SAL7723, Act: V°54.1,V°55.2 (37 of 249)
Search Act
previous | next
Act V°54.1,V°55.2  
Act
Date: 1429-08-27

Transcription

2021-11-16 by Jan Boncquet
Item van alsulke(n) aenspraken als jannes ve(re)ngeertruden gedaen/
heeft voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven tot geerde cuerinx/
alse dat de voirs(creven) jannes den voirs(creven) gheerde aenleyde dat hi hem/
geloeft soude hebbe(n) te goeden in alle de goede die wae(re)n goessens/
svoeghts en(de) dat hi daer uutgelaten soude hebbe(n) ene(n) beemdt/
gelege(n) inde p(ro)chie van meerhout op neteldonck neve(n) ene(n) eeusel/
geheten coeyeneeusel en(de) iiii dachmael heyden gelege(n) inde heyde/
tot meerhout daer op in beyden siden alrehande thoe(n)nisse v(er)hoert/
sijn (et)c(etera) Es tvonnisse dat alsulken aensprake als de voirs(creven)/
jannes ve(re)ngeertruden gedaen heeft tot den voirs(creven) gheerde den/
selven gheerde gheen ontstade doen en sal Cor(am) rike lombart/
custe(re) willemaer wante des saterdaeghs xxvii dage in augusto/
En(de) thoe(n)nisse dat gheert cuerinx op die tijt dede steet aen dander side dblat omgekeert bi dese(n) teke(n)/
/ Item thoende gheert cuerinx inden ghedinghe dat hij gehadt heeft voer/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jeghen janne v(ere)ng(er)truden om der goede wille/
die wae(re)n goessens svoeghs dat de voirs(creven) gherart voermaels wittige/
reeckeninge gedaen heeft van al des hij voer den voirs(creven) goessen betaelt/
mocht hebben Ende dat de voirs(creven) goessen daer mede te vreden was te/
weten dat de voirs(creven) somme gedroegh ii[c]x gripen ende xi(½) pl(a)c(k)en uutgesceide(n)/
dat int register stont Voert thoende noch de voirs(creven) gheert dat goessen/
de voeght consenteerde datmen jannes claes inden voirs(creven) beemt goeden/
soude ende datmen daer voe(r) over hadde een ander beemdeken ende/
daer toe c mottoen(en) die henric svoeghs hief in afslage van/
sijnre bewijssenisse die hem goessen sculdich was te doen Oec thoende/
de voirs(creven) gheerart dat de voirs(creven) goessen consenteerde dat jannes van/
sinen goeden also vele goede vercoepen soude daer hij hem voer/
den voirs(creven) goessen niet lossen soude vand(er) schout die hij gheerde sculd(ich)/
wae(r) Ende des daer dan over quame dat soude de voirs(creven) goessen/
hebben
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt