SAL7729, Act: V°315.1-R°316.1 (280 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°315.1-R°316.1  
Act
Date: 1436-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Dit zijn de goede die Van wille(m)me peters van noerd(er)wijck/
Inden gedinghe dat nu geweest is voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n)/
tusschen wille(m)me peters van noerd(er)wijc in deen side en(de) mathijse/
ghijs gehete(n) van ghempe die na de(n) recht d(er) stat van loeven/
come(n) en(de) geleydt is tot de(n) goede(n) jans vande(n) dijck van heyst/
en(de) lijsbette(n) sijns wijfs zust(er) des vors(creven) willems in dande(re) Dede/
de vors(creven) mathijs ghijs in eenre cedule(n) lesen alle de goede die bleve(n)/
wae(re)n na de doet claes wilen peters en(de) johanne(n) wile(n) vand(er) lynden/
sijns wijfs vad(er) en(de) moed(er) des vors(creven) willems en(de) lijsbette(n) v(er)suekende/
datmen hem in tderdegedeelte vande(n) vors(creven) goede(n) inde macht van sinen/
beleyde houden woude wantmen hem dat va(n) rechts wege(n) sculdich/
wae(re) te doen Seggende de vors(creven) mathijs al mocht yemant segghe(n) dat/
de vors(creven) jan vande(n) dijck en(de) lijsbeth sijn wijf vande(n) vors(creven) goede(n) deylinghe/
gehadt hadde(n) so en wae(re) die deylinghe van rechts wege(n) niet geschiet/
mids dien dat si die deylinghe van noets wege(n) haers soens hadde(n) moete(n)/
doen en(de) oec moest de vors(creven) willem peters eer hi de deylinghe make(n) woude/
voe(r) kyesen dat umm(er) van rechts wege(n) also niet sculdech en wae(re) te geschiene/
met meer woerde(n) en(de) redene(n) die de vors(creven) mathijs daer toe dede segge(n)/
en(de) die hi boet te thoenen Daer op de vors(creven) willem peters sijn v(er)antw(er)den/
dede seggende dat sij ov(er) drie jae(re) eer de en(de) te voe(re)n eer de vors(creven)/
jan vande(n) dijck en(de) lijsbeth sijn wijf de dedinghe mette(n) vors(creven) hae(re)n soen/
hadde(n) samentlic een deylinghe vande(n) voirs(creven) goeden na de(n) lantrecht/
en(de) biden gemeyne(n) vrienden van svaders en(de) moed(er) siden gemaect hadde(n)/
daer de selve goede in drie porchelen gedeylt worden gemerct dat/
twee suste(re)n ald(aer) deyle(n) en(de) sculdech sijn te deyle(n) jegen enen bruede(r) Seg/
gende voert de voirs(creven) willem peters dat ter tijt doen de vors(creven) goede/
gedeylt wae(re)n dat die deylinge open bleef staen ongesloten drie/
daghe lanc om de selve goede met goeden ripen rade d(aer) en bynne(n)/
gevisiteert te werden te dier meyninghen dat negheen vande(n) p(ar)tien/
daer in gescapen en soude w(er)de(n) Noch seyde voert de vors(creven) willem/
/ dat hi inde vors(creven) deylinghe na dat de vors(creven) jan vande(n) dijck en(de)/
lijsbeth sijn wijf dat selve ov(er)gaven den yersten kose hadde(n) en(de) dat/
daer na de selve jan en(de) sijn wijf de(n) ande(re)n kose hadde(n) En(de) dat daer na/
de vors(creven) willem den tderde gedeelte datter doen bleef behielt en(de) dat sij/
doe(n) in beyde(n) siden de goede ontfingen aende(n) he(re) en(de) d(aer) na op de selve/
deylinghe v(er)cregen Ite(m) dede noch seggen de vors(creven) willem peters dat de vors(creven)/
jan vande(n) dijck en(de) lijsbeth sijn wijf hen met hae(re)n gedeelte beholpe(n) hadde(n)/
en(de) die so(m)mige v(er)cocht en(de) dat willem selve vande(n) vors(creven) hae(re)n gedeelte/
gecocht en(de) gec(ri)ge(n) hadde een eusel gehete(n) den bruel dair hi in gegoedt wae(r)/
en(de) noch vii muddeke(n) rogs erflik(er)s pachts op seke(r) goede en(de) pande wout(er)s/
vande(n) eerdborne gelege(n) d te wympele inde p(ro)chie va(n) sente go(m)maers/
en(de) ene(n) halve(n) ouden schilt erflik(er) rente(n) op een eeusele henric leemans/
gelege(n) inde vors(creven) p(ro)chie Welc ii porchele(n) voirs(creven) de vors(creven) wille(m) peters/
gelijc voe(r) gheruert steet jege(n) de(n) vors(creven) janne vande(n) dijck en(de) lijsbette(n)/
sine(n) wive gecocht heeft mer daer in noch niet gegoedt en is en(de) d(aer)/
af boet de vors(creven) willem peters hen noch aen te spreke(n) Noch seyde de/
voirs(creven) willem peters dat de vors(creven) jan en(de) lijsbeth sijn wijf hen beholpe(n)/
hadde(n) van haerre deylinghe(n) mette(n) derdengedeelte va(n) ene(n) stuck beemds/
gelege(n) tot ouden en(de) dat d(aer) in gegoedt wae(r) tgasthuys van ouden/
It(em) dede noch segghe(n) de vors(creven) willem peters dat een lantrecht ald(aer) wae(r)/
dat so wanneer e(n)nige p(ar)tijen aldus gedeylt hadde(n) en(de) d(aer) na elc vande(n)/
p(ar)tijen sijn gedeelte aenveerde dat dat aldaer verthidinghe maecte/
Dwelc hi metter hoetbanc van lyere bode te thoenen gelijc hi/
alle dande(r) poente(n) voirscr(even) met vijnders vanden hove en(de) ma(n)ne/
va(n) leene en(de) ande(re)n goeden ma(n)nen boet te thoenen daer/
beyde de p(ar)tijen voirs(creven) toe gewijst worden Ten daghe van thoe(n)nisse/
thoende de vors(creven) willem gelijc als hi hem v(er)meten hadde de(n)/
vors(creven) mathijse ghijs sijns thoe(n)niss in negheenre manie(re)n volcomende/
Also dat bi mae(n)nisse smeyers van loeven de scepen(en) van loeven/
wijde(n) voe(r) een vonnisse dat de(n) vors(creven) wille(m)me peters de goede volgen/
soude die hi aengesproken hadde gelijc de waerheyt gedrage(n) hadde/
p(rese)ntib(us) py(n)noc calstr(is) witteman hug(ar)den vynck naen m(ar)tii xxix/
anno xxxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick