SAL7706, Act: R°258.2 (54 of 133)
Search Act
previous | next
Act R°258.2  
Act
Date: 1393-12-22

Transcription

2020-01-12 by xavier delacourt
Ite(m) want twijnghe en(de) dedinghe gheweest heeft tusschen her arde vanden grade priest(er)/
in deen side en(de) henric van duysborch in dand(er) side alse van xiiii s(cllingen) en(de) viii d(enieren) ouds tsijs [ouden erfliken tsise]/
die de voers(creven) henric heeft opte huse gheleghe(n) opten steenstrate kelre en(de) tot welken husen/
de voers(creven) her arnt ghedaecht hadde en(de) daichde met scepen(en) van lovene voer ghebrec va(n)/
sine(n) tsise en(de) daer na de voers(creven) her arnt in deen side en(de) henric in dander side sijn come(n) voer/
scepen(en) van lovene en(de) hebben hen claerlec ghekeert en(de) sijn bleven van den voers(creven) saken in/
arnt roelof uten lieminghe(n) (et) willem uten helechte en(de) hebben gheloeft te houdene en(de) te voldoene/
in beiden siden al dat wij [de vors(creven) roelof en(de) willem] daer af segghen en(de) t(er)mine(re)n selen daer op oec doe ter tijt [de voers(creven) her art] quitscout/
alsulken daghen als hij ghedaen hadde toten voers(creven) goeden alsoe v(er)re alst me(n)tie maecte vande(n)/
voers(creven) henr(icke) ocht van sine(n) tsise [en(de) gheloefde den voers(creven) henr(icke) daer af niet uut te daghen] ghelijc de scepen(en) brieve van lovene daer op ghemaect inhoude(n)/
en(de) begripen Soe eest dat [sijn come(n) de voers(creven)] dat wij [te] roelof uten lieminghen en(de) willem uten helechte [v in jeghenw(or)dich(eit) der scepen(en) van lovene] voerg(enoemt) ons/
o(m)me dbesten wille des aenverende ter beden van beide den p(ar)tijen
voers(creven) hebben gheordineert/
en(de) segghen onse goetdu(n)ken en(de) onse segghen vanden voers(creven) saken inder manieren hier na volghen(de)/
Dats te wetene dat de voers(creven) henric van duysborch hebben en(de) behoude(n) sal aen de voers(creven) goede/
de voers(creven) xiiii s(cellingen) en(de) viii d(enieren) oude(n) tsijs ghelijc hise[alsulken ouden erfliken tsise als hij] te voren daer ane hadde en(de) dat her art/
vors(creven) weder ontdoen sal al dat hij daer toe ghedaen heeft seder [den] datu(m) vande(n) voers(creven) co(m)p(ro)misse/
en(de) quijtsceldinghe(n) alsoe v(er)re alst den voers(creven) [henr(icke)] onstade doen mach in enigher manie(re)n Ite(m) dat/
mids desen de voers(creven) her arnt quijt en(de) onghehouden sal sijn van alsulken beclaghe en(de) aensprake(n)/
alse de voers(creven) henric tot hemw(er)t ghedaen hadde [voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) van love En(de) dat mids desen de voers(creven) her arnt en(de) henr(ic) underlinghe altemael veryffent en(de) ghesleten selen sijn en(de) bliven va(n) voers(creven) saken tot elc Hier over waren (et)c(etera)] huffle boxh(oren) dece(m)br(is) xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by Xavier Delacourt