SAL7721, Act: R°112.1-V°112.1 (72 of 207)
Search Act
previous | next
Act R°112.1-V°112.1  
Act

Transcription

2021-01-29 by Michiel van Wijngaarden
Cond sij allen lieden dat brueder jacob van ruppemont conveers sgodshuys van/
sh(er)togendale des gemechticht van m(ijnre) vrouwen der abdissen en(de) den convente des/
selfs godshuys es come(n) in jegenwordicheit der scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft/
gegeve(n) en(de) bekendt dat hij gegeve(n) heeft inden name en(de) van wegen des voirs(creven)/
godshuys berthelmeeus mismans van boensbeke en(de) janne sine(n) sone ten yerste(n)/
uut des selfs b(er)telmeeus sijns vaders brode gedaen thof gehete(n) t(er) rasschie(re)n/
gelege(n) bi dbosch van meerdal inde prochie van bierbeke mette(n) huysen hoeven(en)/
wynnenden landen b eeuselen [bossche] en(de) mette(n) beemde gelege(n) te sent aeghten rode toebe/
hoe(re)nde den voirs(creven) hove t(er) rasschien gelijc en(de) also verre als ande(re) wynne(n) dat voirtijts/
gehoude(n) hebben Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmeerte naestcomende/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc deen na dander sonder middel volgende Elx jaers/
daerenbynne(n) op de helecht van alle der vrucht en(de) coren dat jaerlex opte voirs(creven)/
goede wassen sal daer af vorwerde es so wanneer dat de vrucht vanden/
voirs(creven) goeden tijtveerdich en(de) rijp es dat de voirs(creven) wynne die dan afdoen sal/
of doen afdoen en(de) als dan de selve vrucht gebonden en(de) gereet sal sijn in te/
doen so sals de voirs(creven) wynne den godshuyse altoes een voeder voe(r) tsine in/
vue(re)n en(de) m(ijn) vrouwe dabdisse voirg(enoemt) sal hue(r) deel en(de) helecht op hue(re)n cost/
altijt mogen doen derschen alst hue(r) genuegen sal Item es vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn duerende hebben sal een [wi(n)nende] hoefken achter de schue(re)/
gelege(n) om vlas en(de) rapen daer op te wynne(n) sonder den voirs(creven) godshuyse daer/
enbynne(n) e(n)nich ret deel daer in te hebben En(de) sal mijn vrouwe dabdisse hebbe(n)/
de helecht van alle den oefte dat opte voirs(creven) goede jaerlex wassen sal Item sal/
de voirs(creven) wynne de husinge vande(n) hove voirs(creven) vander nederster rikelen ned(er)wart/
op sine(n) cost houde(n) den voirs(creven) t(er)mijn duerende Item sal m(ijn) voirs(creven) vrouwe dabdisse/
den voirs(creven) wynne jaerlex den voirs(creven) t(er)mijn duerende copen v[c] schoeve stroes/
en(de) hem die int voirs(creven) hof leve(re)n en(de) des gelijx sal de voirs(creven) wynne oic copen/
jaerlex v[c] schoeve en(de) die int voirs(creven) hof leve(re)n Item sal de voirs(creven) wyn alle dmest/
dat [hi] vande(n) voirs(creven) stroe en(de) oic vanden stroe vande(n) voirs(creven) goede(n) comende make(n)/
sal weder opt voirs(creven) lant vue(re)n slands meesten profite uytgenome(n) opt lest/
jae(r) sal hij [alle] dmest vanden voirs(creven) stroe en(de) oic vande(n) stroe vande(n) voirs(creven) goede(n)/
comende
opt voirs(creven) lant vue(re)n daert mijnre voirs(creven) vrouwen of den ghene(n)/
die sij daer seyndt best genuegen sal Item sal de voirs(creven) wynne op des/
voirs(creven) godshuys bosch aldair jaerlex mogen houwen alsoe vele houts als hij/
te sijnre berringe(n) behoeve(n) sal en(de) daer men hem dat van sgodshuys wege(n)/
bewisen sal mer hij en sal engheen hout moghen vercope(n) dat hij op des voirs(creven)
//
godshuys bosch houwen sal En(de) waert also dat d op tselve bosch e(n)nich lathout of/
lederbome vielen te houwene die soude m(ijn) voirs(creven) vrouwe dabdisse mogen houwen en(de)/
nemen mer of dan den voirs(creven) wynne(n) tot huerre berringen gebrake soe soude/
de voirs(creven) m(ijn) vr(ouwe) dabdisse voe(r) de voirs(creven) latbome en(de) lederbome den voirs(creven) wynne(n)/
weder alsoe vele anders houts geve(n) en(de) bewisen na gelande te sijnre berringe(n)/
behoef Item sal m(ijn) voirs(creven) vrouwe dabdisse den voirs(creven) wynne(n) lenen te sine(n) aencomen/
iiii mudde hards rogs der mate(n) van loeven(e) en(de) xii mudde evene(n) xvi molevate(n) voe(r) elc mudde gerekent[der selver maten]/
en(de) die selen de selve wynne(n) der voirs(creven) abdissen opt leste jae(r)/
wed(er) geve(n) It(em) noch sal m(ijn) vr(ouwe) dabdisse den selve(n) wynne(n) te hue(re)n aencome(n) leene(n)/
xxv gripe(n) xl placke(n) voe(r) elke gripe gerekent welke xxv gripe(n) de selve wynne(n)/
der voirs(creven) abdissen wed(er) geve(n) sullen bynne(n) vi jae(re)n te wete(n) half [t(er) stont] als de iii yerste/
jae(re) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne ov(er)leden sullen sijn en(de) dander helcht [als t(er) stont als] de ander iii jae(re) d(aer)/
naest volgende overlede(n) sullen sijn Item sullen de voirs(creven) wynne(n) alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn duerende int voirs(creven) hof leve(re)n ii[c] walme(n) [goet en(de) cusbair] om de husinge d(aer) mede te deckene/
en(de) so waer dan ald(aer) stroe gebrake soe soude m(ijn) voirs(creven) vrouwe dabdisse uut hae(re)n/
dele vande(n) stroe of uut den stroe dat sij jaerlex copen moet alsoe vele stroes/
doen schudden als men totte(n) voirs(creven) husinge(n) voert te decke(n) behoeve(n) sal En(de) so/
wanneer men dan dat stroe aldair verdect so sal m(ijn) voirs(creven) [vr(ouwe)] dabdisse den/
werclude(n) de dachue(re)n betale(n) en(de) de voirs(creven) wynne(n) sullen hen selve(n) uu den/
montcost gheve(n) mer wart also dat m(ijn) vr(ouwe) dabdisse aldair yet van nuws/
dede make(n) daer af sal sij beyde cost en(de) dachue(re)n selve betale(n) It(em) sullen de/
voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn duerende int voirs(creven) hof houde(n) een cudde scaepe/
tusschen een halfhondert en(de) een [iii] vie(re)ndele oft also vele It(em) sullen de voirs(creven)/
wynne(n) de voirs(creven) lande(n) wael en(de) loffelic wynne(n) werve(n) en(de) mesten ten be/
hoirlike(n) tide gelijc sine(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n) te sine(n)/
afscheyden gelijc hij die vynt te sine(n) income(n) Te wete(n) den wynt(er)art/
houdende inde mate omtrint viii boende(r) d(er) mate(n) van bierbeke met wynt(er)/
coren besait op iiii getidege vo(r)en En(de) de brake en(de) stortte salme(n) hem te sine(n)/
income(n) eens om(m)e gedaen leve(re)n uutgenome(n) iii boende(r) of daer omtrint/
en(de) alsoe selense de voirs(creven) wynne(n) te hue(re)n afscheyen late(n) En(de) alle dese/
vorwerde(n) en(de) conditie(n) voirs(creven) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) brued(er) jacop in de/
van wege(n) des voirs(creven) godshuys van shertogendale in deen side en(de) de voirs(creven)/
wynne(n) in dande(re) d malcande(re)n vast (et)c(etera) hier af sijn burge(n) (et)c(etera) henric/
comans vand(er) nuwercapellen en(de) jan smeyers van aetrode quos p(ate)r et/
filius indempnabunt cor(am) haenwijc velde no(vem)[br(is)] x[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts