SAL7730, Act: R°266.2-R°267.1 (266 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°266.2-R°267.1  
Act
Date: 1437-02-01

Transcription

2019-08-10 by Yves Sergeant
It(em) cond zij allen lieden dat vranck jan drappenier vranx soen/
in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van h(e)r(e)n wenceleyne ts(er)claes ridde(r) thof/
[gehete(n) thof te wyni(n)ghen] des selfs h(er)wencelijns met den huysen hoven wynne(n)de landen/
beemden eeuselen [en(de)] met sijnren toebehoirten gelegen inde prochie/
van erf erpse gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half meye naistcomen(de) enen termijn van iiii jae(re)n langc/
deen na dand(er) dair na sond(er) myddel volgen(de) Elx jairs/
dae(re)n bynne(n) op de helecht vander vrucht opte voirs(creven) goede/
jairlix wassende En(de) toexst als de voirs(creven) vrucht tijtverdich/
es so sal de voirs(creven) wyn des voirs(creven) h(er)wencelijns helecht in sijn/
schue(r) aldair vue(re)n eer hij tsijne rueren oft invue(re)n sal En(de)/
als des voirs(creven) h(er)wencelijns coren gedorsschen sal sijn so sal de/
voirs(creven) wyn hem dat tot loeve(n) tot mechlen oft tot bruessel/
leve(re)n dairt den selven h(er)wencelijn genuegen sal It(em) de/
selve h(er)wencelijn heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft/
den voirs(creven) janne den beemt geheten waelweyn en(de) dat/
bremeeusel en(de) den ouden hof en(de) alle de weye achter tvoirs(creven)/
hof tot den langen eeusel toe Te houden [en(de)] te hebben den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde elx jairs dae(re)n bynne(n) om xx gulden te weten/
xl pl(a)c(ken) voer de(n) gulden gerekent tsente mertensmisse inden/
wynt(er) te betalen en(de) alse alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven)/
wyn allet mest oft deerde inde wijng(ar)de des voirs(creven) h(er)wencelijns/
aldair jairlix hie(re)n bynne(n) vueren en(de) te wijntide sijne(n) wijn/
ald(air) halen inde persse vue(re)n en(de) hem dien te bruessel brengen/
en(de) voert alle de staken die hij tot den voirs(creven) wijng(ar)de be/
hoeve(n) sal met sijne(n) p(er)den en(de) wagen halen It(em) sal de
//
voirs(creven) wyn thoy jairlix hie(re)n bynne(n) comen(de) vande(n) groten beemde/
int gemeyn broeck en(de) vande(n) molen eeusel i den voirs(creven) h(er)vencelijne/
tot loeve(n) leve(re)n bruessel leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn alle de/
voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynne(n) en(de) werven den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde gelijc sijne(n) regenoten boven en(de) beneden en(de) de selve goede/
int lest jair vanden voirs(creven) sijne(n) t(er)mijne wel en(de) loflic beheymt/
laeten en(de) de beke aen dmoelen eeusel rumen en(de) schoon maken/
en(de) dwater lopende houden en(de) desgelijx sijn beken in de beemde/
aldair oec rumen en(de) schoon maken vort meer es ondersproken/
dat de voirs(creven) wyn aldair gheen ganse houden en sal en(de) dat/
hij sijn beesten te noenen en(de) des avonds inde stal doen sal/
als sij weyden gaen selen tot sente mertens misse toe Ende/
toexst als men tvoirs(creven) co(r)en deylen sal so sal de voirs(creven) wyn/
den gheene(n) die de voirs(creven) h(er)we(n)celijn ald(air) dair om senden sal/
sijne(n) montcost gheven tot dat tselve co(r)en alte male inde/
schue(r) es It(em) so wa(n)neer den voirs(creven) h(er)wencelijn en(de) sijnre gesel/
lynnen bynne(n) desen t(er)mijne voirscr(even) gelieve(n) sal te wyni(n)ge(n)/
gelegen so salse de voirs(creven) wyn halen en(de) wed(er) thuys vue(re)n/
sond(er) hue(re)n cost It(em) wart also dat de voirs(creven) h(er)wencelijn/
e(n)nich bernhout dede maken oft berdde(re)n saghen omtrent/
den vorscr(even) hove die sal de voirscr(even) jan int voirs(creven) hof halen/
It(em) mach de voirscr(even) wyn sijn berringen nemen aen tvuureyke(n)/
hagen en(de) onder willigen die verdrueght sijn dair voe(r) hij/
jairlix hie(re)n bynne(n) xx poten wed(er) setten sal It(em) sal de/
voirscr(even) de h(er)wencelijn en(de) de wyn alle doest op de voirs(creven)/
h goede wassende te gelijc hebben en(de) deylen half en(de)/
half en(de) de selve wyn sal den voirs(creven) h(er)vencelijne sijn/
helecht te bruessel leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn de/
oeftbome ald(air) inden wynter ontgrave(n) tot d(er) wortelen/
toe en(de) de behoirlic weder decken It(em) allet mest dat/
men int voirs(creven) hof sal copen dair af sal mijn hee(re)/
de tweedeele gelden en(de) betale(n) en(de) de wyn terdel/
welc mest de voirs(creven) wyn op die acht boender welke/
men buyten lant heet jairlix hie(re)n bynne(n) vue(re)n moet/
It(em) sal de voirs(creven) h(er)wencelijn den voirs(creven) wyn gheve(n) vijf elle(n)/
lakens van sijnre levereyen en(de) de voirs(creven) wyn sal de swane(n)/
en(de) de duven hante(re)n en(de) teeten(e) gheven op sijne(n) cost d(air)/
voe(r) hij hebben sal dat duve(n)mest It(em) sal de voirs(creven) wyn de
//
huysinge aldair la toebehoe(re)nde den wynhove voirsc(reven) laten/
te sijne(n) afscheiden gelijc hem die gelevert sijn It(em) sal de voirs(creven)/
wyn de voirs(creven) lande ten eynde vanden voirs(creven) sijnen/
t(er)mijnen gelijc hij die vonden heeft te weten iii(½) dachmael/
lants achter wouter bryeders met tarwen besayt It(em)/
noch iii(½) dachmael lants gelegen achter wout(er) walrave(n)s/
neven de oudestrate aende stichele oic met tarwen bezaet/
It(em) thiendalf dachmael gelegen acht(er) de goede symoens/
van haenwijc met rogge besayt It(em) tstuck voir thof van/
wyni(n)gen gelegen oic met rogge besaet en(de) desgelijx/
den voirsten aert int block houden(de) vijf boender all/
met rogge besayt It(em) iii dachmael gelegen in twee/
stucken boven vranx van wychmale met evene(n) besayt/
It(em) v iiii(½) dachmael op gelegen op tvorste velt neve(n)/
deycxken met evene(n) besayt en(de) desgelijx den middelsten/
aert int block houden(de) achthalfboend(er) met evene(n) besayt/
It(em) iii vierdalf dachmael oft ten uutbosch gelegen met/
evene(n) It(em) alle dat wynter coren int block en(de) dat/
stuck voir thof voirscr(even) op iii voren en(de) de strijcvo(r)e en(de)/
dat buyte(n) lant op iiii vo(r)en en(de) alle dat even(en) lant op/
ii voren It(em) vi dachmael lants gelegen op dalfschot in/
twee stucken brake opeen vore? It(em) op dbloc [houdende] acht boend(er)/
brake op ii voren En(de) alle dese vorw(er)den punte(n) en(de) conditien/
voirs(creven) heeft de voirs(creven) wyn de(n) vors(creven) h(ere)nwencelijn geloeft wel/
en(de) loflic te houden en(de) te voldoen in alle deze [vuege(n) en(de)] manie(re)n gelijc/
voirscr(even) stoet en(de) telke(n) talle(n) tijde(n) als sij valle(n) en(de) v(er)schine(n)/
sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de) hier af sijn/
borge(n) des vors(creven) jans trappeniers ongesundert en(de) ongeschede(n)/
vranc drappenier sijn vader wout(er) drappenier brued(er) des vors(creven)/
jans [en(de)] henric cleyweicc? tot leefdale die welke de vors(creven)/
jan heeft geloeft hier af scadeloes te houden en(de)/
tontheffen borchove(n) capelleman febr(uarii) prima
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt