SAL7715, Act: R°143.3-R°144.1 (53 of 114)
Search Act
previous | next
Act R°143.3-R°144.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Lieve Van Hoestenberghe
Cont sij allen lieden dat h(er)symoen vranx proust des godshuys van ghemp in/
yeghe(n)w(or)dicheyden der scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi/
gegeve(n) heeft inde(n) name en(de) van wege(n) des voers(creven) godshuys [ja(n)ne de vorste(re)] thof te nuroede me/
allen sine(n) toebehoirte(n) toebehoe(re)nde den voers(creven) godshuyse Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te/
winne(n) van half meye naestlede(n) tot eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc deen nae/
dande(re) sond(er) middelt staphans volge(n)de elx jaers hierinbinne(n) om xxi mud roghs/
goede en(de) payabel met wan en(de) met vede(re) wael bereydt d(er) mate(n) van loeve(n) te/
sinte andries misse apostels te betale(n) en(de) te ghemp int voers(creven) cloest(er) of tot arschot/
dairt hem best genuege(n) sal opden cost des voers(creven) jans te leve(re)n Voirt sal die/
voirs(creven) winne die beemde en(de) eeusele toebehoe(re)nde den voers(creven) goede jairlix hebben/
om xxx rijnsche en(de) eene(n) hollan(sche) guld(en) goet van goude en(de) swaer van gewicht/
of die weerde dair af m(et) ande(re)n goeden gelde te sintem(er)tens misse inde(n) winte(r) te/
betalen alle jae(re) den voers(creven) t(er)mijn duere(n)de en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout/
Noch sal die voers(creven) wy(n)ne jairlix den voers(creven) t(er)mijn duere(n)de geve(n) den voers(creven) prous(t)/
ii goede vette hamele It(em) sal die voers(creven) wy(n)ne die grote tyende van nuroede/
alsoe v(er)re als die den voers(creven) [onsen] godshuyse toebehoert hebben om xx mud roghs/
xv mud gersten en(de) xv mud evene(n) evene(n) beydts coerens als(er) mate(n) van/
loeve(n) gelijc dat in die voers(creven) tyende jairlix wassen sal met wan en(de) met vede(re)n/
wael bereydt d(er) mate(n) van loeve(n) te sinte andries misse apostels te betalen/
en(de) te ghemp ond(er) voers(creven) onsen goidshuyse of tot arschot dairt ons best genuege(n)/
sal alle jair den voers(creven) t(er)mijn duere(n)de en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde scout/
Noch is vorw(er)de en(de) hier in claerlic on(der)sproken dat die voers(creven) winne half die/
erwite(n) bone(n) en(de) veetsen die in die voers(creven) g(r)[o]te tyende van nuroede den voers(creven) onse(n)/
godshuys toebehoe(re)nde sal ons jairlix betale(n) sal te sinte andries misse die oec wael/
en(de) loffelic met wanne en(de) met vede(re) bereydt sullen zijn en(de) oec te leve(re)n ghelij(c)/
voerscr(even) es dat sal die voers(creven) wynne jairlix voer half stroe vand(er) tyenden le(veren)/
int voers(creven) hof lxxx mandele(n) stroes dair af hi voir elc ma(n)deles ons sal/
/ geve(n) en(de) betalen o iii(½) plac(ken) en(de) dan mach hi half tstroe vand(er) tyende(n) voers(creven)/
v(er)cope(n) of hi wilt en(de) in dier vuegen op dat hi ons ghelt voer tvoers(creven) stroe/
gheeft soe sal hi dat betale(n) te paesschen alle jair den voers(creven) t(er)mijn duere(n)de en(de)/
telken t(er)mijn als v(er)volghde schout Oec is vorw(er)de dat die voers(creven) wy(n)ne allet/
stroe dat van den voers(creven) goede en(de) oec vand(er) hellicht vand(er) tyenden jairlix come(n)/
sal int voers(creven) hof sal moete(n) brengen en(de) dat met sine(n) beesten etten en(de) v(er)teren/
en(de) mest dair af maken en(de) dat wed(er) op tvoers(creven) lant toebehoe(re)nde den voers(creven)/
godshuyse vueren slans meest p(ro)fijt en(de) n(er)ghens eld(er)s sond(er) dat in enigherwijs/
buyten te vercope(n) Oec sal die voers(creven) wy(n)ne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn duere(n)de/
half thoy dat onsen godshuyse te ghen boenb(er)ghen wassen sal jairlix te ghemp/
leve(re)n It(em) sal die voers(creven) wynne ons jairlix ii of iii voed(er) wijns van/
arschot of van langdorp te ghemp brengen Oec sal die voers(creven) wynne van/
ons en(de) van nyemant and(er)s scaep te te drie jae(re)n houden alsoe vele alsmen/
weselic int voers(creven) hof houde(n) mach Gheviel oec inde(n) voers(creven) hoeve enige/
scade van brande of van viere die toeq[u](a)me bi ocsuyn des voers(creven) wy(n)ne dair/
af sal ons die voers(creven) wy(n)ne rastoir doen en(de) schuldich sijn te doen oec en/
sal die voers(creven) wynne op de voers(creven) goede gheene b(er)ringe moghen houwe(n) noch/
neme(n) dan daer me(n) hem die in redelicheyden t(er) minst(er) scaden bewisen sal/
ende alle droeghboeme die daer vallen selen die sal die voers(creven) wy(n)ne hebben/
en(de) voir elken ii poete vande(n) selve(n) arde wed(er) setten en(de) die lande voers(creven)/
wy(n)ne sal tot allen iii jae(re)n dlant aldair mesten wael en(de) loffelic gelijc/
sine(n) reegenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n) de ten eynde vande(n) voers(creven)/
t(er)mijn gelijc hier nae volght dats te weten(e) dat den wynterart houde(n)de/
v(½) boend(er) gesayt met wynt(er)coren met iiii tydigen voeren en(de) vii dach/
mael storten wael bereydt met iii voere(n) en(de) gesayt gelijc sine(n) regenoten/
en(de) iii boend(er) braken in ii stucke(n) gelege(n) op een voer It(em) die voers(creven) wy(n)ne/
sal jairlix int voers(creven) hof houde(n) eene(n) berre en(de) ene(n) beere tot des dorps/
behoif alsoe dat den voers(creven) onsen godshuyse ghene scade en gesciede en(de)/
soe wair ons dat selve onse godshuys d(aer) af scade name dat [sal] die voers(creven)/
wy(n)ne den selve(n) onsen godshuyse oprichte(n) en(de) die voers(creven) winne sal die/
huysinge aldair jairlix houde(n) van wande en(de) van dake wael en(de) loffelic/
uutgescheyden van nuwe(n) w(er)ke daer af sal die voers(creven) wy(n)ne den wercliede(n)/
den cost en(de) wi de dachhue(re) geve(n) en(de) alle hout en(de) des men tot den nuwen/
werc behoeve(n) sal dat sal die selve wy(n)ne op sine(n) cost op tvoers(creven) werc leve(re)n/
/ oec sal die voers(creven) winne jairlix den voers(creven) t(er)mijn duere(n)de alle die voerscr(even)/
goede wael en(de) loffelic begrechten maken en(de) bevreden noch sal die voers(creven)/
winne ten leste(n) jair vande(n) voers(creven) t(er)mijn op tvoers(creven) lant leve(re)n xx voeder/
merghels en(de) waer dat die selve winne in die voers(creven) goede binne(n) den voers(creven)/
t(er)mijn enigen scade naem van gemeynen orloge of van tempeesten voir/
af sal die voers(creven) prouste hem rastoir doen en(de) sculdich sijn te doen gelijc/
ande(re) he(re)n hoe(re)n pachte(re) vande(n) geliken bove(n) en(de) benome(n) beneme(n) doen sullen/
tot onser vrouwe(n) lichtmisse toe mer wairt dat die selve wy(n)ne enich/
coere(n) nae ons(er) vrouwe(n) lichtmisse in sijn schuer behielde en(de) hi van d(aer)aen/
daer nae scade naem dair en sal hem die voers(creven) proufst gheen rastoir/
doen Ite(m) disegoede hier nae bescreve(n) sijn den voers(creven) winne gelev(er)t
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-04-12 by Inge Moris