SAL7728, Act: R°43.1 (31 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°43.1  
Act
Date: 1434-08-03

Transcription

2019-06-17 by Frans Feyaerts
It(em) and(er)wile hebben jan en(de) meest(er) coenraet vand(er) meeren gebrueders/
sone h(ere)n jans vander meeren van stertbeke ridders voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
va(n) loeve(n) doen lesen een p(ro)cesse voe(r) scepen(en) va(n) loeven voe(r)maels tussche(n)/
de vors(creven) h(ere)n janne in deen side en(de) de vors(creven) sine sone in dande(re) [van ene(n) segge(r)] gemaect/
en(de) uutgesproken d onder den ande(re)n begripende dat de vors(creven) jan ende/
meest(er) coenraet alle de onberuerlike goede des vors(creven) h(ere)n jans haers vade(r)s/
ter stont ov(er)hebbe(n) soude(n) op vierhondert g(ri)pen tsjaers den selve(n) hae(re)n/
vader d(aer)[af] jaerlex te betale(n) (et)c(etera) doen lesen beghe(re)nde daer af/
hae(r) vonnisse te hebben also dat tvonnisse d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) wijsde/
datme(n) den voirs(creven) h(ere)n janne hae(re)n vad(er) dach doen soude dwelc also gedaen/
w(er)t en(de) de vors(creven) h(ere)n janne int recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven/
come(n) zijnde deden de voirs(creven) twee gebruede(re) tvors(creven) p(ro)cesse vande(n) seggen/
wed(er) lesen en(de) v(er)sochte(n) aenden meye(r) dat hen dat voldaen mocht/
werde(n) vande(n) vors(creven) h(ere)n janne hae(re)n vad(er) met ande(re)n woerde(n) die si noch/
daer toe vueghden Op dwelc de vors(creven) h(er) jan hem met sinen ge/
leverden voerspreke v(er)antw(er)de en(de) dede seggen al mocht also zijn dat/
de vors(creven) sijn sone uut sinen brode gedaen worden ter tijt doen tvors(creven)/
segge(n) geseeght waert so waren nochtan djaer ov(er)leden en(de) so wae(re)n/
si wed(er) in sine(n) brode en(de) so en soude hi hen van rechts wegen niet/
vorder op hae(re)n voirs(creven) eysch of v(er)sueck antwerden oft dorven antw(er)den/
en(de) des getroeste hi hem wel tsrechts en(de) wijsden de scepen(en) dat/
hi vorder antw(er)den soude so woude hi hem beraden en(de) antw(er)den Op/
dwelc de scepen(en) de meye(r) ten v(er)sueck van p(ar)tijen de/
scepen(en) maende die hae(r) beraet daer op name(n) en(de) na langen/
en(de) rijpen berade wijsden voer een vonnisse dat alsulken [eysch en(de)] aensprake/
als de vors(creven) meest(er) jan en(de) meest(er) coenraet gebruede(re) tot den/
voirs(creven) h(ere)n janne hae(re)n vader gedaen hadde(n) dat die den/
selven h(ere)n janne gheen ontstade doen en sal cor(am) lomb(ar)t/
borch(oven) k(er)smake(re) vynck iii dage in augusto
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt