SAL7697, Act: R°66.1-V°68.1 (28 of 117)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°68.1  
Act
Date: 1790-02-17
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-14 by Arthur Magister
Goedenisse/
van 40 r(oeden) l(ants) onder herent op het/
molevet/
voor/
jacobus imberechts cum sua ibid(em)/
In de tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen der hoofstad loven hieronder te/
noemen gestaen godefridus dusart officiael der/
eerste secretarie camere der selve stad om den/
naervolgenden acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende herkennen als thooonder van den/
selven geconstitueert sijnde ingevolge d'onwederroe-/
pelijcke procuratie daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght ende welckers teneur luijd aldus./
Op heden desen 28 (decem)ber 1789 compareerden/
voor mij als openbaer notaris bij den souv(erijnen) raede/
van b(ra)bant geadmitteert binnen loven residerende/
ter presentie van de naergenoempde getuijgen den/
eersaemen peeter freijs ende maria anna phaijens/
gehuijsschen ingesetenen van beijssem, de welcke/
bij desen verclaeren vercoght gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben aen ende ten behoeve van/
josephus imberechts ende anna maes gehuijsschen/
ingesetenene der banderije van herent alhier pre-/
sent ende in coop accepterende seker parceel land/
groot der maete onbegrepen viertigh roeden gele-/
hen onder herent op het molevelt reg(eno)ten d'accep-/
tanten ter eenre, de pastorije van heren ter iire,/
de wed(uwe) noe ter iiire ende d'abdije van s(in)[t] geer-/
truijden ter iiiire zijden, wesende vrij suijver ende/
onbelast aen den transportant competerende/
bij successie uijt den hoofde van peeter fraes
//
sijnen oudtoom wasvolgens verclaeren, den welc-/
ken het selve hadde in cooop vercregen teghens heer/
ende meester joannes carolus quirini advocaet/
alhier residerende ende teghens sieurs guillielmus/
christianus haenen ende petrus christianus/
haenen respective innegeseten deser stad volgens/
ende conform de procuratie tot goedenisse daer/
voor gepasseert voor den not(ari)s p(ierre) r(obert) quirini alhier/
ende sekere getuijgen in date 16 julii 1715 alhier/
bij copije auth(entiqu)[e] gesien ende gebleken aen de accep-/
tanten overgelevert, gelovende den transportant altijt/
waerschap ende genoeghdoeninge oft er naermaels iet/
aenbraeke/
Geschiedende dit transport om ende voor de somme/
van drij hondert vijff en twintig guldens courant/
gelt, welcke somme de transportanten uijt handen/
van de acceptanten in onse presentie getelt bekennen/
ontfangen te hebben, dese daer over dienende voor/
volle ende absolute quittantie sonder van andere/
te moeten doceren./
Verclaerende volgens de transportanten tot het voors(chreven)/
goet geen recht actie ofte pretentie meer te hebben nogh/
te behouden maer de acceptanten de surrogeren in/
hunne plaetse met den selven rechte, met consent/
in de behoorelijcke ontgoedenisse ende goedenisse./
Ende alsoo gaspar oostens in houwelijck met marie/
decock ingeseten van't voors(chreven) herent aen het selve/
getransporteert goet noch hure heeft sonder dat de/
transportanten weten hoe lange ofte den justen/
termijn door dien het selve van over vele jaeren
//
mondelinckx verhuert is geweest, soo is wel/
uijtdruckelijck ondersproken dat de acceptanten/
deselve huere sullen moeten gedoogen volgens/
recht ende costuijme ende dat de huersomme we-/
sende negen guldens courant gelt s'jaers tot/
s(in)[t] andries gepasseert 1789 sal wesen ten behoeve van/
den voors(chreven) peeter freijs en devoordere huere ten/
behoeve van de vercoopers wordende de dorpslasten/
gedraegen door den voors(chreven) huerlinck./
Tot achtervolginge van't ghene voors(chreven) constitueren/
sij comparanten onwederroepelijck alle thoonders/
deser ofte copije auth(entiqu)[e] dier om te compareren soo/
voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant, heeren meijer/
ende schepenen van loven, wethouderen van/
herent als alomme elders daer het versoght sal/
worden, consenterende aldaer in cas van eenig/
gebreck in het volbrengen deser in de condemnatie/
voluntair sonder voorgaende dagement met costen/
Hebbende voorts de coopers verclaert onder eedt/
in handen mijns notaris als nu gepresteert dat/
desen coop niet en is gechiet ten behoeve van/
eenighe doode hand direct nochte indirect, con-/
stituerende alle thoonders deser ofte dobbel auth(entiqu)[e]/
dier om desen eed in hunne ziele te vernieuwen/
daer sulckx gerequireert sal worden./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven/
ten tijde als voor ter presentie van sieurs theodorus/
defraije ende van guillielmus vander linden/
bijden innegesetene deser stad als getuijgen hier toe/
aensoght, sijnde d'originele minute deser bekleet/
met segel van twelf st(uijve)rs volgens reglement bij de
//
voors(chreven) transportanten acceptanten ende getuijgen/
beneffens mij notaris onderteeckent Onderstaet quod/
attstor onderteeckent h.r.vanden gheijn not(ari)s./
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaende/
acte notariael door den voornoemden geconstitueerden in/
alle ende iegewelcke sijne pointen clausulen ende ar-/
tikelen, den welcken diens volgens ter maenisse des/
heere meijers ende naer voorgaende weijsdomme der/
hier onder te noemene heeren schepenen heeft opge-/
draegen met behoorelijcke vertheijdenisse het voors(chreven) par-/
ceel land groot der maete onbegrepen viertigh roeden/
gelegen onder herent in het molevelt, hier vorens in/
hunne reg(eno)ten ende situatien nader gedesigneert ende/
gespecifieert ende den voors(chreven) geconstitueerden in den/
naem sijns constituanten uijt het voors(chreven) goet ontgoeijt/
ende onterft sijnde soo sijn daer inne met alle solem-/
nitijten volgens rechte daer toe gerequireert behoorelijck/
gegoeijt gevest ende geerft den voors(chreven) josephus imberechts/
ende anna maes gehuijsschen ende innegesetene van/
herent voors(chreven) den officiael jb.j. moermans alhier/
present ende des voor ende ten behoeve van de voors(chreven)/
gehuijsschen accepterende alles naer dien den voornoem-/
den geconstitueerden in den naem ende ziele van de/
coopers hadde gereiteert den eede in handen des h(e)re/
meijers dat dese acquisitie directelijck ofte indirectelijck/
niet en is geschiet ten behoeve van eenighe doode hant/
sive teghens den et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio/
Coram jon(ke)[r] gerardus franciscus xaverius de/
herckenrode de raetshoven ende s(ieu)[r] livinus/
lints schepenen hac 17 feb(rua)rii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus