SAL7726, Act: V°169.4-R°170.1 (130 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°169.4-R°170.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
It(em) pet(er) vranx in jegenwordich(eit) der scepen(en) van/
loeven gestaen heeft gegeve(n) ende bekent dat hi gegeve(n)/
heeft woute(re)n den coninck van oest(e)rheem thoff des/
vors(creven) pet(er)s gelege(n) tot oest(er)heem in huysen hove(n)/
wynnende [landen] mette(n) eeusele daer toe hoe(re)nde [uutgenomen de porte en(de) tduyfhuys al(daer) daer in de voirs(creven) wyn niet rechts hebben en sal] te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te naest comen(de)/
enen t(er)mijn van vi jae(re)n langc deen na dander sonder myddel volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bynnen om lviii mudde rogs der maten van/
loven en(de) pachts van heerent met wanne en(de) met vede(re)n wel bereit/
[en(de) xiiii gripen te weten xl pl(a)c(ken) voer elken g(ri)pe ger(ekent)] te sente andries misse appostels te betalen en(de) tolu [te] loven te/
leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
/ vervolghde schout Item es vurwerde dat de voirs(creven) wynne/
int voirs(creven) hoff jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op sinen cost/
leve(re)n sall lx mandelen goeder custbae(re) walme(re) om de/
huysinge vanden hove mede te decken en(de) alsmen die verdect/
so sall de wynne den werclieden den montcost geven en(de)/
peter die dachue(re)n betalen Item sall de selve wynne de huy/
singe vanden voirs(creven) hove wel en(de) lofflic houden vanden/
understen rikelen nederwert [tot den mueren platen] Item sall de voirs(creven) wynne opte/
lande vanden voirs(creven) hove alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
vueren xvi voeder goets custbaers merghels en(de) elc waghen/
ghespannen met iiii perden Item sall de voirs(creven) wynne alle/
tsro tstroe vanden voirs(creven) goeden comen(de) vueren int voirs(creven) hoff/
en(de) dat etten en(de) sliten met sinen beesten en(de) dair aff mest maken/
en(de) vueren op tvoirs(creven) lant tslants meesten profite [En(de) of e(n)nige willighe v(er)droeghde die sal de voirs(creven) wyn hebbe(n) en(de) d(aer) voe(r) ii levende poten wed(er)sette(n)] Vort so sall hij/
alle de goede voirs(creven) te behoirliken t(er)mine(n) wael en(de) lofflic be/
heymen beluyken de grechten opgraven en(de) al dat verwae(re)n/
also datter den goeden des voirs(creven) peters egheen schade aff/
en(de) come en(de) de [en(de) gelijc sinen reng(enoeten) bove(n) en(de) benede(n)] Item sullen de voirs(creven) peter en(de) sijn wynne/
de hoefst inden bogart vanden voirs(creven) hove jairlix wassen(de) op/
hue(re) beyder cost ter eerden leve(re)n en(de) dat half en(de) half deylen/
en(de) dan sall de wynne den voirs(creven) pete(re)n sine helcht te loven leve(re)n/
Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande gewonne(n) laten [ten afsceide(n) van sinen t(er)mine] wel/
en(de) lofflic gelijc h(ier) na volght Te weten viii boender oft daer/
omtrent met [op] vier getideghe voren [besaeyt] met wynter coren i en(de)/
den zomer art te weten vi boender tweewerf om gedaen en(de)/
ii boende eens o(m)me gedaen en(de) de brake eens o(m)me gedaen/
En(de) alle dese voirg(enoemde) vurwerden Vort so sall de wynne de willigen/
ten behoirliken tide moghen truncken om de goede mede te/
beheymen en(de) anders niet en(de) de voirs(creven) lande wel en(de) lofflic/
mesten en(de) wynne(n) gelijc sine(n) reengenoete(n) boven en(de) benede(n) En(de)/
alle dese voirs(creven) vurw(er)den (et)c(etera) h(ier) aff sijn borgen des voirs(creven) wynnen/
henric de coninc sijn brued(er) merten de coninc gords soen symoen/
de coninc jans soen p(ri)mus k(er)smake(re) rogghe januarii q(ui)nta
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts