SAL7729, Act: R°196.1-R°197.1 (180 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°196.1-R°197.1  
Act
Date: 1435-12-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Wij wit(te)[ma(n)] velde scepene(n) van loven(e) doen cond en(de) kenlic allen/
lieden dat voir ons come(n) sijn lodewijc de rike rentmeest(er) van loven(e)/
en(de) dieric van de(n) elzen secretar(is) d(er) stat van loven(e) alse segge(re)n/
en(de) vrientlic yffene(re)n gecoe(re)n en(de) genome(n) voir scepen(en) van loven(e) van/
den p(ar)tien hier nae bescreve(n) Te wete(n) van willem(me) van hare(n) die/
ov(er)midts vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt es tot den goede(n)/
ambrosius van dynter secretar(is) d(er) sta onss liefs gened(ichs) he(re)n sh(er)toge(n)/
van bourg(oignen) en(de) van brab(ant) in deen zijde en(de) henr(ic) tsvolders te/
gade(r) met janne en(de) vrancke(n) svolders sijne(n) bruede(re)n de welke/
jan en(de) vranck ov(er) mids macht van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
beleidt sijn tot den goeden des voirs(creven) henrix hoirs brueders in dande(re)/
Ende hebbe(n) hoir segge(n) en(de) uutsprake vande(n) stote tusscen de voirs(creven)/
p(ar)tien wesende van seke(re)n erfgoede(n) die bleve(n) sijn nae de doet/
he(re)n henrix wilen scaeps priesters uutgesproken en(de) geseeght/
ind(er) manie(re)n hier nae volgende Inden yersten es hoir segghen/
dat de voirs(creven) ambrosius van dynter hebben en(de) tot eeuwege(n) dage(n)/
behoude(n) sal de [de helcht vanden] goede(n) hier nae bescreve(n) Inde(n) yersten seven/
groet roeden lands
de helcht van seve(n) groet roede(n) lands oft/
dair omtrent gelege(n) te landen(e) opte(n) steenberch tusscen de goede meest(er)/
henrix van landen(en) en(de) jans tol te wete(n) die helcht die geleg(en)/
es ten goede(n) wart des voirs(creven) henrix van l meest(er) henrix It(em) de/
helcht van vi groet roeden lands gelege(n) omtrent den steyne(n)/
cruyse op coubiers groeve tussce(n) de goede wouters vand(er) meyen/
en(de) jans snyde(re) van nyel te wete(n) de helcht die gelege(n) es ten/
goede(n) wairt des selfs jans snyde(re) It(em) de helcht van iiii groet roede(n)/
[en(de) viii cort roeden] lands gelege(n) aen tvoirs(creven) cruys op die strate tusscen de goede wout(er)s/
svolders en(de) mette(n) rijckarts te wete(n) de helcht die gelege(n) es/
ten goede(n) wairt der selver mette(n) It(em) de helcht van xii groet/
roeden lands drie cort roede(n) myn gelegen int homborchsche dal/
tussce(n) de goede v wouter pas en(de) der gemeynd(er) p(ro)vende(n) van landen/
te wete(n) die helcht die belege(n) es ten goede(n) wairt der selver/
p(ro)venden It(em) de helcht van sesse groet roeden en(de) in corte/
roede(n) lands gelegen achter der onderstat tusschen de goede/
/ jans teyten en(de) mathijs bruyninc te wete(n) de helcht die geleg(en)/
es ten goede(n) wart des selfs mathijs bruyninx It(em) de helcht/
van xvi groet roeden lands een cort roede myn gelege(n) omtrent/
den zijp tusschen de goede d(er) taflen sheylichs gheests van landen(e)/
ende in beyde(n) sijden ten weten die helcht die gelege(n) es/
ten peedeken wairt It(em) de helcht van iiii groet roede(n) la en(de)/
ix cort roeden lands gelege(n) omtrent tcruysken tusscen de goede/
der taflen sheylichs gheests voirs(creven) henrix lantmete(re) en(de) gheerts/
zierken te wete(n) die helcht die gelege(n) is ten goede(n) wairt/
des selfs gheerts It(em) de helcht van viii(½) groet roede(n) lans/
dair bij gelege(n) tusscen de goede he(re)n yweins van houthem/
ridders en(de) de goede s der kerken van nederwynde te wete(n)/
de helcht die belege(n) es ten goede(n) wairt der selver kerken/
Noch es d(er) voirs(creven) segge(re)n seggen dat de voirs(creven) henric svolders/
tot eeuwelike(n) dagen hebben en(de) behoude(n) sal dander helcht/
van allen den goeden voirscr(even) gelijc die nu voe(r) gescr(even) staen/
[also lange als sij le hij leve(n) sal en(de) niet lang(er) en(de) dat de selve helcht nae des voirs(creven) henrix doet volgen sal den ghene(n) die sij nae den lant rechte sculdich es te volgen] Met alsulk(er) vorwarden dat de voirs(creven) p(ar)tien ghelden en(de) betale(n)/
selen half en(de) half alsulken tsijs en(de) last alse uut den voirscr(even)/
goeden gaende es ten behoirlek(en) tijde en(de) oft e(n)nige [e(n)nich] vande(n)/
selve(n) p(ar)tien mids gebreck van betalinge(n) des anders gepant/
worde oft scade lede dat die dat gebrec aen des anders/
gedeelte verhalen sal moge(n) sonder argelist It(em) es noch/
hoir segge(n) wairt also datme(n) in tijde(n) toecome(n)de bevonde dat/
meer erflek(er) goede bevonde dan her hier voe(r) genoempt staen/
en(de) die de voirs(creven) wilen h(er)henrix scaeps oft m(ar)griete do(m)mans/
It(em) des voirs(creven) henrix wijf besittende wae(re)n oft vercrege(n) hadde(n)/
in wiens hande die come(n) en(de) verantw verantdert sijn mochte(n)/
dat die tot eewege(n) dagen den voirs(creven) ambrosius volge(n) sele(n)/
sond(er) den voirs(creven) henr(icke) de volde(re) d(aer) inne gericht te sijn in e(n)nig(er)/
manie(re)en Welc segge(n) aldus voir ons scepen(en) voirg(enoemt) geseeght/
en(de) uutgesproken de voirs(creven) wille(m) in deen zijde en(de) de voirs(creven)/
gebruede(re) in dande(re) geloeft hebbe(n) malc ande(re)n vast ende/
gesteedich te houden en(de) te voldoen en(de) deen den/
/ ande(re)n d(aer) af altoes genoegh te doen also dat elken van/
hen vast en(de) seker sijn moege in welk(er) dinc getugenisse/
(et)c(etera) dec(embris) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick