SAL7697, Act: R°63.1-V°66.1 (27 of 117)
Search Act
previous | next
Act R°63.1-V°66.1  
Act
Date: 1790-02-15
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-14 by Arthur Magister
Rente bij mainmise van/
22 - 0 - sjaers/
voor/
den h(eer) f(redricus) l. smeijsters/
(versus)/
jan van deuren cum sua tot/
overijssche/
In de tegenwoordighijdt der heeren/
schepenen der hooft stat loven hier naer te/
noemen, gestaen den notaris pierre robert/
quirini officiael der eerste secretarie camere/
deser voormelde stat, om den naervolgenden/
contracte notariael alhier wettelijck te ver-/
nieuwen ende herkennen, als thoonder/
van den selven geconstitueert sijnde, ingevolge/
d'onwederroepelijcke procuratie daer inne gein-/
sereert, heeft dat gedaen in der voegen ende/
maniere naervolgenden en(de) welckers teneur is/
luijdende aldus:/
Op heden desen 22 januarii 1790 voor mij/
pierre robert quirini notaris gead(mitteer)[t]/
bij den souv(erijnen) raede van brabant, binnen/
de stat loven residerende, ter presentie van/
de getuijgen naergenoemt, compareerde/
joannes van deuren innegesetenen der/
vrijhijt ende prinsdomme van overijssche,
//
in houwelijck met joanna van den schrieck/
alhier present mede comparerende ende van/
haeren man geauthoriseert, welcke comparanten/
hebben verclaert mits desen in aengetelde/
penningen t'onser presentie reëlijck ter rente/
opgelicht ende ontfangen te hebbene uijt/
handen van den eerw(eerige) heere fredricus l.smeijsters/
priester ende president van het collegie van/
het order teutonicq, canoninck der collegiale/
en(de) parochiale kercke van s(in)[te] peeters binnen dese/
stadt, applicerende voor ende ten behoeve/
van hem selfs, eene somme van vijff/
hondert en vijfftigh guldens courant gelt, den/
schellinck gerekent tot seven stuijvers ende alle/
andere specien van munte naeradvenant, dese/
daer over dienende voor volle en(de) absolute/
quittantie ende obligatie in forma, sonder dies-/
aengaende naermaels van andere oft/
voordere te moeten doceren./
Ter saecke van welcke voors(chreven) capitaele/
somme geloven de comparanten te sullen/
gelden ende betaelen aen ende ten behoeve van/
den voors(chreven) eerw(eerdige) h(ee)[r] smeijsters alhier present en(de)/
t'sijnen eijgen behoeve accepterende, eene/
erffelijcke rente van twee en twintigh guldens/
courant gelt s'jaers, ten penn(inck) xxv[tig], alle/
jaeren t'elcken valdaege precies te betaelen in/
handen des voors(chreven) heere acceptant ofte den gene
//
des actie ofte commissie hebbende, binnen/
dese stadt, als schult met den rechte verwonnen/
ende dat t'elckens los, vrij en(de) exempt/
van alle lasten en(de) impositien, soo reële,/
personele als mixte, x[e] xx[e] meerdere ofte/
mindere penn(ingen), beden, subsidien, rations, contri-/
butien ende general(ijck) van allen andere/
bedachte en(de) onbedaghte, alreede ingestelt/
ofte naemaels inne te stellen, hoedanigh/
ofte van wat nature de selve souden/
connen ofte mogen wesen, alle welcke die/
rentgelders verclaeren privativel(ijck) te sullen/
dragen en(de) betaelen, sonder des eenige/
cortinge ofte vergoedinge te connen ofte/
mogen pretenderen, niettegenstaende/
eenige placcaerten, edicten, ord(onnanti)[en] ofte/
envoien der heeren staeten van brabant ofte/
andere mogentheden, alreede geemaneert/
en(de) alnogh te emaneren, ter contrarie, aen/
alle we(lcke) de rentgelderen verclaeren van alsnu/
voor alsdan wel expressel(ijck) te derogeren en(de)/
renuntieren bij desen./
Welcke voors(chreven) rente haeren cours en(de) inganck/
is nemende op heden date deser en(de) alvolgens/
voor d'eerste jaer van betaelinge vallen/
en(de) verschijnen sal op gelijcken 22 januarii/
van den toec(omende) jaere 1791 en(de) soo vervolgende/
te continueren van jaere tot jaere tot de
//
volle ende effective quijtinge der selve,/
de gene ten allen tijde sal vermogen te geschieden/
als het de rentgelders goedt duncken ende/
gelieven sal, t'eender rijse met gelijcke capitaele/
somme van vijfhondert vijfftigh guldens/
cour(ran)[t] gelt als voor, d'interesten van dijen/
a rate van tijdt verschenen en(de) voorts met alle/
gedaene en(de) te doene becostingen tot de cassatie/
inclues, mits het selven vierthien daegen te/
voorens behoorelijcck opseggende/
Tot vastighijdt ende assurantie van/
welcke voors(chreven) capitaele somme en(de) jaerelijcksche/
te verschijne croijsen ofte interesten der selve/
verclaeren de voors(chreven) rentgelde(re)n mits desen/
te verobligeren hunen respective solidaire/
persoonen en(de) goederen, meubelen en(de) immeubelen,/
present en(de) toec(omende) en(de) namentl(ijck) voor speciale/
hypotheque eerst seker huijs en(de) erve met den/
hoff en(de) block lands daer aen sijnde, groot/
bij metinge vier en tachentigh roeden onbe-/
grepen der maete sonder dat de straeten/
daer inne mede gemeten nogte begrepen sijn,/
soo en(de) gelijck het selven gestaen ende gelegen is onder/
de vrijhijt van overijssche, op den savel borre opden/
hoeck van het dobbel biers block, rege(noten) den heere/
van oversijssche met sijne plantagie ter 1[e] het vossen/
straetken ter 2[e], d'erffge(naemen) ofte representanten/
lamberts van den schrieck ter 3[e]/
ende de straet lijdende van den
//
savel borre naer sonien bosch west ter/
4[e] sijden, belast met vijf molevaten coren/
ende thien stuijvers s'jaers aen de/
pastorije van overijssche sonder meer, bij den/
comparant verkregen bij croijse tegens/
des rentgeldersses broeders ende susters/
volgens acte daer over gepasseert voor/
den notaris j.j.van de velde, binnen/
overijssche residerende, present getuijgen, in date/
28 meert 1789 tot betaelinge ende voldoeninge/
van welken uijtcoop dese penningen alhier/
gelicht werden, ende van welcker voldoeninge/
de rentgelders eerstdaeghs sullen moeten bewijs/
doen, als oock over de goedenisse degene/
sij daer over sullen moeten ende geloven seffens/
te sullen doen gechieden in ordine van affectatie/
Item alnogh seker parceel landts groot/
een daghwant ende een halff, der juste/
maete onbegrepen, deel maeckende van het/
savel block ende dobbel biers block, eensgelijckx/
gelegen onder overijssche opden savel borre,/
regen(oten) de straete lijdende van den hinstenberg/
naer sonien bosch west ter 1[e], de naerkinderen/
van lambertus van den schrieck met hun deel/
van dese geschijden noort ter 2[e] het vossestraetjen/
oost ter 3[e] en(de) peeter van den daele met sijn deel onder/
het loth h. ter 4[e] sijden, belast met drije/
en twintigh stuijvers salvo iusto sjaers
//
aen den heere vanoverijssche, sonder meer,/
aen de rentgeldersse comparerende als erge-/
naeme uijt den hoofde van haere ouders/
ditto lambert van den schrieck ende louise/
maijrié gehuijsschen waeren doen sij leefden,/
en(de) innegesetene vant vermelt oversijssche/
en(de) haer onder den cavel ofte letter g. ten/
deele gevallen volgens scheijdinge e(nde) deijlinge/
met haere broeders e(nde) suster mede condividenten/
aengegaen en(de) gepasseert voor den voorn(oemden)/
not(ari)s j.j.van de velde den 1 junii 1789/
alhier bij extract auth(entique) gesien/
Guaranderende die rentgelderen de voors(chreven)/
goederen hun als voormelt te competeren in vollen/
eijgendom ende libere dispositie, voor niet voorder/
belast als voors(chreven) staet, mede te wesen goede ende/
suffisante hypotheque voor dese gelichte rente/
ten minste weerdige sonder de huijsinge te consideren/
het deeleke? capitael alhier gelicht, daer over en(de)/
over alles waerschap en(de) guarrant gelovende in/
forma met voordere expresse gelofte van ten allen/
tijde des aensocht sijnde, te sullen stellen ende/
t'hunnen coste laeten affecteren naerdere/
suffisante panden en(de) hypotheque voor dese rente/
ten genoege des rentheffere in cas hier aen iets quam/
te ontbreken/
Mits we(lcke) verclaeren de rentgelderen mits desen tot vastighijdt/
en(de) verhaal van allent'gene voors(chreven) te consenteren in d'affecta(tie)/
der voos(chreven) goederen te geschieden bij opdracht daer daetoe/
aksmede bij belijde en(de) main(mi)se decreet en(de) anderwerf decreet/
daer op te volgen voor heer meijer en(de) schepenen der stat/
loven, d'een voor en d'ander naer, respective ten coste privatief/
der rentgelderen,
//
Ten effecte, vollen onderhout en(de) presteren/
van allent'gene voors(chreven) constituerende die/
rentgelders mits desen onwederroepel(ijck) een ieder/
thoonder deser ofte desselfs dobbel auth(entique)/
om te compareren voor den souv(erijnen) raede/
van brabant, heere meijer ende schepenen/
der stat loven, wethouderen van overijssche en(de)/
alomme elders, om den inhoude den inhoude/
deser alsdan te laeten venieuwen, herkennen/
en(de) realiseren, met consent in cas van eenigh/
gebreck in de condemnatie volontair, parate/
en(de) reële executie alles sonder voorgaende/
dagement, eenige surranneringe niette/
genstaende met costen/
Aldus gedaen ende gepasseert, binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van s(ieu)[r] joannes wauters/
en(de) henricus de boeck als getuijgen hiertoe/
aeensocht, in welckers presentie de rentgelders/
verclaeren dat de voors(chreven) rente in hunnen hoofde/
en(de) hunder erfgen(aemen) sal hebben den natuer van/
eene reële rente even eens ofte de selve waere/
geaffecteert bij goedenisse ofte opdracht en(de) alsoe/
door de besitters der voors(chreven) panden altijdt sal/
moeten gedraegen worden, sonder dat hunne erffgen(aemen)/
meubiliair de selve sullen moeten draegen ofte/
dese mogen geactioneert werde, niettegenstaende/
dese werde geaffecteert bij lovensche mainmise/
tot dien renuntierende aen de privilegie van/
mainmise, costuijmen en(de) andere rechten des/
ter contrarien, sijnde de minute deser becleet met/
segel volgens reglement bij die comparanten acceptan(ten)
//
ende getuijgen beneffens mij notaris behoorel(ijck)/
onderteeckent, leeger staet quod attestor/
signatum p(ierre) r(obertus) quirini not(ariu)s 1790/
Aldus verieuwt ende herkent den/
voorenstaenden contract notariael door den/
voorn(oemde) geconstitueerden, in alle en(de) iegewelcke sijne/
pointen, clausulen en(de) articulen, consenterende/
diensvolgens in d'affectatie bij mainmise en(de)/
voorts meer als breeder bij den selven contracte,/
coram jon(ke)[r] gerardus fran(ciscus) xav(erius) de herkenrode/
erfvoegt van raetshoven en(de) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] guilielmus/
devienne schepenen desen 15 februarii 1790/
Eodem ende coram iisdem domino vernieuwt/
de goedenisse gedaen 7 april 1789 van een/
daghw(ant) 1 roed(e) lants gelegen ter vuuren ten/
behoeve van den notaris j.b. van der taelen/
cum sua,/
alsoock de goedenisse gedaen 23 maii 1788/
van huijs en block gelegen tot vossem ten/
behoeve van guiliam de bussche
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus