SAL7709, Act: V°210.1-R°211.1 (70 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°210.1-R°211.1  
Act
Date: 1410-01-25

Transcription

2020-09-07 by xavier delacourt
Van gheerde en(de) gielise va(n) woutswinkele gebruede(re)n/
en(de) janne van woutswinkele hoe(re)n bastart brued(er)/
Item op den dach va(n) heden xxv daghe in janu(a)r(i)o int jaer xiiii[c] ix/
sprac aene met de(n) rechte inde banc te loeven(e) de meyer van loeven(e) gielise/
va(n) woutswinkele en(de) gheerde va(n) woutswinkele sine(n) brued(er) en(de) janne va(n)/
woutswinkele hoe(re)n natuerleke(n) brued(er) en(de) seyde dat sij naeghevolght/
wae(re)n heynen den meye(re) va(n) meerhout tot bi halle en(de) dien aldaer/
ter doet bracht en(de) doet geslage(n) en(de) dat sij d(aer)aen hadde(n) verboert hoe(r)/
lijf en(de) hoe(r) goet en(de) dat sette hi hen te gode en(de) te hoe(rer) wetteg(er) eet/
en(de) seyde oec dat hijt wael bethoene(n) soude waers noet Daer op dat/
de vors(creven) gheert en(de) gielijs en(de) oec jan hoe(r) natuerlec brued(er) met hoe(r)/
gelev(er)de voerspreke hen v(er)antw(er)den en(de) seyden de vors(creven) gheert en(de) gielijs/
dat woute(r) van woutswinkele [wilen] hoe(r) wettege brued(er) was den welken/
heyne de meye(re) vors(creven) va(n) live ter doet bracht hadde en(de) handadich d(aer) aen/
was en(de) waert dat dat yema(n)t calengie(re)n woude wout(er) vors(creven) en/
was hoe(r) wettich brued(er) van wettege(n) bedde Soe bode(n) sij dat te thoene(n)/
alsoe sijt sculdich wae(re)n te thoene(n) en(de) met de(n) mynsten En(de) seyden/
voert dat sij dat gedaen hadden in recht(er) wrake(n) hoe(re)n brued(er) te wreke(n)/
Ende waert dat sake dat yema(n)t seggen woude heyne de meye(re) en/
hadde aen dat feyt handadich geweest so boden sij dat oec te thoene(n)/
en(de) met de(n) mynste(n) d(aer) mede dat sij lide(n) mochte(n) inde rechte Ende/
seyden bi dier redene(n) want sijt in recht(er) wrake(n) gedaen hadde(n) dat/
sij ongehoude(n) soude(n) sijn jegen den he(re) en(de) ghezoent en(de) ongheveedt/
vande(n) magen Voert seyde jan hoe(r) natuerlec brued(er) dat hi op dien/
dach dat de vors(creven) heyne de meye(re) va(n) live ter doet bracht waert/
hem noeyt en sach noch leve(n)de noch doet en(de) d(aer) voe(r) boet hi eet en(de)/
onschout Alsoe dat de scepen(en) van loven(e) vande(n) meye(r) va(n) loeven(e)/
d(aer) op ghemaent wijsde(n) voe(r) een vo(n)nisse want de meyer va(n) loeven(e)/
thoenisse gheruert hadde waert dat hi thoendde in tijts en(de) in ure(n)/
dat wouden sij aenho(r)en en(de) want gheert en(de) giel(ijs) vors(creven) hen oec/
thoenisse v(er)meten hadde(n) dat men dat aenho(r)en soude en(de) dae(re)n teynde(n)/
recht Voert wijsde(n) sij voe(r) een vo(n)nisse want jan hoe(r) natuerlec/
brued(er) onschout doen soude de meyer va(n) loeven(e) en dede gheen/
thoenisse maer gheert en(de) gielijs vors(creven) thoendde(n) dat heyne de/
meye(re) hantdadich was aen hoe(re)n brued(er) en(de) dat hijt dede/
alsoe dat de meye(r) de scepen(en) voert maende wats va(n) rechte/
sijn soude die wijsde(n) nae aensprake nae antw(er)de en(de) nae thoe/
nisse d(er) p(ar)tien den vors(creven) gheerde en(de) gielise onghehoude(n) vand(er)/
aenspraeke(n) die de meyer te hen w(er)t gedaen hadde en(de) hen gezoent/
en(de) ongheveedt jegen de mage
//
Voert dede de vors(creven) jan hoe(r) natuerlec brued(er) sinen eet en(de) sijn onschout/
gelijc als hi gebode(n) hadde d(aer) met dat de scepen(en) wijsde(n) dat hi volcome(n)/
wae(re) Hier wae(re)n ov(er) lodewijc py(n)noc h(enric) borch(oven) jan rogghe en(de)/
gheert va(n) haenwijc int jaer en(de) op den dach vors(creven)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt