SAL7725, Act: R°155.1-V°156.1 (125 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°155.1-V°156.1  
Act

Transcription

 by 
Cond sij allen lieden want joffr(ouwe) margriet natuerlic docht(er) h(ere)n jans wile(n)/
van berlaer he(re) van helmont nu t(er)tijt wettich wijf en(de) gesellinne wouters/
van quaderebbe van janne den bonte die met meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n)/
geleydt was tot de(n) onberuerlike(n) goeden des voirs(creven) wilen h(ere)n jans van/
berlaer tot hare(n) behoef en(de) tot behoef henrics van helmont diemen/
heet stakenborch ghijsbrechts joffr(ouwe) geertrude(n) en(de) agnesen hae(re)n bruede(re)n/
en(de) zuste(re)n oec natuerlic kijnde(re) des selfs wilen h(ere)n jans die hi alle/
vive hadde van vrouwe m(ar)griete(n) namaels zijnre wettiger gesellinne(n)/
voe(r) den [vors(creven)] meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) gegoedt en(de) gheerft is inde/
goede hier na bescreve(n) Inden yersten inde hove en(de) goede geheten/
van uulenb(er)ghen ten hove ten kerchove en(de) ten oedenstaden mette(n)/
woeni(n)ghen huysen hoven wynnende lande beemde eeusele tsijse/
erfpa[c]hte molene(n) wate(re)n wuwe(re)n waranden mette(n) heerscap en(de)/
recht d(aer) toe horende en(de) met allen den ande(re)n toebehoirte(n) tot de(n)/
voirs(creven) hoven en(de) goeden behorende gelijc de voirs(creven) wilen h(er) jan van/
b(er)laer die goede inde prochie van he(re)nthout en(de) d(aer) omtrent te/
houden plach It(em) tot den inde hove geheten ter tanghen/
en(de) ten eechove in woeni(n)ge(n) huyse(n) hove(n) wynnende lande/
beemde(n) eeusele(n) bossche tsijse erfpacht rente(n) mette(n) renten en [metten recht en(de)] heerscap d(aer) toe horende en(de) met allen ande(re)n hae(re)n toebehoirte(n) tot/
de(n) voirs(creven) hove(n) behoe(re)nde gelijc de voirs(creven) wilen h(er) jan de selve/
hove van ter tangen en(de) ten eechove inde prochie van/
conticke houdende was It(em) inde goede gelijc de selve wile(n)/
h(er) jan van b(er)laer die houdende was inde prochie van/
boechout in hofstaden hoven wynnende lande beemde(n) eeusele/
bosschen tsijse rente(n) en(de) erfpacht mette(n) recht en(de) heerscap d(aer)/
toe horende en(de) met allen den ande(re)n hae(re)n toebehoirte(n) It(em) in twee/
stucken bosschs met hae(re)n toebehoirte(n) gelijc de voirs(creven) wilen h(er) jan/
van b(er)laer die houdende was inde prochie van reet It(em) inden/
tsijs die de voirg(enoemde) h(er) jan b(er)laer die houdende was op de /
wat(er)molen van wickevorst gelijc scepen(en) brieve van loeve(n)/
opte voirs(creven) goedinghe gemaect dat claerlic begripe(n) en(de) in(ne)houden
//
so sijn hier om comen voe(r) scepen(en) van loeven de voirs(creven)/
wout(er) van quaderebbe en(de) joffr(ouwe) m(ar)griet van helmont zijn wittighe/
gesellinne met (con)sent en(de) wille he(re)n symoen pynnocs ridders die na/
de(n) recht d(er) stat van loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot den onberuerlike(n)/
goeden des voirs(creven)woute(r) van quaderebbe [ende] henric ghijsbrecht joffr(ouwe)/
geertruyt en(de) agnese van helmont voirg(enoemd) en(de) hebben [te]vande(n) vors(creven)/
goeden
underlinge(n) tusschen hen gemaect vande(n) voirs(creven) goede(n) een/
wettighe scheydinge en(de) deylinge gemaect en(de) de selve deylinghe/
ald(us) gemaect [gedaen] zijnde so is gevallen den voirs(creven) woute(re)n van q[ua]drebbe/
en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sijnre gesellinne(n) in hae(r) deylinghe tgoet ten k(er)chove/
met allen sinen toebehoirten gelege(n) tot he(re)nthout gelijc willem/
vande(n) goutberghe tselve goet opte(n) dach van huden in pachtinge(n)/
houdende is metter waranden geleg gehete(n) den wijngart te gade(r)/
mette(n) tsijse van he(re)nthout met sinen toebehoirte(n) gelijc men dien/
van onse(n) genedige(n) he(re) van brabant in leensche(n) recht houdende is/
hier in uutgescheide(n) de(n) hofstad vand(er) ca(m)men tot he(re)nthout/
gelege(n) die d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) geertruden in haerre deylinge(n) gevallen is/
Voert is gevalle(n) de(n) voirs(creven) woute(re)n en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sine(n) wive/
in hae(r) deylinghe alle de(n) ande(re)n tsijsse gelijc de voirs(ceven) wile(n) h(er) jan/
van b(er)laer dien sij dien ter tijt dat hi aflivich wart tot/
he(re)nthout houdende was op alle den co(m)mer en(de) last uut de(n)/
voirs(creven) goede en(de) tsijse gaende ten gewoenlike(n) tijde te betalen/
en(de) voertaen op vierthien gulden peters d(er) mu(n)ten va(n) loeven vande(n)/
slaghe h(er)toge philips h(er)toghe van bourg(oign)[en] en(de) van brabant [goede en(de) ghene] voe(r)/
datu(m) des briefs gemu(n)t jaerlik(er) en(de) erflik(er) renten tons(er) vrouwen/
lichtmisse daghe te betalen erflic den voirs(creven) ghijsbrechte en(de) sinen/
nacomelingen erflic hier na volgende op also dat de voirs(creven) wout(er)/
en(de) joffr(ouwe) m(ar)griet sijn gesellinne den voirs(creven) ghijsbrechte de voirs(creven)/
xiiii gulden pet(er)s erflik(er) rente(n) bewijsen moghen tot wat tiden/
dat sij willen en(de) hen gnuege(n) sal op cost des voirs(creven) wouters/
en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sijns wijfs aen en(de) op ande(re) goede sek(er) pande/
bynne(n) he(re)nthout gelege(n) Hier na es gevallen der voirs(creven)/
joffr(ouwe) geertruyde(n) in hae(r) deylinghe tgoet ten hove [voirs(creven)] met/
sine(n) toebehoirte(n) gelijc wout(er) luyten dat nu in sijnre pachtinge(n)/
houdende is
//
en(de) niet vorde(r) mett(en) hofstad vand(er) ca(m)men inde plaetse tot he(re)nthout/
gelege(n) op alle de(n) comme(r) en(de) last uut de(n) selve(n) goede(n) gaende te(n)/
gewoenlike(n) tide te betalen en(de) voert op xv vier gulden peters der/
mu(n)ten [werde(n)] en(de) slaghe voirs(creven) tons(er) vrouwe(n) lichtmisse te betale(n) den voirg(genoemde)/
ghijsbrechte en(de) sinen nacomelinghe erflic hier na volgende op also dat/
de voirs(creven) joffr(ouwe) geertruyt de(n) voirs(creven) ghijsbrechte de voirs(creven) vier gulden peters/
erflik(er) renten bewijsen mach te wat tijde(n) hae(r) dat genuege(n) sal op cost/
der voirs(creven) joffr(ouwe) g(er)truden aen en(de) op goede ande(r) seke(re) pande bynnen/
he(re)nthout gelegen En(de) dan is gevallen den voirs(creven) ghijsbrechte in sijn/
deylinge tvoirs(creven) goet van uulenb(er)ghen met alle den erve [d(aer)toe horende gelijc] dat/
[en(de) onbehoirliken goeden daer toe hoe(re)nde dat gelijc] wout(er) de cust(er) daer mede in pachtingen houdende is inde vors(creven) p(ro)chie va(n)/
he(re)nthout gelege(n) op den co(m)mer en(de) last daer uut gaende met de(n) goede/
ten oedenstade met alle den erve [en(de) onberuerlike(n) goeden] d(aer)toe horende gelijc gheert dierix/
dat in pachtinghen houdende es [op den co(m)mer en(de) last d(aer) voe(r) uutgaende] Ite(m) is noch gevallen den vors(creven) ghijsbrechte/
in sijn deylinghe de voirs(creven) vierthien gulden peters erflik(er) renten ten/
t(er)mijn voirs(creven) te betalen aen en(de) op [tvoirs(creven)] tgedeelte des voirs(creven) woute(r) van/
quaderebbe en(de) desgelijx [de voirs(creven)] vier gulden pet(er)s erfliker rente(n) te betale(n)/
als voirs(creven) is aen en(de) op tgedeelte der voirs(creven) [joffr(ouwe)] gheertruyde(n) zijn zust(er)/
It(em) es hier na gevallen den voirs(creven) henricke(n) va(n) helmont dieme(n)/
heet stakenborch in sijn deylinghe den beemdt geleg geheten/
schoutbroec metten stuck lants d(aer) aen gelegen liggende tot he(re)nthout/
gelege(n) met allen den goeden van boechout met hae(re)n toebehoirten/
uutgescheide(n) de bosschen de(n) voirs(creven) goeden toebehoe(re)nde die der voirs(creven)/
joffr(ouwe) agnezen in hae(re) deylinge gevallen zijn en(de) hier toe sal noch hebbe(n)/
de voirs(creven) henric in sijn deylinghe alle de tsijse gelege(n) tot contike/
alle jae(re) vallende op sente mertens en(de) sente stevens daghe/
mett(er) heerlicheyt den goeden van contike en(de) van boechout/
toebehoe(re)nde Voertaen is gevallen der voirs(creven) voirs(creven) joffr(ouwe) agnezen/
in hae(r) deylinghe de voirs(creven) hove geheten ten eechove en(de) ter tanghe(n)/
met allen den erve en(de) onberuerlike(n) goeden dair toe hoe(re)nde gelijc/
als jan vande(n) reghe(n)morte(re) en(de) arnt wellens die nu in pachtinge(n)/
houdende zijn It(em) alle de bossche(n) van [gelegen te] contike van [te] waerloes/
te reet te boechout en(de) dair omtrent gelijc de voirs(creven)
//
wilen hjan van b(er)laer ter tijt dat hi starf de voirs(creven)/
bossche ald(aer) houdende was It(em) derflicheyt v tot varlaer/
gelegen gelijc de kijnde(re) vand(er) eyke(n) die in hueringhen plage(n)/
te houden mette(n) lande dat augustijn kemele(re) te conticke gelegen/
te houden plach met alsulk(er) vorw(er)de(n) in alle tussche(n) de vors(creven) p(ar)tijen/
in alle den gedeelte(n) voirs(creven) ond(er)sproken en(de) in recht(er) deylinge(n) gevorwerdt/
gevielt also dat e(n)nigh(er) vande(n) p(ar)tijen van sine(n) vors(creven) goede(n) in sijn gedeelte/
gevalle(n) e(n)nige goede metten recht afgewonne(n) w(er)den dat dan de/
vors(creven) p(ar)tijen de goede die aldus d ye e(n)nige(n) va(n) hen afgewonne(n) worde(n)/
hoede(n) en(de) hoede gelijc dragen selen [ende of henric esdoren of sijn nacomel(ingen) e(n)nige(n) co(m)mer op [op] e(n)nich vande(n) goede vors(creven) [met] recht wo(n)ne dat dat de kijnde(re) gelijc dragen selen mer [..?] dat selen sij te gelike cost malcande(re)n met de(n) recht helpe(n) [...] wed(er)staen were(n) en(de) wed(er)staen] en(de) ofmen namaels bevonde e(n)ige/
goede toebehore(n)de d(er) goedingen voirscr(even) die in des(er) deylinge(n) ter/
goed(er) meyni(n)gen en(de) v(er)stae(n) niet gedeylt en wae(re)n dat dan de selve/
p(ar)tijen die hoede en(de) hode gelijc deylen en(de) hebbe(n) selen Oec met/
alsulke(n) ond(er)spreke dat de [collacie en(de) de] ghicht vand(er) capellen ten hove den/
voirs(creven) vijf gedeelte(n) samentlic gelijc bliven en(de) staen sal altoes/
elker p(ar)tijen voirs(creven) in des(er) deylinghen huer gereserveert en(de) behoude(n)/
alsulke(n) vorw(er)de(n) en(de) condicien als ind(er) [vors(creven)] goedi(n)ghe der voirs(creven) joffr(ouwe)/
m(ar)g(ri)te(n) vande(n) vors(creven) goede(n) gedaen biden voirs(creven) janne de(n) bonte gedaen/
vanden versterffenisse(n) d(er) selv(en) goede gevorwerdt en(de) gescreve(n) beg(re)pe(n)/
staen Dese deylinge aldus wettelic geschiet zijnde hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) wout(er) en(de) joffr(ouwe) m(ar)griet zijn gesellinne henric ghijsbr(echts)/
joffr(ouwe) geertruyt en(de) agneze malcande(re)n tot ewigen dagen vast/
en(de) gestentich te houden elc va(n) hen op den ande(re)n en(de) op/
sijn gedeelte volcomelic en(de) mette(n) halme vertijende absoloens/
voshem decembr(is) vii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-01-09 by Marika Ceunen