SAL7729, Act: R°124.2-V°125.1 (120 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°124.2-V°125.1  
Act
Date: 1435-10-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-14 by kristiaan magnus
Van arnde smeeds/
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banc/
aldaer jan de volde(re) sone claes wilen volde(re) van aetrode in deen/
side en(de) arnt smeeds vand(er) stoct bi thienen in dande(re) Daer/
de vors(creven) jan de volde(re) een aensprake dede tot de(n) vors(creven) arnde/
smeeds seggende dat wae(r) wae(re) dat claes wilen de volde(re)/
sijn vad(er) van live ter doet bracht wae(re) en(de) dat hi daer om den/
vors(creven) arnde aensprake en(de) dat bi dese(n) redene(n) want gevalle(n) wae(r)/
dat de selve arnt smeeds sat en(de) dranck tot aetrode daer een/
gheert wile(n) vande(n) peyne mede sat en(de) dranck welc gheert den/
vors(creven) arnde toeseyde dat hi dese(n) avont bi hem bliven soude en(de) wes/
de(n) selve arnde geschiede dat hem dat oec geschien soude en(de) dat/
daer na een twist en(de) gevechte gherees tusschen de(n) vors(creven) arnde/
en(de) clase In welken gevechte de selve arnt principael was/
de(n) oploop vand(er) saken yerst doende en(de) mede strijechtich en(de)/
/ en(de) handdanich zijnde also de vors(creven) wilen claes de volde(re)/
int selve gevechte van live ter doet bracht waert Desen clase/
aldus van live ter doet bracht zijnde heeft hem de vors(creven) arnt/
mette(n) dootsleghe(re)n voervluchtich en(de) principael gemaect Gemerct/
en(de) na dien dat hi met hen op der kerken gegaen is te wete(n) van/
der eend(er) kerke(n) tot op dande(r) als voervluchtich vande(n) vors(creven) doetslage/
Seggende tot al dese(n) de vors(creven) jan de volde(re) dat de vors(creven) arnt/
smeeds hem geloeft heeft den vierde man te zijn vande(n) vors(creven)/
doetslage en(de) mette(n) selve(n) mesdadige(n) vande(n) selve(n) doetslage te geliken/
last te staen en(de) dat dese punte(n) al wae(r) wae(re)n dat boet de/
vors(creven) jan de volde(re) te thoene(n) en(de) mette(n) minste(n) En(de) seyde voert/
de selve jan de volde(re) so wae(r) hi dese punte(n) gethoene(n) conste/
dat dan de vors(creven) arnt smeeds de(n) vors(creven) sine(n) vad(er) betere(n) soude/
doch woude hi in verlaefnisse(n) d(er) ziele(n) vande(n) vors(creven) sine(n) vader/
de(n) live weygher zijn Mer de selve arnt soude hem d(aer) af ter/
bet(er)nissen doen ene(n) wech in cyp(er)s ene(n) wech tsent jacobs ene(n)/
wech te romen ene(n) wech te ruchemadouwe en(de) v(er)crigen/
tgebet van iii(½)[c] cloeste(re)n of alsulke(n) bet(er)nisse als hem de/
scepen(en) wisen soude(n) Oec boet ond(er) den ande(re)n de vors(creven) jan/
de volde(re) te thoene(n) dat hi des vors(creven) wilen claes wettich/
sone was Op dwelc hem de vors(creven) arnt smeeds v(er)antw(er)de/
met sine(n) geleverde(n) voirspreke seggende dat hem de aensprake/
vors(creven) gheen ontstade doen en soude yerst en(de) dat bi desen/
redene(n) yerst want de vors(creven) jan de volde(re) nu(m)m(er)meer gethoene(n)/
en soude connen tgheen des hi hem v(er)meten hadde Seggende/
voert dat hi inden vors(creven) gevechte nye strijdechtich en was/
noch dat hi met gheerde vanden peyne die de(n) vors(creven) clase/
p(ri)ncipalic va(n) live ter doet bracht nye gedroncken en hadde/
noch nye en kendde noch sijns wetens op die tijt nye/
gesien en hadde en(de) daer voe(r) boet hi sinen eet Seyde/
oec voert dat hi biden vors(creven) gevechte in eend(er) roeden/
na niet en qua(m) en(de) dat de vors(creven) wilen claes hem den/
yersten oploop dede en(de) op sijn borst inden danze spranc/
/ en(de) sijn meysen hem afsloegh en(de) dat hi doen vande(n) danze ghinc/
en(de) bleef daer staen met sine(n) stock in sijn hant als de gheen die/
umm(er) niet vechten en woude en(de) dat dese punte(n) wae(r) zijn dat/
boet de vors(creven) arnt smeeds te thoene(n) en(de) mette(n) minsten (et)c(etera) Seggende/
so wae(r) hi die gethoene(n) conste dat hem dan de vors(creven) aensprake gheen/
ontstade doen en soude Op dwelc de scepen(en) van loeven bi den/
meye(r) gemaent sijnde wijsde(n) voe(r) een vonnisse de p(ar)tijen tot hae(re)n/
thoe(n)nisse Ten daghe va(n) thoen(n)nisse gesett thoende de vors(creven) jan/
de volde(re) inde(n) yerste(n) dat hi wittich soen was des vors(creven) wilen/
claes de volde(re) Voert worde(n) iiii goede ma(n)ne v(er)hoert te(n) heylige(n)/
d(aer) af dat de drie droeghen dat wae(r) wae(re) dat si saghen en(de)/
datter een gevechte was daer in de vors(creven) claes de volde(re) va(n) live/
ter doet bracht waert mer dat si niet en sage(n) dat de vors(creven) arnt/
smeeds indien gevechte yet strijdechtich hantdadich of e(n)nichsins/
mede vechtende was en(de) droech de vierde va(n) hen dat hi sach/
dat de vors(creven) arnt smeeds ene(n) stock in sijn hant hadde daer mede/
hi wispeleerde Voert droeghe(n) noch ii ande(re) dat hi met de(n) vors(creven)/
doetsleg(er)s op de kerke lach en(de) dat hi daer geloefde met hen een/
vierde man te zijn en(de) dat hi met hen ten eynde uut bi hen bliven/
soude en(de) te gelike(n) last staen vande(n) doetslage vors(creven) Ite(m) droech de/
custe(r) van aetrode dat wae(r) was dat hi inden avont ghinc mette(n)/
prieste(r) f om te helpen dat de voirs(creven) claes die gequetst was/
sijn olisel hade moge(n) gec(ri)gen dat doen haerre vier q(ua)men opte(n)/
kerchof tot aetrode hem vraghende wes hi hebbe(n) woude hi anw(er)de/
dat hi g(er)ne helpe(n) helpen woude dat de gequetste sijn olisel/
gec(ri)gen mochte Doen waert de(n) custe(r) gevraeght of de vors(creven) arnt/
smeeds daer mede was dat op hi antwerde dat hijs niet en wist/
want hi arnde niet en kendde En(de) dede noch de selve jan de/
volde(re) alrehande thoe(n)nisse se(re) cleyn oft niet ter materien diene(n)de/
Item thoende de vors(creven) arnt smeeds met vier goede(n) ma(n)nen/
dat hen wael kenlic wae(r) dat de vors(creven) claes de volde(re) hem/
den yersten oploop dede en(de) aende(n) danse op sijn borst spranc/
en(de) hem sijn meysen ald(aer) afsloech en(de) dat de vors(creven) arnt/
aldoen ewech ghinc vande(n) danse en(de) sine(n) stock in sijn hant na(m)/
/ en(de) bi hen vie(re)n bleef staende also langhe als tgevechte duerde/
en(de) den vors(creven) gevechte op ond(er)halve roede na niet en ghenaecte/
It(em) droeghen noch ii goede ma(n)ne dat de vors(creven) wile(n) claes de/
volde(re) in duer van sijnre doet en(de) doen hi sach dat hi sterve(n)/
soude van sijnre doet nyemande en bedroegh noch en beteegh/
dan alleen gheerde vande(n) peyne en(de) laureys boutsoens/
Seggende en(de) sluytende de vors(creven) arnt s ond(er) meer ande(re)/
redene(n) dat hi na de(n) thoe(n)nisse voirs(creven) en(de) na dat de vors(creven)/
jan de volde(re) sijns v(er)mets niet volcomen en wae(re) vander/
voirs(creven) aensprake(n) quijt en(de) ongehouden sijn soude Op dwelc/
de vors(creven) meye(r) van loeve(n) maende de scepen(en) va(n) loeven/
die openbairlic wijsden voe(r) een vonnisse met volle(n) gevolge/
Na aensprake na v(er)antw(er)den na thoe(n)nisse en(de) na al dats/
voe(r) hen come(n) wae(r) dat de voirs(creven) arnt smeeds quijt en(de)/
ongehouden sal sijn van alsulker aenspraken als de vors(creven)/
jan de volde(re) tot hem waert gedaen heeft Coram/
pynnoc absoloens calstris witteman naen octobris/
xv anno xxxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick