SAL7729, Act: R°400.1-V°400.1 (350 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°400.1-V°400.1  
Act
Date: 1436-06-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-08 by kristiaan magnus
Van vrancken de witten/
Het sijn comen in rechte voir meyer ende scepen(en) van loven(e)/
inde banck aldair jan van nethene(n) dieme(n) heet vande(n) royele/
die nae den rechte der stat van loven(e) come(n) en(de) geleidt is tot den/
goeden ivrancx witten in deen zijde ende claes van stakenborch/
clerck vanden register der stat van loven(e) in dander dair de voirs(creven)/
jan van nethenen dede lesen den beleitbrieff dair mede hij geleidt/
was tot des voirs(creven) vranx goede en(de) versocht voirt van rechts wege(n)/
datme(n) den voirs(creven) claese in dien hebben woude dat hij sijn hande/
dade vander helcht van ene(n) huyse gelegen opte leyde tusschen de/
goede jans vande(n) berghe verwers ende damoelen Dair op de/
voirs(creven) claes dede verantwerde(n) meyne(n)de van rechts wegen dat hij/
des niet sculdich wae(r) te doen gemerct dat gerardus wilen/
vande(n) steene int voirs(creven) huys alleen voir scepen(en) van loven(e) gegoet/
wairt gelijc scepen(en) brieve van loven(e) die hij aldair inde(n) rechte/
dede lesen begrepen en(de) inhielden Op dwelck de voirs(creven) vjan van/
nethene(n) inde(n) name vande(n) voirs(creven) vranken onder veel meer ande(re)n/
woirde(n) en(de) reden(en) dede replice(re)n ende seggen dat den voirs(creven) scepen(en)/
brief van loven(e) hem aen de voirs(creven) helcht gheen onstade doen en sele(n) sal/
want al waest alsoe dat de voirs(creven) wilen geraert vande(n) steene alleen/
int voirs(creven) huys gegoet was soe hadde nochtan de voirs(creven) vranck de/
voirs(creven) goede beseten als sijn p(ro)per erve ov(er) xxx jair en(de) dage ende/
dair boet hij sijn behout af gelijc hij dat nae den rechte vander/
stat van loven(e) sculdich soude wezen te doen Tot welken behoude/
de voirs(creven) vranck bij manissen des meyers van loven(e) gewijst wart/
den dach den selve(n) vrancken tot den voirs(creven) behoude te doen betheeke(n)t/
Swoer de voirs(creven) vranck sijn hant opte heyligen leggende ende/
bij sijne(n) voirspreke gestaeft dat hij de voirs(creven) helcht vande(n) voirs(creven) huyse/
over xxx jair ende daghe beseten ende gebruyct hadde als sijn p(ro)per/
ende wittich erve ende die wair noch sijn p(ro)per erve soe help/
my god ende dese heylige(n) ende alle goids heylige(n) Desen eedt/
bijden voirs(creven) vranken aldus gedaen sijnde zwoe(re)n twee goede wit/
tige knapen voir hoir hant opte heylige(n) leggende dat den eedt/
die de voirs(creven) vranck gedaen hadde goet gerecht en(de) o(n)meyneedich wae(re)/
/ Dit aldus geschiet sijnde maende de meyer van loven(e) de scepen(en)/
van loven(e) wes voirt van rechts wegen sijn soude die wijsden/
voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) vranck sijn behout nae den rechte/
wael gedaen hadde ende dat hem de helcht vande(n) voirs(creven) huyse/
volghen sal pynnoc calstr(is) absoloens calstr(is) wittema(n) hug(ar)de(n)/
velde naen junii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick