SAL7697, Act: R°47.1-V°50.1 (24 of 119)
Search Act
previous | next
Act R°47.1-V°50.1  
Act
Date: 1790-02-08
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by Arthur Magister
Rente bij mainmise/
van 12 - 0 - 0 s'jaers/
tot laste van/
joannes baptista jaspers/
cum sua tot bueken/
ten behoeve van/
joannes nicolaus van/
cauwenbergh/
In de tegenwoordighijdt der/
heeren schepenen der hooft stadt/
loven hier naer te noemen gestaen/
den notaris pierre robert quirini/
officiael der eerste secretarie camere/
der voormelde stadt, om den/
naervolgenden contracte notariael/
al hier wettelijck te vernieu-
//
vernieuwen ende herkennen, als thoonder/
van den selven geconstitueert sijnde,/
ingevolge d'onwederroepelijcke pro-/
curatie daer inne geinsereert, heeft/
dat gedaen in der voegen ende ma-/
niere naervolgende, ende/
welckers teneur is luydende aldus:/
Op heden desen 28[e] maii 1788/
voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant, tot tildonck/
residerende ende in de presentie/
van de getuijgen naer te noemen,/
compareerden joannes baptista/
jaspers ende elisabeth van den/
driessche gehuijsschen ende inne-/
gesetenen van buecken,/
welcke voors(chreven) comparanten verclaeren/
soo sij doen bij desen wel ende/
deughdelijck ontfangen te
//
hebben uijt de handen van joannnes/
nicolaus van cauwenbergh, bejaerden/
jonghman actuelijck domestieck bij/
gilis van groodven, muylder tot bueck/
ofte
nederassent, eene somme van/
drij hondert guldens courant gelt,/
in mijns notaris presentie getelt,/
ende door de comparanten opgetrocken,/
dese daer over dienende voor/
obligatie ende quittantie, sonder/
van andere als dese te moeten/
doceren, ter saecke van welcke voors(chreven)/
somme de comparanten aen ende/
ten behoeve van den voors(chreven)/
joannes nicolaus van couwenbergh,/
den selven hier prtesent ende/
accepterende, geloven te/
sullen gelden ende betaelen/
eene voortaene rente van/
twelff guldens s'jaers, a rate/
van vier guldens per cento,
//
alle jaere op den valdagh in/
handen van den rentheffer ofte/
aen den genen sijns actie hebbende/
te leveren ende voldoen, los ende/
liber van alle lasten ende/
exactien soo x[e], xx[e], mindere/
ofte meerdere penningen, beden, sub-/
sidien, contributien, ingevalle,/
als van alle andere iegewelcke/
impositien, reëel, personeel ofte/
mixte, alreede op renten gestelt/
oft naermaels te stellen, niettegen-/
staende eenige placcaerten van/
sijne majestijdt ofte envoijen der/
heeren staeten alreede geemaneert/
ofte naermaels te emaneren ter contrarien/
mede brachten, waer aen de rentgelders/
renuntieren bij desen, cours ende ingenck/
nemende de voors(chreven) rente op heden/
date deser, sulckx dat het eerste/
jaer van betaelinghe vallen
//
ende verschijnen sal op gelijcken/
28[e] meij van den toecomenden/
jaere 1789, ende soo/
voorts van jaere te jaere,/
tot de effective quijtinghe toe,/
die altoos sal vermogen te ge-/
schieden als het de rentgelders/
gelieven sal, met gelijcke capi-/
taele somme van drije/
hondert guldens courant gelt/
ende interesten dijer a rathe/
van teijde, blijvende het passe-/
ren deser, dobbel, segels/
brieven van affectatie, tot de/
cassatie met de procuratie/
dijer inclues, alles tot laste/
van de rentgelders/
Tot assurantie ende vastighijdt/
van welcke voors(chreven) capitaele/
somme ende croijsen dijer in t'
//
toecomende te verschijnen, de/
rentgelders sijn verbindende hunne/
respective ende solidaire persoonen/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen, present ende/
toecomende, ende specialijck/
een block lands, eertijds bempt,/
met alleen de boomen ende hout/
wasch daer opstaende, groot een/
daghmael, onbegrepen der maete,/
gelegen onder den dorpe/
van quarebbe ten bruele, regenoten/
s'heeren straete naer silsum west/
ter i[re], anthoon huijbens noort ter ii[re], jan/
van doren nu j.j.van hamme ter/
iii[re], ende iiii[re] sijden, belast met den/
cheijns van eenen guldens s'jaers aen/
den heere van pipenpoij, sonder meer,/
aen die rentgeldersse competerende uijt den/
hoofde van wijlen haere ouders ende aen/
haer ter assistentie vanhaeren voors(chreven) man/
onder andere ten deele gevallen bij seekere
//
schijdinge ende deijlinge gepasseert voor/
wethouderen van erps ende quarebbe op/
den 7[e] (decem)ber 1786, guaranderende de rent-/
gelders den voors(chreven) pandt te wesen suffisante/
hypotheque, met gelofte van in cas/
hier naermaels iet quam te'victee/
aengebraecke ofte niet en waere/
ten genoegen ofte contentemente/
van den rentheffer altijdt naerdere/
suffisanten pandt ofte panden te/
sullen stellen ende laeten affecteren/
Des aensocht sijnde, alles tot vollen/
contentemente van den rentheffer,/
Constituerende ten effecte dijer onwederroepelijck/
mits desen allen thoonder deser ofte dobbel/
auth(entiqu)[e] dijer, om in cas van eenigh gebreck te/
gaen ende compareren soo voor sijne maj(estij)[ts]/
souv(erijnen) raede van brabant, heeren meijer ende/
schepenen derhooftstadt loven wethouderen/
van erps ende quarebbe als alomme elders/
ende den inhoude deser aldaer te doen ende/
laeten vernieuwen, sententieren ende verclaeren/
ex(ecutori)ael, sonder voorgaende dagement met/
costen/
Mitsgaeders te consenteren in de behoorelijcke affectatie/
deser rente t'sij bij opdracht, goedenisse ofte mainmise,
//
belijdt, decreet ende anderwerff decreet, te geschieden/
voor die voors(chreven) heeren meijer ende schepenen/
der voorn(oemde) hooft stat loven ofte rechter competent/
daer op te volgen met alle voordere formalitijten ten/
cas voor handen gerequireert, gelov(end)[e] (etceter)[a], verbind(end)[e] (etceter)[a], ac/
renuntiando, prout in forma/
Aldus gedaen ende gepass(eer)[t] ten tijde voors(chreven) ten pretentie/
huijse mijns notaris ter presentie van joannes joostens/
ende van hendricus paeps bijde getuijgen hier toe/
aensocht, d'originele minute deser becleet met zegel/
van tweld stuij(ver)s, ende is onderteeckent jan jaspers,/
elisabeth van den driessche, joannes nicolaes van/
couwenbergh, joannes joostens, hendericus paeps/
et a me notario, leeger staet, quod attestor, signatum/
g.lanciers not(ariu)s 1788/
Aldus vernieuwt ende herkent den/
voroenstaende contracte notariael, voor/
den voorn(oemde) geconstitueerden, in alle e(nde) iegewelcke/
sijne pointen, clausulen e(nde) articulen, consenterende in/
d'affectatie bij mainmise ende voorts meer als breeder/
bij den selven contracte coram jon(ke)[r] gerardus/
fran(ciscus) xav(erius) de herckenrode erfvoegt van raets-/
hoven (etceter)[a] ende d'heer livinus lints sche-/
penen desen 8 februarii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus