ende) 12 (novem)ber 1766 bijde alhier/
gesien, over alles waerschap (ende) guarrand/
gelovende ofter naermaels iet aengebraecke/
met voordere gelofte van altijd de aensocht/
sijnde te sullen stellen naerdere suffisante/
panden voor dese gelichte rente ten vollen/
contentemente van den rentheffer ten coste/
der voor(schreven) weesen, consenterende alvolgens/
over de gestelde hijpoteque in d'affectatie/
bij opdracht als oock int'maeken van/
/ belijde decreet (ende) herdecreet daer op te volgen voor/
h(e)ren meijer (ende) schepen(en) deser stadt loven ofte anderssints/
alles ten coste (ende) laste der voor(schreven) weesen tot de cassatie/
annotatie (ende) pontpen(ningen) ingevalle inclues stemmende/
partijen tot achtervolginge van allent'gene/
voor(schreven) inde condemnatie voluntair te decrete(re)n/
soo in den souv(erijnen) raede representerende den/
genen van b(ra)b(ant) voor h(e)ren meijer (ende) schepen(en) van/
loven, als alomme elders waer toe sij/
onwederroepel(ijck) constitueren ider thoonder/
deser ofte dobbel auth(entiqu)[e] dijer sonder voorgaende/
dag(e)m(en)t met costen, gelovende verbindende (etcetera)/
Aldus gedaen (ende) gepasseert binnen loven, ten/
dage maende (ende) jaere voor(schreven) ter pr(ese)ntie van/
norbertus de pauw (ende) vand'heer guillielmus/
cappuijns greffier van corbeeck, opvelp (etcetera)/
als getuijgen sijnde d originele minute deser/
becleed met zeg(e)l van vier st(uijve)rs volgens regl(e)m(en)t/
onder(teecken)[t] josephus vanderwallen philippus van/
droogenbroeck j(oannes) b(aptista) j(osephus) moermans n(orbertus) de pauw testis/
guill(iamme) cappuijns testis et a me notario leeger staet/
quod attestor sign(atum) p. de pauw not(ariu)s 1789/
Aldus vernieuwt (ende) herkent den voorens[t(aende)]/
acte notariael door den voorn(oemde) gecons(titueer)[t] in alle (ende)/
iegewelke sijne pointen, clausulen (ende) ar(ticu)len denw(elcke)/
dienvolgens ter maenisse des h(e)re meijers (ende) naer/
voorgaende weijsdomme der hier onderte noemene/
h(e)ren schepen(en) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke)/
verteijdenisse den huijse gestaen op de leijde hier/
voren in sijne resp(ectiv)[e] reg(eno)ten (ende) situatien naerder/
gedesigneert (ende) gespecificeert (ende) daer uijt inden/
naem sijnder constituanten [q(ualitate) q(ua)] behoorel(ijck) ontgoeijt/
(ende) onterft sijnde soo is daer inne met alle/
solempniteijten van rechtswegen daer toe/
gerequireert behoorel(ijck) gegoeijt gevest (ende) geerft/
dito off(iciae)[l] moermans dat om te comen tot/
vasticheijd (ende) verhael der rente van vier g(u)l(den)s/
s'jaers hier voren breeder gemelt den selven/
alhier pr(ese)nt (ende) accepterende et idem eadem/
bona reddidit op den last der selve rente et/
satis et waras prout latius in dicto pr(ocura)t(o)rio/
coram s(ieu)[rs] liv(inus) lints ende guill(iam)/
homblé schepenen hac 4[e] julii 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer