SAL7706, Act: V°344.4-R°345.1 (73 of 133)
Search Act
previous | next
Act V°344.4-R°345.1  
Act
Date: 1396-02-28

Transcription

2019-11-30 by xavier delacourt
Ite(m) gheert zueten dieme(n) heet int broec es comen voer scepen(en) va(n) lovene en(de) heeft ghenome(n) (et)c(etera) van goerde/
vande(n) wijchuse en(de) lijsbetten sijnre w(er)dinne(n) die wijf was wilen henr(ix) sbroede(n) alsulke goede als de voers(creven)/
wilen henric die broede houdende was te wijchmale Te houdene te hebbene (et) te wynne(n) van half m(er)te nu/
naest toecome(n)de ene(n) t(er)mijn van sesse jaren daer naest volghen(de) elcs jaers daerembinne(n) op de helcht vanden/
corne dat de voers(creven) gheert daer op winne(n) sal alsoe dat de voers(creven) gheert dat lant wel en(de) loflec winnen sal/
ghelijc goede(n) winnen bove(n) en(de) benede(n) sine(n) reenghenote(n) en(de) hij en mach die lande niet hoervrochte(n) het en sij met/
wille gords en(de) lijsbetten sijns wijfs voers(creven) Ite(m) sal de voers(creven) win elcs jaers vande(n) voers(creven) t(er)mine acht voede(r) mer/
ghels leve(re)n en(de) vueren opt voers(creven) lant daert meest p(ro)fitelec es En(de) alse tcoren opt velt inden bant es dan sal/
de voers(creven) win goerde en(de) sinen wive voers(creven) haer ghedeelte in de scuere vueren eer tsine rueren ocht vueren sal/
Ite(m) waert dat de voers(creven) win sayde erweten ocht veetsen soe sal hij oec den voers(creven) goerde en(de) sine(n) wive hae(r)/
helcht daer af inde scure aldaer vueren En(de) alse de voers(creven) goert en(de) lijsbet willen doen derschen soe moghe(n) sij/
daer derschers seinden op haren cost en(de) elke mandele stroes van gords en(de) sijns wijfs ghedeelte die mach en(de) sal/
de selve win behoude(n) o(m)me thien scillinghe payments vijftien scove voe(r) elke mandele maer van dien stroe en mach/
de voers(creven) win vercopen noch and(er)s beke(re)n dan mest daer af maken en(de) dat vueren en(de) laten opt voers(creven) lant/
Oec sal de voers(creven) win hebben en(de) behoude(n) caf en(de) crienssen uut crienssen van des voers(creven) gords en(de) sijns wijfs corne/
en(de) daer voe(r) sal hij den selve(n) goerde en(de) sine(n) wive jaerlex gheven twee verkene dats te wetene ene(n) bake te/
paesschen ocht vier hollan(sche) guldene daer voe(r) en(de) een scoudelinc nae den oechst ocht daer voe(r) anderhalven hollan(sche)/
gulden(en) Ite(m) de voers(creven) win sal gheven jaerlex den voers(creven) t(er)mijn durende tsestich mandelen walme(re) de husinghe/
met te houdene mar de voers(creven) win sal vand(er) nederster rikelen nederwert de wende alleen [houden] En(de) alse de voers(creven)/
goert en(de) sijn wijf daer doen decken ocht plecken soe salen sij de dachhueren betale(n) mar de win sal de wercliede/
voeden Ite(m) de voers(creven) win sal hebben een dachmael lands beleghe(n) aen den boegart te sine(n) wille en(de) orbo(r)e o(m)me/
/ twelf mole(n)vate rogs tsjaers en(de) dat mach hij alle jare mesten ut(er) messien Ite(m) de voers(creven) win sal hebben de weyde/
vanden bogarde o(m)me vijftalven hollanschen gulden tsjaers en(de) oec sal de selve win hebben tvierdedeel vanden oefte/
aldaer wassende uutghescheiden ene(n) blandereelboem En(de) de voers(creven) win sal den voers(creven) goerde en(de) sine(n) wive hae(r) ghedeelte/
vande(n) oefte en(de) thoy van vijf dachmale(n) beemds en(de) hae(r) berringhe die daer en(de) anders dat hen vande(n) voers(creven) goeden/
vallen sal tot lovene bringhe(n) en(de) vueren op sine(n) cost En(de) die ghelijc sal oec die selve [wyn] den voers(creven) goerde en(de) sine(n) wive/
hae(r) ghedeelte vande(n) corne alst ghederssche(n) es te lovene vueren op sine(n) cost mar goert en(de) sijn wijf selen dwaghegelt/
afdoen en(de) daer toe sal noch de selve win den voers(creven) goerde en(de) lijsbetten dienen met sine(n) waghene elcs jaers vier daghe/
op sine(n) cost of hen daer voer [jaerlex] gheve(n) twee guldene hollan(sch) Item de voers(creven) win sal hebben die eusele en(de) maybeemde/
houdende seven boende(r) en(de) een half dachmael elc boend(er) o(m)me vijftalve(n) hollan(sche) gulden(en) tsjaers altoes tsinte reyniers misse/
te betaelne en(de) die selve euselen sal de voers(creven) win binne(n) den voers(creven) t(er)mine tweewerf breken en(de) sayen Ite(m) de voers(creven)/
win mach ten behoerliken tide trunken alle de truncwilghen die op de voers(creven) goede staen sond(er) enighe boeme te vellene/
of te houwene en(de) daer voe(r) sal hij setten alle jare den voers(creven) t(er)mijn durende vijf en(de) dertich poten Ite(m) alse des voers(creven)/
gheerts tijt sal uutgaen dats te wetene te halfm(er)te dan sal [hij] int hof laten achtien mandelen stroes half een half ander/
Ite(m) de voers(creven) goert en(de) sijn wijf selen behoude(n) inde voers(creven) husinghe tot haren behoef ene cokene en(de) ene came(r) en(de) ene(n) stal/
aen den putte en(de) de scure daer neven en(de) tdofhuys en(de) neve(n) de porte ene(n) came(r) met ene(n) solde(r) en(de) dande(r) husinghe/
selen den voers(creven) ghoerde bliven te sine(n) orbo(r)e en(de) p(ro)fite Ite(m) sal de voers(creven) win de voer [de voers(creven) goerde] te sine(n) lesten jare begrechten/
betunen en(de) bevreden wel en(de) loflec en(de) de selve goede alsoe laten te sine(n) uuttreckene als hise vant te sine(n) incomene/
Ite(m) de voers(creven) goert en(de) henric [gheert] selen te ghelijcke draghe(n) den vijften scoef van anderhalf dachmael lands Item/
sal de voers(creven) win den voers(creven) goerde en(de) sijnre werdi(n)ne(n) alle jare sayen een halst(er) lijnsaets mar dien lijnsaet/
selen goert en(de) sine w(er)dinne hem daer toe leve(re)n En(de) hier af sijn burghen des voers(creven) gheerts alse p(ri)ncipaele sculde(re)n/
onghesund(er)t en(de) onghescheide(n) lodic uten helechte jan vander stoct art van wijchmale en(de) reyner pasteel welke/
burghen voers(creven) de voers(creven) gheert hier af heeft gheloeft scadeloes tontheffene Hier waren ov(er) geert de kersmake(re)/
en(de) gheert de grute(re) scepen(en) van lovene ghegheven int jaer ons he(re)n m ccc neghentich en(de) vive achtentwintech/
daghe in februario
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by Xavier Delacourt