SAL7712, Act: R°200.1 (42 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°200.1  
Act
, en de aanvulling
Date: 1412-12-14

Transcription

2019-03-22 by Marijke Gevaert
Jan van oppendorp en(de) jan spolekart/
It(em) wi a (et) b scepen(en) van loeven doen en(de) kenlic allen lieden dat/
gestaen voe(r) ons in p(ro)p(r)en p(er)sone ja(n)nes vande(n) kerchove van molle/
en(de) henr(ic) smols sijn stiefvader inden name van hem en(de) agnese/
sijne(n) wuve doc? moed(er) des vorscr(even) ja(n)nes en(de) sijn ingaen hebben/
gewillecoert en(de) eendrechtichlic gemaect de vorwarde(n) hier na/
bescreve(n) inden iersten dat de vorscr(even) ja(n)nes en(de) henr(ic) gelijc deyle(n)/
suele(n) alsulke(n) have [haeffleke] als stass wilen vande(n) kerchove en(de) de vorscr(even)/
agnese die sijn wijf was te gade(r) houdende wae(re)n soe wae(r) die gelege(n)/
es en(de) men die vijnde(n) sal co(n)nen en(de) [of met wat name(n) dat me(n) die noemt en(de)] elc vande(n) p(ar)tien met sine(n) gedeelte(n)/
van diere have(n) sine(n) wille doen sal moege(n) voert es noch vorwarde/
dat de vorscr(even) ja(n)nes en(de) henr(ic) oec gelijc deylen suelen alsulken/
erfleke en(de) onberuerlike goede beyde erve leen en(de) eygen alsoe v(er)re/
als de vors(creven) wilen stass en(de) agnese sijn wijf die goede deen aende(n)/
ande(re)n brochte(n) of te gade(r) in hoe(re)n geheelen stoele [houden] v(er)crege(n) [en(de) houdende wae(re)n] in wat/
maniere(n) dat dat was [wese(n) mochte] tot op dien dat toe dat de vors(creven) stass van/
live t(er) doet qua(m) nyet daer in uutgesceyde(n) en(de) dat de vorscr(even) henr(ic) sijn helicht [soe wae(r) die gelegen]/
uutgesceide(n) van alsulke(n) sess mudde en(de) x molevate [lopen] rox/
erflex pachts als gelege(n) sijn te bergheyke daer in [daer af] de vorscr(even) jan/
vande(n) kerchove drie mudde en(de) elf lopen rox hebben sal en(de) de vors(creven)/
henric smols twee mudde en(de) elf lopen rox hebben sele(n) en(de) [in] deser voege(n)/
sal de vorscr(even) henric sijn gedeelte van dese(n) onberuerleke(n) goeden behoude(n)/
ene(n) t(er)mine van negenthien jae(re)n lanc deen na dande(r) staphans volghende/
gelijc de brieff vand(er) hueringe(n) die wille(m) vande(n) bruele hier af gedaen heeft [die tot desen]/
goede(n) geleyt es na de(n) rechte d(er) stat van loeve(n) gedaen heeft/
den vors(creven) ja(n)nesse en(de) agnese sijnre moed(er) begrijpt en(de) inhout op dat de/
vorscr(even) agnese dese(n) t(er)mine vors(creven) te live blijft en(de) soe wae(r) de selve agnese/
bynne(n) dese(n) [den] t(er)mine vorscr(even) van live t(er) doet comt [quame] soe es vorw(er)de dat de/
vors(creven) henr(ic) smols nu t(er) tijt hoe(r) wittich man [daer na dan nae hoe(r) doet] dese helicht van dese(n) onberuer/
leke(n) goede(n) behoude(n) sal ene(n) t(er)mine van sess jae(re)n lanc deen na dande(r)/
staphans na der vors(creven) agnese(n) doet volghende sond(er) argelist oec/
es vorwarde dat de vors(creven) ja(n)nes betale(n) en(de) v(er)nuegen sal tusschen dit en(de)/
k(er)misse naest comende alsulke(n) xxx mottoene als agnese sijn moed(er)/
sculdich mach sijn es [en(de) geloeft heeft] gheerde lyevinc oppendorp spoelart dec(embris)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt