SAL7728, Act: V°43.1-R°44.1 (32 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°43.1-R°44.1  
Act

Transcription

2015-01-02 by Inge Moris
It(em) want meest(er) jan de bont cancell(ie)r van brabant en(de)/
doctour in beyde(n) rechten met e(n)nigen vanden erfgenamen willems/
wilen van aken comen is biden rade vand(er) stat comen is thoenende/
en(de) opdoende hoe dat de selve wilen willem van aken een testament/
en(de) uutersten wille maecte en(de) om dien te gestentig(er) te blive(n) en(de) gehoude(n)/
te werden So bekendde hi ene(n) scepen(en) brief van loeven ind(er) best(er)/
vormen woute(re)n wile(n) van nethene(n) dieme(n) hiet vande(n) royele en(de)/
h(ere)n janne wilen van bossuyt ridde(re) In welke(n) testamente ond(er) den/
ande(re)n geruert steet met seke(re)n vorw(er)de(n) dat de vors(creven) wile(n) willem/
begheerde dat sine goede gaen en(de) comen souden aen derfgenamen/
van sine(n) vier siden Opdoende voert de vors(creven) meest(er) jan bont/
dat den vors(creven) scepen(en) brief van loeven met ande(re)n erfbrieve(n) geleeght/
wae(re)n ond(er) jose wilen pauwels goutsmet en(de) dat dae(r) na/
e(n)nige daer ond(er) ghenoemt waert jan van nethene(n) diemen/
heet vanden royele de(n) vors(creven) scepen(en) brief metten ande(re)n brieve(n)/
onder den schijn van rechte gehaelt hebben van daer sij laghen En(de)/
heeft hem daer mede beholpen na sijn genueghte en(de) voert van/
seke(re)n goeden goedinghen gedaen Daer mede de vors(creven) erfgenamen/
ontgoedt en(de) onterft soude(n) zijn en(de) den uut(er)sten wille des vors(creven)/
wile(n) willems te mael gebroke(n) dwelc umm(er) ze(re) ongodlic wesen/
soude Badt d(aer) om en(de) v(er)socht de vors(creven) meest(er) jan bont/
inden name en(de) van weghen der vors(creven) erfgenamen die daer voe(r)/
oghen stonden dat de vors(creven) brieve en(de) alle tgheen des daer uut/
gedaen wae(re) wed(er)bracht mochte(n) werde(n) ond(er) de rade vand(er) stat/
Te dien eynde dat de(n) uut(er)sten wille des vors(creven) wilen willems/
vervuldt en(de) voldaen mocht w(er)de(n) So dat biden vollen rade/
dien openbaerlic docht dat de beg(er)te en(de) v(er)sueck des vors(creven) meest(er)/
jans bont redelic was ov(er)dragen waert dat de(n) vors(creven) scepen(en)/
brief van loeven met alle tgheen dat daer uut gedaen en(de)/
gegoedt is en(de) de brieve die daer af gemaect sijn come(n)/
en(de) bracht sele(n) w(er)den ond(er) e(n)nich vanden clercke(n) vand(er) stat
//
Te dien eynde dat de(n) uut(er)sten wille des vors(creven) wilen/
willems van aken gehoude(n) en(de) voldaen sal moghen w(er)den/
cor(am) lyemi(n)gen cap(elle)[man] burg(i)mag(ist)ris in pleno consilio/
des goensdaeghs vier daghe in julio/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus