SAL7719, Act: R°2.2-V°2.1 (1 of 99)
Search Act
previous | next
Act R°2.2-V°2.1  
Act

Transcription

2012-03-06 by Kristiaan Magnus
Cond sij allen liede(n) dat jan syseyn van winczel in jegenwoerdicheit der/
scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft/
vanden p(ri)ore en(de) convente des godshuys van gruenendale de goede des/
selfs godhuys hier na bescreve(n) inde p(ro)chie van winczele gelege(n) inde(n)/
yersten drie vierdel lants gelege(n) opte liperman tussche(n) de goede ka/
th(er)ine(n) van ysche en(de) de goede der kijnde(re) bardmak(er)s It(em) drie vierdel/
lants gelege(n) boven de ned(er) herstrate tussche(n) de goede h(er) jans gerijs/
en(de) de goede jan maes Ite(m) and(er)half dachmael lants gelege(n) aende/
scuyldore(n) tussche(n) de goede jannes van b(er)them en(de) de goede henrics/
de bossche(re) Ite(m) drie vierdel lants gelege(n) aende(n) wech gaende te/
velthem wart tussche(n) de goede henrics van winczele en(de) de goede/
lijsbette(n) swilden Ite(m) drie vierdel lants gelege(n) boven tkerselerken/
tussche(n) de goede kath(er)inen van ysche en(de) de goede gielijs de valke/
It(em) een dachmael lants gelege(n) ald(aer) boven [tvelt geheten] den kalcoven(en) tusschen/
de goede henrics de bussche(re) en(de) de goede lijsbette(n) wasscharts Ite(m)/
drie vierdel lants gelege(n) opte(n) biloc tussche(n) de goede henrics van/
wincsel en(de) de goede jans lambrechts Ite(m) xiiii roede(n) lants gelegen/
onder den berch tussche(n) de goede henrics van winczel voirs(creven) te winczel/
wart en(de) de kijnde(re) wesens goede aende side te berthsemwart Te/
houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half merte dat was int jair/
ons he(re)n m cccc en(de) tween(de)twintich ene(n) t(er)mijn van twelf/
jaren lanc deen na dand(er) dair na sond(er) myddel volgende elcs jaers/
daer en bynne(n) om xxxvi molevate rogs goet en(de) payabel met/
wa(n)ne en(de) m(et) vede(re)n wel bereydt d(er) maten va(n) loeve(n) alle jae(re)/
hier en bynne(n) ts(ente) andries misse apostels te betale(n) en(de) tot loeve(n)/
te leve(re)n telke(n) t(er)mijn alse vervolghde schout En(de) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) jan syseyn de voirg(enoemde) goede bynne(n) de(n) t(er)mijn/
voirscr(even) tweewerf wel en(de) loflic ov(er) mesten sal en(de) alle Ite(m)
//
sal de voirs(creven) jan jaerlex de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende ghelde(n) en(de) betale(n)/
alle den tsijs en(de) co(m)mer uut de(n) voirg(enoemde) goeden gaende sond(er) cost/
des godshuys voirs(creven) Ite(m) en sal noch en mach de voirs(creven) jan inde leste/
drie jaer vanden voirs(creven) t(er)mijn gheen lant moge(n) hoevruchten mer/
sal de voirs(creven) [selve] lande laten te sinen affscheide(n) gelijc hi die vant te/
sine(n) aencomen te wete(n) dlant opte(n) lip(er)man en(de) and(er)half dachmael/
aenden scuyldoren en(de) drie vierdel la ae boven de ned(er) herstrate/
en(de) de xiiii roede(n) lants ond(er) den berch met rogghe besayt/
op vier getideghe voren en(de) alle dande(re) lant sal [hi] eens ov(er)erien/
ter braken En(de) alle dese punte(n) en(de) vorw(er)de(n) vorscr(even) heeft geloeft/
de voirs(creven) jan de(n) godshuyse vors(creven) wel en(de) volcomelic te voldoen/
en(de) te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
oppendorp walt(ero) calstr(is) junii xxvi
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-03-06 by Inge Moris