SAL7712, Act: V°329.2-R°330.1 (74 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°329.2-R°330.1  
Act
Date: 1413-08-17

Transcription

2019-11-06 by Marijke Gevaert
It(em) het sijn comen inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven q(ui)ntijn en(de)/
joess haveloes [gebrued(er)s] sone henrix wilen haveloes g cled(er)makers thoenende ene(n) scepen(en)/
brieff van loeve(n) met de(n) [welken] de vorscr(even) henric wilen hoe(r) vader beleyt was/
tot den goeden henrix wili jans wilen vand(er) spout [en(de) wilen m(ar)griete(n) sijns wijfs] oud(er)vader [en(de) oud(er)moed(er)] der vors(creven)/
gebrued(er) en(en) versochten aen den me ond(er) dande(re) begripende seve(n) dachmaele/
lants luttel min of meer gelege(n) in twee stucken opden p(er)re die arnt/
boegart houdende was en(de) versochte(n) de vorscr(even) gebrueders aen den meye(r)/
van loeven dat hise [houde(n)] woude in hoe(re)n beleyde Daer op de vors(creven) arnt seyde/
dat hi goede liggende [hadde] op deen side des weeghs en(de) op dande(re) en(de) v(er)socht/
daer om een be dat de vors(creven) gebrued(er)s de vors(creven) arnt dat de vorsc(reven)/
gebrued(er)s die goede daer si hen rechts toe v(er)metende wa(r)en beleyde(n) soude(n)/
dwelc den vors(creven) arnde na tvo(n)nis der scepen(en) van loeven w(er)t soe/
dat de selve gebrueders die goede mette(n) scepen(en) van ev(er)sb(er)ghe deden/
beleyde(n) die dat ov(er)brachte(n) voe(r) scepen(en) van loeven dat geschiet sijnde/
quam de vorscr(even) arnt boegart met sine(n) gelev(er)de voerspreke en(de) seyde
/
te wete(n) iii(½) dachmale lants gelege(n) inde p(ro)chie van ev(er)sb(er)ge op tvelt/
dat met heet de p(er)re tussche(n) de goede tgasthuys lant van loeve(n)/
en(de) de goede des vors(creven) art boegarts Ite(m) noch iii(½) dachmale lants gelege(n)/
op tselve velt tussche(n) de gode gord roelants en(de) de goede des outaers/
van ons(er) vrouwe(n) tervuere(n) welc scepen(en) van ev(er)sb(er)ge dit ov(er)brachte(n)/
voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) dat geschiet sijnde quam de vors(creven) arnt/
boeg(ar)t en(de) dede seggen met sine(n) gelev(er)den voerspreke dat sijn vade/
jan wilen boegart en(de) wilen streyne sijn wijf vad(er) en(de) moeders/
des vors(creven) arnts die goede [vors(creven)] beseten hadden ov(er) xxx ja(r)e ja ov(er) xxxv/
ja(r)e en(de) daghe en(de) daer uut sterve(n) als hoe(r) wittich erve en(de) dat thoendde/
de selve arnt met sess goeden wittege(n) knapen Oec soe dede de/
vorscr(even) arnt sijn behout in deser vuegen dat die namelike goede/
die de vors(creven) gebrued(er)s beleyt hebbe(n) en(de) die ic v(er)antwordt hebbe mijn/
vad(er) en(de) moed(er) voe(r) en(de) ic na hen besete(n) hebbe(n) ov(er) xxx ja(r)e ja al xxxv/
ja(r)e en(de) daghe als hoe(r) p(ro)pe(r) erve so m(ijn)? god helpe en(de) heylige(n) en(de) alle
//
gods heylige(n) en(de) dat swoe(re)n met hem twee goede knape(n) ten heylige(n)/
dat die eet die arnt gedaen hadde goet en(de) gerecht es en(de) o(n)meyneedich/
Alsoe dat de scepen(en) van loeve(n) wijsden ten manisse(n) des meyers van/
loeven dat alsulke(n) aensprake als de vors(creven) gebrued(er)s tot den vorscr(even) arnde/
en(de) sine(n) goeden gedaen hadden den selve(n) arnde gheen onstade doen en/
sal en(de) dat de vors(creven) arnt blive(n) sal [soude] in sijn goede en(de) erflicheit vors(creven)/
Cora(m) borch(oven) roelant sw(er)tvege(re) tymple gheerts mulke willem(air)/
a(n)no xiiii[ccc] xiii aug(ustus) xvii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt