SAL7712, Act: V°320.2 (71 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°320.2  
Act
Date: 1413-09-02

Transcription

2019-10-16 by Marijke Gevaert
It(em) lodewijc de rike sone lodewijx wilen sriken in jegenwordich(eit) der/
scepen(en) van loeve gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n) heeft janne/
tyerens gorde van thiene(n) van he(re)nt en(de) janne hauwe stroedeck(er) een/
boende(r) lants gelege(n) bove(n) den heylige(n) cruys in des vors(creven) lodewijx bloc/
te redinge(n) tussche(n) de veste der stat van loeven en(de) de bancst[ra]te gelijc/
tvors(creven) boender lants aldaer bepaelt es Te houden te hebben en(de) te wy(n)nen/
van half m(er)te naest voerleden tot ene(n) t(er)mine van neghen ja(r)en lanc/
deen na dande(r) staphans volghende elx jairs hie(re)n bynne(n) op vier mudde/
rox goit en(de) payabel met wanne en(de) met vedere(n) wael bereit der maten/
van loeven te sente andries misse apostels te betalen en(de) tot des vors(creven)/
lodewijx huys te loeve(n) te leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende/
en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde scout Met vorwarde(n) dat de vors(creven) drie/
p(er)sone tvors(creven) lant bynne(n) den vors(creven) t(er)mine tweew(er)f wel en(de) loflec ov(er)meste(n)/
suele(n) t(er) goeder(en) knapen prise en(de) ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine suelen/
de voerg(enoemde) drie p(er)sone half vors(creven) laten lanc [de stort] eens laten omgedaen en(de) de brake/
geheel Oec en(de) suelen de selve drie p(er)sone tvors(creven) lant ten eynde vande(n)/
int leste(n) jae(r) vande(n) vors(creven) t(er)mine niet moeghen hoervruchte(n) Noch/
es vorwarde dat de vors(creven) lodewijc den vors(creven) t(er)mine dueren(de) sinen/
wech t(er) minst(er) scaden ov(er) tvors(creven) lant tot sine(n) goede(n) aldaer bi gelege(n)/
hebbe(n) sal En(de) des gelijx suele(n) de vors(creven) drie drie p(er)sone hue(re)n wech/
hebbe(n) tot den vorscr(even) lande ten behoerlike(n) [en(de) als sij des te doen hebben suele(n)] tide(n) doe(r) thof des vors(creven) lodewijx/
aldaer gelegen tymple willemair au septembr(is) ii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt