SAL7697, Act: R°73.1-R°75.1 (30 of 117)
Search Act
previous | next
Act R°73.1-R°75.1  
Act
Date: 1790-02-18
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-26 by Arthur Magister
Rente bij belijde van 40 g(u)l(den)s/
s'jaers voor/
gerardus wagemans cum/
sua (ende) hunne kinderen/
(versus)/
jo(ann)es petrus roelandts cum/
sua alhier/
Inde tegenwoordigheijd der h(e)ren/
meijer (ende) schepen(en) der hooftstad loven hier/
onder te noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste se(creta)rie camere/
der selve stad omden naervolgenden acte/
notariael alhier wettel(ijck) te vernieuwen/
(ende) herkennen als thoonder van den selven/
gcons(titueer)[t] sijnde ingevolge d'onwederroepel(ijcke)/
pr(ocura)tie daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght (ende) welckers teneur/
luijd aldus./
Op heden desen 12 feb(rua)rii 1790/
comp(a)reerden voor mij not(ari)s geadmitteert/
bij den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant) binnen de stad/
loven residerende ter pr(ese)ntie van de/
getuijgen hier onder te noemen s(ieu)[r] jo(ann)es/
petrus roelandts (ende) jouf(frouw)[e] barbara/
tonnoir gehuijss(chen) (ende) ing(esetenen) der stad loven/
welcke comp(a)r(an)ten bekennen in klinckende/
(ende) blinckende in onse pr(ese)nrie getelt (ende) bij/
hun opgetrocken ontfangen te hebben/
van s(ieu)[r] gerardus wagemans (ende) jouf(frouw)[e]/
cath(arin)[a] bertelens applicerende voor de/
tochte hun beijde leven geduerende, alles/
met consent bij wesen, aggreatie (ende)/
approbatie van hunne kinderen aende/
welcke den eijgendom in het naerbes(chrteven)/
capitael is competerende de so(mm)e van/
een duijsent g(u)l(den)s cour(an)[t] geld den schelling/
gerekent a seven st(uijve)rs (ende) soo voorts van/
d'andere specien der munten naer/
advenant dese daer over dienende voor/
volle (ende) absolute bekentenisse sonder van/
andere te moeten doceren welcke soe is/
voortscomende uijt de successie (ende) naerlaetenheijt
//
van wijlen s(ieu)[r] petrus sillen in sijn leven/
ingesetene deser stad alsmede geinstitueerde/
erffgenaem van den selven, (ende) welcke so(mm)e/
alhier getelt wordt door s(ieu)[r] jo(ann)es guillielmus/
maswiens als genoemden ende aengestelden/
executeur testamentair van den geseiden/
s(ieu)[r] sillen, dese alvolgens ten respecte der/
geseijde so(mm)e dienende voor reaplicaet ter/
saecke van welcke capitaele so(mm)e geloven de/
comp(a)r(an)ten van te sullen gelden (ende) betaelen/
aen den geseijden s(ieu)[r] gerardus wagemans (ende)/
desselfs huijsvr(ouw)e de selve beneffens oock/
alle hunne kinderen alhier pr(ese)nt (ende) het/
gene naerbes(chreven) accepterende eene voortaene/
rente van viertig gul(den)s cou[r(an)t] geld s'jaers/
ten advenante van den penn(inck) xxv behoude-/
lijck (ende) wel verstaende nochtans dat mits/
preciese betaelinge ofte uijtterl(ijck) binnen/
sesse wecken naer den valdagh dat de rentg(e)l(ders)/
alsdan sullen gestaen mette betaelen vijff/
en dertigh g(u)l(den)s cour(an)[t] geld s'jaers, de selve/
rente op dien voet cours ende inganck/
nemende date deser (ende) alvolgens voor/
den eersten jaere te verscheijen op/
den 12[e] feb(rua)rii vanden toecomende jaere/
1791 los (ende) vrij van alle lasten (ende) exactien/
t'sij van x[e] xx[e] meerdere ofte mindere/
penn(ingen) contributien (ende) general(ijck) van alle/
andere geene uijtgenomen nochte gereser-/
veert van wat specie ofte natuere die/
souden mogen wesen pr(ese)nt (ende) toecomende/
niettegenstaende eenige placcaerten/
vande maj(esteij)[t] uijtsendingen der h(ee)ren staeten/
van b(ra)b(ant) ofte van alle andere mogentheden/
hier aen eenighsints ter c(onta)rie souden mogen/
wesen, aen alle welcke sij comp(a)r(an)ten rent-/
geld(e)rs liberl(ijck) (ende) vrijwilliglijck sijn derogerende/
(ende) renuntierende van als nu tegens alsdan/
bij desen (ende) soo voorts van jaere te jaere tot/
d'effective afquijtinge toe die ten allen/
tijde sal vermogen te geschieden als het/
aende rentg(e)ld(e)rs gelieven sal in twee/
reijsen met vijff hondert g(u)l(den)s s'maels mits/
betaelinge vanden interest dier a rate/
van tijde verschenen beneffens de costen/
hier (ende) daer van dependerende mits/
preadverterende vijfthien daegen te vorens
//
Gelovende sij comp(a)r(an)ten rentg(e)ld(e)rs dese rente/
alle jaeren wel (ende) exactel(ijck) te sullen betaelen/
aende rentheffers obligerende ten dien/
eijnde hunne resp(ectiv)[e] persoenen (ende) goederen/
soo meub(elen) als imm(eubelen) pr(ese)nt (ende) toecomende/
als namentl(ijck) tot asseurantie (ende) verhael/
vant'geseijd capitael (ende) jaerel(ijckse) te v(er)/
scheijne interesten dier te hebben/
opgedraegen (ende) verobligeert voor specialen/
pand als te weten:/
Sekere twee huijsen onlanghs nieuw/
opgebouwt aen elckanderen met den hoff/
daer achter aengelegen met sijne voordere/
ap(pendentien) (ende) dep(endentien) van dien gestaen (ende) gelegen/
binenn dese stad loven in de heverssche/
straete reg(enoten) de straete van voor ter ie/
d erffg(enaemen) everaerts ter iie den hof van den/
eijseren bol ter iiire, philippus charlier/
van achter ter iiiire (ende) de pastorije van/
s(in)[te] quintens ter v[re] zijden belast aen/
de kercke van s(in)[te] quintens ofte cappel-/
laenen der selve kercke met ses en/
twintigh deniers boon, waer voren men/
jaerlijckx betaelt elff stuijvers twee/
oorden (ende) aende pastorije aldaer met/
eenen cappuijn twelf deniers (ende) met/
ses deniers boon daer men jaerl(ijckx) voor/
betaelt eenen gulden vijff st(uijve)rs, bij de compa-/
ranten in coop vercregen tegens s(ieu)[r]/
jo(ann)es bapt(ist)[a] everaerts cum sua volgens/
goed(eniss)[e] daer over in hunnen hoofde geopereert/
voor h(e)ren meijer (ende) schepen(en) der hooftstad/
loven den 11 julii 1772 in 2[da] (ende) behoorl(ijck)/
geannoteert ter wijckboecke fol(io) 61 l(ibra) h(.)?/
onder(teeken)[t] van couwenhoven/
Item verclaeren sij comp(a)r(an)ten alnoch op te/
draegen sekere vijf huijsen aen elckanderen/
met hof ap(pendentien) (ende) dep(endentien) van dien gestaen binnen/
dese stad loven in de ridderstraete reg(enoten) de selve/
straete van vooren ter ie het peetersille/
straetken ter iie d'heer capitijn de bruijn/
ter andere belast met cheijns aen sijne mal(esteij)t (ende)/
daer en boven alnoch belast met de voorgaende/
twee huijsen met eene capitaele rente van
//
twee duijsent g(u)l(den)s wisselgelt aen d erffg(enaemen)/
everaerts (ende) met noch negenhondert g(u)l(den)s/
cou[r(an)t] aen jouf(frouw)e van den bergh sonder/
meer sijnde dese laeste huijsen aende tweede/
comp(a)r(an)te toegecomen uijt den hoofde haerder/
ouders volgens hunne testamentaire dispositie/
daer van sijnde gepasseert voor wijlen den/
not(ari)s dusart in sijn leven binnen loven/
geresideert hebbende den 3[e] feb(rua)rii 1767/
Guarranderende sij comp(a)r(an)ten rentg(e)ld(e)rs de/
voor(schreven) goederen aen hun te competeren in volle/
eijgendom van vrij (ende) liber dispositie op den/
voet als boven, alsmede voor niet voorders/
nochte andersints te sijn belast als hier vooren/
staet uijtgedruckt, daer over guarrand gelovende/
bij desen, met voordere gelofte die sij comp(a)r(an)ten/
alnoch sijn doende van ten allen teijde des/
aensocht sijnde te sullen stellen (ende) t'hunnen/
coste laeten affecteren naerderen reelen/
pand op d'eerste vermaeninge daer toe/
aen hun te doen ten vollen contentemente/
der rentheffers andersints dese rente instantel(ijck)/
te sullen moeten rembourseren met den/
interest dier a rate van tijde verschenen/
beneffens de costen hier (ende) daer van dependerende/
Consenterende sij comp(a)r(an)ten rentg(e)ld(e)rs in d'affectatie/
deser op het voors(chreven) goed tsij bij beleijde mainmise/
decreet (ende) herdecreet der h(e)ren meijer (ende) schepen(en)/
der stad loven als elders constituerende ten/
dijen eijnde onwederroepel(ijck) een ieder thoonder/
deser ofte dobbel auth(entiqu)e dier, als mede int/
comp(are)ren soo in den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant) heeren/
wethouderen voor(schreven) als alomme elders ten/
eijnde om ingevalle van eenig gebreck int'/
gene voor(schreven) den inhoude deser aldaer/
vernieuwende (ende) herkennende te consenteren/
int'decreet van gewillige condemnatie/
parate (ende) reele ex(ecu)tie, tot respective volbren-/
ginge (ende) achtervolginge van allent'/
gene voor(schreven) sonder voorgaende dagem(en)[t]/
de suranneringe niettegenstaende/
Aldus gedaen gepasseert (ende) geaccepteert/
binnen loven ten tijde voor(schreven) ter pr(ese)ntie/
van s(ieu)[r] franciscus judocus walgrave (ende) van/
petrus josephus de waersegger beijde/
als getuijgen hier toe aendocht, zijnde d'originele
//
minute deser becleed met seg(e)l van achthien/
st(uijve)rs volgens regl(e)m(en)[t] onder(teecken)[t] joannes petrus/
roelandts, barbara tannouij g.wagemans,/
caharina bertelens, j.b.wagemans, g./
wagemans, g.wagemans j.quintens/
a.c.wagemans a.m.wagemans f.j./
walgrave p.j.dewaersegger et a me/
notario Leeger staet quod attestor sign(atum)/
jb.heijlighen not(ariu)s/
Alsdus vernieuwt (ende) herkent den/
voorenstaenden acte notariael door den/
voorn(oemden) gecons(titueer)[t] in alle (ende) iegewelke sijne/
pointen, clausulen (ende) ar(ticu)len consenterende/
int'maecken (ende) slaen van belijde (ende) voorts-/
meer als bij die voor(schreven) acte Coram h(ee)[r] (ende)/
m(eeste)[r] guill(ielmus) de vienne (ende) s(ieu)[r] guill(elmus) humble/
schepen(en) hac 18[e] feb(rua)rii 1790/
Welckenvolgende heeft den h(e)re meijer/
no(min)e officiii ter maenisse (ende) weijsdomme der/
voorn(oemde) h(e)ren schepen(en) geleijd den off(iciae)[l]/
moermans voor (ende) iegewelke goederen/
der voor(schreven) verobligeerde (ende) signantel(ijck)/
tot de twee huijsen (ende) hoff gestaen (ende) gelegen/
in d'heversche straete alhier Item tot de/
vijff huijsen (ende) hof inde ridderstraete alle/
hier voren in hunne resp(ectiv)[e] reg(enoten) (ende) situatien/
naerder gedesigneert (ende) gespecificeert dat/
om te comen tot vastigheijd (ende) verhael/
der rente van viertig gul(den)s s'jaers oock/
hier oren breeder gemeld. Similiter/
ad mobilia aliaque immobilia/
dictorum constituentium/
Estque in instanti adductio facta id/
monente ac ducente domino prætore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus